Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

29-01-2016: GOL

Deel deze column:

Drukbezochte inloopavonden GOL

Twee inloopavonden afgelopen week om inwoners de gelegenheid te geven hoe het er bij staat met het GOL-project. Drukbezochte avonden ook met veel informatie op panelen die je op dat moment niet allemaal kunt doorgronden. Maar geen nood, al die documenten zijn ook op internet te vinden en alle informatie kunt u op de site van het GOL (Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat) nog eens rustig nalezen. Iedereen kan dan zien wat er met zijn of haar idee gebeurd is en of dat wordt meegenomen in het vervolgtraject.

http://www.oostelijkelangstraat.nl/Nieuws/Nieuwsberichten/404275.aspx

Want daar gaat het uiteindelijk om. We staan namelijk aan het begin van het zgn. MER-traject. Voordat het bestemmingsplan wordt opgesteld moet er eerst een Milieu Effect Rapportage gemaakt worden en het is nou eenmaal ondoenlijk om met eindeloos veel varianten verder te werken. Er moeten keuzes gemaakt worden. Ten behoeve van de al eerder opgestelde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) werden er al 61 varianten nader onderzocht. Op basis van die studie werd er in de NRD een voorkeursvarianten vastgesteld. Daarna volgde een inspraakperiode: er werden in totaal 221 nieuwe varianten en ideeën aangeleverd. Al die suggesties zijn in een zgn. trechterproces uitgefilterd en dat heeft uiteindelijk geleid tot een ambtelijk advies aan de Stuurgroep. En die Stuurgroep heeft gisteren (donderdag 28 januari) de uiteindelijke keuzes vastgesteld.

Voor Drunen-west heeft de Stuurgroep het advies van de ambtelijke werkgroep overgenomen. Naast de voorkeursvariant (nieuwe randweg langs de Heidijk) wordt nog een tweede variant nader onderzocht, dat is een variant waarbij de nieuwe ontsluitingsweg tussen de Overlaatweg richting de A59 komt te liggen op het tracé van de huidige Overstortweg. Dat betekent dus dat in de MER-studie twee varianten nader onderzocht gaan worden. Alle andere ideeën en varianten zijn om uiteenlopende redenen afgevallen. Voor de doortrekking van de Spoorlaan blijft de voorkeursvariant uit de NRD gewoon staan. Voor de randweg Vlijmen-oost blijft de voorkeursvariant uit de NRD ook gehandhaafd; hier worden geen andere varianten in de MER meegenomen. De ambtelijke werkgroep geeft wel de suggestie mee om een nieuwe verbindingsweg aan te leggen tussen Vijfhoevenlaan en Melielaan. Maar de Stuurgroep heeft die suggestie niet overgenomen. In plaats daarvan wordt wel onderzocht welke gevolgen een extra aansluiting van de Meliestraat op de randweg-oost zal hebben, een aansluiting die overigens alleen voor bestemmingsverkeer bedoeld zou zijn. Alle andere aangedragen varianten en suggesties zijn in het trechterproces afgevallen en worden dus niet meegenomen in de MER-procedure, zo heeft de Stuurgroep besloten.

Voor de oplossing bij Nieuwkuijk lag het allemaal wat moeilijker, op zich ook niet verrassend omdat deze plannen nog niet zo’n lange geschiedenis kennen. De ambtelijke werkgroep kwam er in ieder geval niet uit en stelde voor om 6 varianten nader te bestuderen, waarbij ook overleg met Rijkswaterstaat noodzakelijk zou zijn. Enkele varianten zijn namelijk strijdig met het beleid van Rijkswaterstaat en de medewerking van die instantie is voor zover het de op- en afritten op de A59 betreft natuurlijk wel essentieel. De Stuurgroep heeft inmiddels besloten om naast de voorkeursvariant (huidige rotonde de La Courtstraat ombouwen tot turborotonde) slechts één van de andere 6 aangedragen varianten in de MER mee te nemen, dat is de variant waarbij de oprit en de afrit aan de zuidzijde van de A59 in oostelijke richting worden opgeschoven. Inmiddels is er al weer een bewonersgroep die daartegen bezwaren heeft geuit, maar ook die bezwaren zullen worden meegewogen in het vervolgproces.

Zoals gezegd: de plannen moeten nu verder uitgewerkt worden; in juni volgt dan nog een terugkoppeling van het nieuwe ruimtelijke ontwerp. In de periode september 2016 t/m maart 2017 is men bezig met de (talloze) onderzoeken en MER; tegelijkertijd wordt dan gewerkt aan de PIP, het provinciale inpassingsplan (bestemmingsplan). Men verwacht nu dat deze plannen eind 2017 de inspraakprocedure in kunnen gaan en rekening houdend met mogelijke bezwaar- en beroepsprocedures hoopt men begin 2019 met de daadwerkelijke uitvoering te kunnen beginnen. Nog een lange weg te gaan dus.

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 29 januari 2016

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

Nieuwe zaken & columns