Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

29-04-2016: Vluchtelingenopvang

Deel deze column:

Eigenschalige opvang vluchtelingen

Afgelopen maandag een extra raadsvergadering over de opvang van vluchtelingen in Heusden. Eerder in maart was er ook al een extra raadsvergadering aan dit onderwerp besteed en toen koos de Heusdense gemeenteraad voor een eigen koers: kleinschalige opvang op vier verschillende locaties van telkens maximaal 100 vluchtelingen. In een dialoog met de bevolking zou dan over de te kiezen locaties gesproken gaan worden. Verder koos de raad ervoor om van meet af aan de integratie van de vluchtelingen centraal stellen. De te kiezen locaties zouden zodanig gesitueerd moeten zijn dat die integratie ook mogelijk zou zijn. Er werd een opvangperiode van maximaal drie jaren afgesproken en een gefaseerde inrichting van de drie te kiezen locaties.

Daarna is er overleg gevoerd met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en met het Rijk en daarbij is gebleken dat de kleinschalige opvang die Heusden voorstaat niet haalbaar is. Een opvangcentrum met maximaal 100 vluchtelingen is voor het Rijk te duur en daarom niet acceptabel. Een tweede aanleiding voor de extra raadsvergadering was de brief van de Commissaris van de Koning van 31 maart. In die brief stelt de commissaris dat er in de provincie (maar dat geldt eigenlijk voor het hele land) te weinig haast wordt gemaakt met de vorming van nieuwe centra. Er is op korte termijn behoefte aan opvangplaatsen en als de besluitvorming niet vlugger gaat dreigt er een groot tekort. Er zijn, gelet op het aantal vluchtelingen, extra opvangplaatsen nodig. Elke gemeente in de provincie dient zijn verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen voor een plan van aanpak, dat uiterlijk 15 mei bij de commissaris moet worden aangeleverd. Elke gemeente krijgt daarbij een taakstelling; zo moet Heusden minimaal 171 opvangplaatsen realiseren. Als uitgangspunt geldt daarbij dat een opvanglocatie minimaal plaats moet bieden aan 300 vluchtelingen. Een uitzondering kan gemaakt worden als er in de buurt een groter AZC aanwezig is; voor die kleinere zgn. satellietlocatie geldt dan een minimum van 200 opvangplaatsen. Dat lijkt tegenstrijdig met de taakstelling van 171 opvangplaatsen voor Heusden, maar in de regio kan dat in overleg met andere gemeenten gecompenseerd worden. Heusden is voor deze regeling ingedeeld in de Meierij en moet dus samenwerken met Den Bosch, Vught, St. Michielsgestel, Haaren en Boxtel.

Om zoveel mogelijk aan de wensen van Heusden tegemoet te komen is er in overleg met het COA en met het Rijk gekomen tot een aanpassing van het beleid in de gemeente Heusden. Uitgangspunt is nu niet 4 locaties van 100 vluchtelingen, maar één locatie van maximaal 200 plaatsen. Verder gaat Heusden zorgen voor de opvang van 50 minderjarige meisjes. Uitgangspunt van een snelle integratie blijft gehandhaafd en dat geldt ook voor de eisen die aan de nog te kiezen locaties worden gesteld: er moet maatschappelijk draagvlak voor zijn en de ligging moet bijdragen aan een snelle integratie. Ook de periode van opvang blijft gehandhaafd op maximaal drie jaren. Ook houdt Heusden vast aan overleg met de bevolking. Daarom is de datum van 15 mei, die de commissaris gesteld heeft ook niet haalbaar. Eerst wil de gemeente overleggen met de bevolking over de te kiezen locaties. Daartoe zijn er bewonersbijeenkomsten gepland, op 9 mei in Drunen, op 10 mei in Vlijmen en op 11 mei in Heusden. Via de site van de gemeente Heusden kunt u zich overigens nog steeds aanmelden (tot maandag 2 mei) voor deze bijeenkomsten. De uitkomsten van deze gesprekken zullen worden voorgelegd aan de gemeenteraad (op 17 mei tijdens de reguliere raadsvergadering) en pas daarna en geen dag eerder zal de gemeenteraad een besluit over de locaties nemen en dat zit er vóór 15 mei dus niet in. Maar ik neem aan dat de commissaris dat geen probleem zal vinden.

Regelmatig krijgen we als raadsleden ook de vraag wie er voor de kosten van de opvang van vluchtelingen moet opdraaien. Welnu, de kosten van vluchtelingenopvang komen in principe voor het Rijk (COA). We hebben het dan over de kosten van huisvesting, verblijfskosten en beveiliging e.d. Dat betekent niet dat er voor de gemeente helemaal geen kosten zouden zijn. De kosten van de bewonersbijeenkomsten bijvoorbeeld komen uiteraard wel voor rekening van de gemeente en dat geldt mogelijk ook voor de extra kosten die verbonden zijn aan de snellere integratie. Maar daar moeten nog afspraken met het COA over gemaakt worden. Vluchtelingenopvang kost het Rijk en dus ons allemaal veel geld. Maar ook de gemeente ontkomt er niet aan om hiervoor geld uit te trekken. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota binnenkort zal dit ongetwijfeld onderwerp van discussie zijn.

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 29 april 2016

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

Nieuwe zaken & columns