Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

30-06-2017: Voorjaarsnota vastgesteld

Deel deze column:

Raad neemt voorstellen college grotendeels over

Afgelopen dinsdag werden in een extra raadsvergadering diverse belangrijke financiële stukken behandeld. Zo werd uitvoerig gesproken over de jaarstukken van Baanbrekers, maar toch was dat niet het belangrijkste agendapunt. Prominente punten op de agenda waren vooral het Jaarverslag en Jaarrekening van de gemeente Heusden over het jaar 2016 en de Voorjaarsnota 2017.

Het Jaarverslag en de Jaarrekening over 2016 staan duidelijk in het teken van een beginnend herstel. De economie en vooral de woningbouw trekt aan; de verkoop van bouwgrond loopt weer als een trein. In de afgelopen jaren werd de reservepositie van Heusden dramatisch uitgehold door grote verliezen op de grondexploitatie. Ook in 2016 moest nog een aanzienlijk bedrag (1,5 miljoen) aan die verliesvoorzieningen worden toegevoegd, m.n. in verband met de Poort van Heusden. Maar ondanks die tegenvaller werd over 2016 toch een voordelig resultaat geboekt van ruim 6 ton; dat bedrag werd door de raad toegevoegd aan de Algemene Reserve. Dat het financieel weer een stuk beter gaat blijkt ook uit een sterk verbeterde balanspositie. Het eigen vermogen nam flink toe, de algemene reserve is meer dan verdubbeld en zit daarmee weer boven het gewenste niveau van 10 miljoen en op de langlopende schulden werd flink afgelost. De solvabiliteit is weliswaar verbeterd, maar niet zodanig dat alle zorgen nu plotseling voorbij zijn. De solvabiliteit blijft door de enorme grondpositie en de daarmee samenhangende omvang van de schulden ontzettend slecht. Om u enige indruk te geven: de schulden op de eindbalans van 2016 bedragen ruim 161,9 miljoen; het eigen vermogen bedraagt op diezelfde balans “slechts” 26,4 miljoen. Maar toch, het gaat weer de goede kant op.

Dat blijkt ook uit de Voorjaarsnota 2017, de nota die de basis vormt voor de begroting 2018 en de jaren daarna. Voor het eerst sinds jaren geen grote bezuinigingen meer; dat woord is plotseling uit het politieke jargon verdwenen. Er staan wel grote plannen op de rol zoals de herpositionering van Baanbrekers, de scholenbouw in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en ook de formatie van de gemeente Heusden wordt aanzienlijk uitgebreid, bijvoorbeeld met een wijkteam ten behoeve van het onderhoud openbaar groen. De voorstellen van het college op deze punten werden allemaal overgenomen. Over één voorstel was de raad minder enthousiast en wel het voorstel van het college om 150 duizend euro uit te trekken voor de organisatie van de viering van “Zeven eeuwen Hoogtepunten Heusden”. Onlangs is het Feestprogramma verschenen en dat geeft een aardige indruk van de vele ideeën en suggesties die vanuit de bevolking naar voren zijn gebracht. Deze zullen als basis gebruikt gaan worden voor een omvangrijk feestprogramma, maar er was kritiek op een tweetal punten: op de eerste plaats dat teveel initiatieven gericht zijn op de Vesting Heusden en te weinig op de andere kernen in onze gemeente en bovendien vond men het bedrag wel erg fors. Uiteindelijk besloot de raad om het bedrag voor de Dromen.Doen.Heusden-dag voor dit doel aan te wenden zodat er vanuit de begroting nog een extra bedrag van 100 duizend nodig is. Daarmee is er dus toch 150 duizend euro beschikbaar; daarnaast deed de burgemeester nadrukkelijk de toezegging dat er in alle kernen activiteiten georganiseerd gaan worden.

Er werden ook nog andere zaken besproken waarbij het opvallend was dat ingediende moties allemaal weer werden ingetrokken. Zo was er een motie van Heusden Eén over het onderhoud van fietspaden in onze gemeente, met name het fietspad over de Heidijk. Maar de motie bleek feitelijk overbodig want het college heeft al plannen om dit pad op korte termijn aan te pakken. En dat gold ook voor een drietal andere moties die wel werden ingediend maar vervolgens allemaal weer werden ingetrokken omdat de moties feitelijk al tot bestaand beleid behoorden. De Voorjaarsnota werd vervolgens unaniem goedgekeurd; de grote lijnen zijn uitgezet en het college kan nu dus verder aan de begroting 2018 gaan werken. In november zal de raad zich dan weer over die begroting gaan buigen.

Kees Musters

Drunen, vrijdag 30 juni 2017

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns