Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

30-11-2018: Grondbeleid

Deel deze column:

Grondbeleid voor 2019 geactualiseerd

Het grondbeleid in de gemeente Heusden wordt elk jaar in december geactualiseerd. Het gaat dan niet alleen om de grondprijzen die in het nieuwe jaar moeten gaan gelden, ook andere zaken vragen soms de aandacht. Afgelopen woensdag werd in de informatievergadering Ruimte en Duurzaamheid over dit onderwerp gesproken; in de raadsvergadering van 18 december volgt de besluitvorming.

Aan de vaststelling van de nieuwe grondprijzen gaat veel onderzoek vooraf. Marktonderzoek, adviezen, taxaties en gerealiseerde verkopen in 2018 worden allemaal meegenomen en gewogen en uiteindelijk komt het college tot het voorstel om de grondprijzen voor 2019 vast te stellen. De prijs voor vrije kavels woningbouw gaat met 2% omhoog t.o.v. 2018 en komt daarmee op 370 euro excl. btw per m2. Dat is een soort basisprijs want de prijs kan per locatie en per ligging hier behoorlijk van afwijken. Het college mag in bijzondere situaties een marge hanteren van plus of min 15%. Overigens wordt in onderliggende stukken wel geconcludeerd dat Heusden met deze prijs van 370 euro aan de bovenkant van de regionale markt zit. De prijzen van industriegrond gaan in principe met 1% omhoog.

Het college stelt verder voor om bij verkoop van groenstroken een nieuwe methodiek te gaan volgen. Tot nu toe werd een relatief lage prijs (in 2018 was dat 78 euro per m2) gehanteerd met als bijkomende voorwaarde dat bij bebouwing van de grond er een bijbetaling zou moeten plaats vinden. Voorstel is nu om bij kleine percelen (minder dan 125 m2) een vaste prijs van 80 euro per m2 te vragen; bij grotere percelen wordt de prijs vastgesteld d.m.v. een taxatie. Deze systematiek wordt nu al ook toegepast bij verkoop van gronden ten behoeve van andere bestemmingen. Voordeel is dat er achteraf geen discussie meer kan ontstaan en dat naheffingen niet meer zullen voorkomen. Nadeel is natuurlijk dat de aanvrager de taxatiekosten van ca. 250 euro moet betalen en dat hij een hogere verkoopprijs moet betalen, ook als hij geen plannen tot bebouwing heeft.

Opvallend is dat de huurprijs voor niet bedrijfsmatig en/of niet agrarische gronden in 2019 een stuk lager wordt: de huurprijs gaat terug van 689 naar 536 euro per hectare. Deze prijs wordt elk jaar bepaald op basis van rijksnormen en de normprijs voor pacht blijkt voor onze regio in 2019 een stuk lager te liggen dan in 2018; een voordeeltje, niet alleen voor de boeren die grond van de gemeente pachten, maar ook voor bijvoorbeeld de huurders van paardenweitjes.

Naast de grondprijzen worden ook de uitgangspunten voor de grondexploitatie in 2019 vastgesteld. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 worden namelijk ook alle grondexploitaties zoals De Grassen en Geerpark weer doorgerekend en geactualiseerd en voor die actualisatie worden diverse uitgangspunten gehanteerd. Die uitgangspunten worden sinds enkele jaren vastgesteld door de raad, mede naar aanleiding van een rekenkamerrapport over deze materie. Het concept-besluit dat nu voorligt is praktisch een kopie van het besluit van vorig jaar (de jaartallen zijn gelukkig wel aangepast); dus weinig nieuws onder de zon. Basis voor de genoemde actualisatie is ook de woningbouwplanning voor de komende jaren: in de gemeente Heusden worden in de komende vijf jaren ca. 1400 woningen gebouwd; in de vijf jaren daarna valt dat terug naar ca. 650 woningen en daarna staan nog eens 800 woningen gepland. In totaal zitten er zo’n 2800 woningen in het woningbouwprogramma.

Tot slot ligt er nog een voorstel om voortaan bij de keuze van projectontwikkelaars minimaal twee of meer ontwikkelaars te benaderen, dit om er zeker van te zijn dat de gemeente de juiste prijs voor de grond ontvangt. Tot nu toe werd er altijd maar één projectontwikkelaar uitgenodigd, vaak omdat die al een bouwclaim had of al veel grond in het betreffende plan in eigendom had. Naar aanleiding van een advies, uitgebracht door de externe accountant wordt het beleid op dit punt nu aangepast. Bovendien wil het college op basis van datzelfde advies het aantal bouwclaims in de toekomst zo beperkt mogelijk houden. Met de nu al bestaande bouwclaims moet je natuurlijk rekening houden; nieuwe claims moet men zoveel mogelijk zien te vermijden, ook al zal dat niet altijd mogelijk zijn.

Kees Musters

Drunen, vrijdag 30 november 2018

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns