Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

31-01-2020: Onderwijs

Deel deze column:

Heusden werkt aan huisvesting onderwijs

De zorg voor een goede huisvesting van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs is een wettelijke taak voor gemeenten. De gemeente Heusden heeft daartoe een Integraal Huisvestingsplan opgesteld waarin wordt aangegeven wat er in de komende jaren allemaal nodig is om het Heusdense onderwijs van een goed onderkomen te voorzien. Dat kan variëren van nieuwbouw van scholen tot upgrading en/of renovatie van bestaande gebouwen. Het laatste Huisvestingsplan werd nog niet zo lang geleden vastgesteld (in juli 2017), het IHP 2017-2026. Het plan heeft dus een looptijd van 10 jaren en heeft ook een doorkijk naar de jaren daarna. Toch kwam dit onderwerp de afgelopen week toch weer op de agenda van de informatievergadering van de raad. Tegelijkertijd is namelijk afgesproken dat het plan elke twee jaren geactualiseerd dient te worden, want de tijd staat niet stil en nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Zo zijn de prognoses van het aantal leerlingen aanzienlijk bijgesteld; het aantal leerlingen in de komende jaren komt aanzienlijk hoger uit dan tot voor kort werd gedacht. En ook de ontwikkelingen in onderwijsland staan niet stil. Een belangrijke ontwikkeling is bijvoorbeeld het zgn. ENG bouwen, dat staat voor Energie Neutraal Bouwen. De overheid kent ook nog de zgn. BENG-norm, die staat voor Beperkt Energie Neutraal, maar daar heeft Heusden niet voor gekozen. Gevolg van die keuze is natuurlijk wel dat de kosten van nieuwbouw aanzienlijk hoger uitkomen. De kapitaallasten (afschrijving en rente) van schoolgebouwen komen voor rekening van de gemeente. Heusden werkt met een reserve waar elk jaar geld wordt ingestort. De kapitaallasten in ern bepaald jaar worden dan weer van die reserve afgeboekt. Het jaarlijks in de reserve te storten bedrag moet uiteraard voldoende zijn om die kapitaallasten op lange termijn te kunnen dekken. Jaarlijks wordt nu 700 duizend euro in die reserve gestort. Dat bedrag zal als gevolg van het nieuwe Huisvestingsplan in de komende jaren fors toenemen. Men verwacht dat die jaarlijkse last met ca. 65 duizend euro zal toenemen, een stijging van bijna 10%.

Afgelopen dinsdag werd het geactualiseerde Huisvestingsplan in een algemene informatievergadering (de drie reguliere informatievergaderingen waren dit keer samengevoegd) behandeld. Enkele belangrijke onderdelen uit het geactualiseerde plan:

  • Voor basisschool de Bussel zat al een vervangende nieuwbouw in de plannen. Er is al gekozen voor de Grassen als nieuwe locatie, maar de exacte locatie binnen de Grassen moet nog aangewezen worden. De nieuwbouw stond gepland voor 2021, maar is nu een jaar naar voren gehaald, dit in verband met het feit dat het verwachte aantal leerlingen hoger uitvalt.
  • Ook de nieuwbouw voor de basisscholen Wereldwijs/Jongleren in Drunen is naar voren gehaald. Die zou in 2026 starten, maar dat wordt nu 2023. Er moet nog een onderzoek naar de nieuwbouwlocatie plaats vinden. Dat kan een van de huidige locaties zijn, maar ook de plaats waar voorheen sporthal Onder de Bogen stond is in beeld.
  • Op de korte termijn, d.w.z. nog dit jaar, start er een onderzoek naar de upgrade van basisscholen in Haarsteeg, Nieuwkuijk en Elshout en vindt er een haalbaarheidsstudie plaats naar renovatie dan wel nieuwbouw voor de basisscholen Duinsprong en Athena-onderwijs, beiden in Drunen.

In het Huisvestingsplan is soms sprake van een upgrade, in andere gevallen van renovatie. Bij een upgrade gaat het vooral om de verbetering van het binnenklimaat. Het gaat om maatregelen die de levensduur van het gebouw met 10-20 jaren kunnen verlengen. Renovatie gaat een flinke stap verder, niet alleen maatregelen die het binnenklimaat verbeteren, maar vaak complete verbouwingen, die de levensduur met 20-30 jaar moeten verlengen. Het verschil is van belang, omdat de kosten van upgrade dan wel renovatie verschillend doorwerken in de vergoeding die schoolbesturen moeten betalen, vandaar dat onderscheid.

Drunen, vrijdag 31 januari 2020

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters           

Nieuwe zaken & columns