Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

Begroting donderdag 10 november 2022

Deel deze column:

Op donderdag 10 november 2022 is de gemeenteraad bijeen gekomen om de begroting van 2023 met elkaar te bespreken. U kunt hier de algemene beschouwing van Gemeentebelangen over de begroting teruglezen.

Gemeenteraad 10 november 2022:  Algemene Beschouwing bij begroting 2023

In de begroting van 2023 zien we dat de pittige ambities uit het coalitieprogramma grotendeels verwerkt zijn. Chapeau voor het college en het ambtelijk apparaat hiervoor. De begroting is helder en overzichtelijk en de vele technische vragen zijn goed beantwoord. Gemeentebelangen realiseert zich dat met die pittige ambities veel ambtelijke capaciteit gemoeid is en dat uitbreiding hiervan noodzakelijk is om de doelstellingen van de begroting te kunnen uitvoeren.

Naast het probleem om aan goed personeel te komen wordt het zeker ook een grote uitdaging om onze ambities daadwerkelijk te kunnen realiseren.  Het zijn namelijk onzekere tijden waarin we leven. De oorlog in Oekraïne, het klimaatprobleem, de energiecrisis en met de uitspraak van de RvS vorige week wordt het stikstofprobleem verder vergroot en komt ons doel om het woningbestand in Heusden flink uit te breiden onder druk te staan.

Ook de oplopende kapitaalmarktrente, die leidt tot een hogere rentelast, is een onzekere factor voor de financiële positie van Heusden. Daarnaast is er sprake van oplopende inflatie. Beide factoren kunnen flinke effecten hebben op de begroting en geven dus grote zorgen met betrekking tot toekomstige lastenverzwaringen voor onze inwoners. De lokale lasten voor onze inwoners zijn nu acceptabel, alleen een inflatiecorrectie van 3% wordt toegepast. Maar de verwachting is dat dit percentage volgend jaar aanzienlijk hoger is, er wordt zelfs al gesproken over een inflatiepercentage van 16%!  Hoe gaan we daar in de toekomst mee om? Regeren is immers vooruitzien. Graag een reactie van het college.

De GOL blijft voor Gemeentebelangen een belangrijk project van groot openbaar belang. Als de Raad van State groen licht geeft voor de uitvoering dienen we hier direct met volle vaart aan de slag te gaan. Tijdens de uitvoering van GOL kunnen we werk met werk maken. De spoorbruggen over de Eindstraat en de Overstortweg in Drunen zijn dringend toe aan een onderhoudsbeurt. Een mooie kans om dit gelijktijdig op te pakken tijdens de GOL werkzaamheden. We kunnen hiervoor nu al de voorbereidende werkzaamheden opstarten. Bij de behandeling van de begroting van 2019 heeft Gemeentebelangen hier een motie voor ingediend die unaniem is aangenomen. Graag een reactie van het college met betrekking tot de stand van zaken.

De situatie met betrekking tot de Kennedybrug behoort niet tot de GOL plannen. Indirect heeft het er echter wel mee te maken en we verzoeken het college om hier kritisch naar te kijken. We moeten niet wachten op een uitspraak van de Raad van State, maar hard werken aan een oplossing.

Gemeentebelangen is blij dat de BOA-capaciteit wordt uitgebreid naar 5 personen. Hierdoor kunnen we ergernissen van inwoners beter aanpakken en verhogen we hun veiligheidsgevoel. De boa’s zijn namelijk de ogen en oren van de gemeente. De handhavingswerkzaamheden van het BOA-team zullen leiden tot meer werk op administratief en juridisch terrein. Zeker ook omdat de verwachting bestaat dat medio 2023 het takenpakket van de BOA zal worden uitgebreid. De burgemeester bevestigde op de laatstgehouden thema avond over veiligheid en kennismaking met de BOA organisatie, dat door onderbezetting op juridische zaken het nu al lastig is om een signaal tot handhaving af te wikkelen. Een goede rechtsopvolging van de signaleringen van het BOA-team is enorm belangrijk en daarom wil Gemeentebelangen met een motie komen om de juridische ondersteuning voor het BOA-team uit te breiden met 1 Fte. Om dit financieel mogelijk te maken willen we het college vragen om het begrotingsoverschot van € 64.000 in te zetten. De jaren daarop laat het begrotingssaldo een structureel overschot zien, dus voor de opvolgende jaren is dit geen probleem.

Vanuit de Heusdense samenleving horen we steeds vaker negatieve geluiden over de aansluiting van Woonveste bij Woonservice Regionaal. We maken ons zorgen of onze inwoners daadwerkelijk minder kans maken op een woning binnen onze gemeente en of de wachttijd langer is geworden. We weten allemaal dat er sprake is van woningnood, maar het mag niet zo zijn dat de kans op het verkrijgen van een woning binnen je eigen gemeente wordt verkleind door deze samenwerking. We zouden hier meer duidelijkheid over willen. Graag een reactie.

Binnen onze gemeente zien we steeds meer uitgaansgelegenheden voor onze jongeren verdwijnen. Het is van groot belang dat zeker ook de jeugd een locatie heeft om elkaar te ontmoeten. Buurthuizen kunnen hier prima voor gebruikt worden. In het visiedocument over bewegen en ontmoeten, die  we afgelopen september hebben vastgesteld, wordt hier een voorstel voor gedaan. Gemeentebelangen wil het college vragen om dit voorstel op korte termijn uit te werken en met de beheerders van buurthuizen in gesprek te gaan. We zullen hiervoor een motie indienen.

Het voornemen om een buurthuisfunctie in de Voorste Venne te creëren mag wat Gemeentebelangen betreft zo snel mogelijk worden gerealiseerd, dit is namelijk hoognodig. Verder verwachten we begin volgend jaar de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijke bouw van een multifunctionele accommodatie in Elshout en Oudheusden.

De hoge energiekosten en de inflatie zorgen ervoor dat een groot aantal  inwoners op dit moment in armoede leeft. Dit raakt ook de kinderen. We weten dat er binnen Heusden al veel wordt gedaan om armoede te bestrijden, toch willen we het college vragen om op korte termijn met concrete voorstellen te komen specifiek voor kinderen, zij mogen niet de dupe worden van deze situatie.

Onlangs kwam het bericht dat we landelijk gezien nog lang niet op schema liggen om de klimaatdoelen voor 2030 te halen. We willen het college met klem oproepen om de verduurzaming binnen onze gemeente voortvarend op te pakken.

Ten slotte voorzitter wil ik nog kort 2 zaken onder de aandacht brengen.

Als eerste vindt Gemeentebelangen een steunpunt voor een politiebureau in onze gemeente erg belangrijk. Een koppeling aan de nieuwe brandweerkazerne of een losstaand gebouw maakt ons niet uit, als het steunpunt er maar komt. De omgeving van de Lipstraat is hier een prima locatie voor.

Ten tweede wil Gemeentebelangen aandacht vragen voor het informatiecentrum Morgenland in Geerpark. Dit gebouw is van de gemeente en de tijdelijke vergunning loopt volgend jaar december af. Buurt Bestuurt, de Bosbessenschool en diverse andere organisaties maken veelvuldig gebruik van dit gebouw. Ons is ter ore gekomen dat dit gebouw misschien gaat verdwijnen, wat natuurlijk heel jammer zou zijn. Vanaf deze plaats willen we het college oproepen om zich in te spannen om dit gebouw te laten staan.

Motie: ontmoetingsruimte voor alle leeftijdsgroepen

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer