Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

Betoog Jaarverslag en Jaarrekening 2021

Deel deze column:

Raadsvergadering 12 juli 2022

Als eerste wil Gemeentebelangen het kersverse college en de ambtelijke
ondersteuning bedanken voor de beantwoording van onze technische vragen.

Het saldo van de jaarrekening 2021 sluit na budgetoverheveling af met een
positief resultaat van maar liefst ruim 8 miljoen euro en een algemene reserve
van 30 miljoen.

Een mooi overschot dus en dit geeft een solide basis voor de toekomst van
Heusden, dat is fijn. Een overschot werpt tevens de vraag op of er zaken zijn
die niet uitgevoerd zijn, is er iets blijven liggen of heeft de Heusdense inwoner
te veel belasting betaald? Gelukkig blijkt de belangrijkste oorzaak van dit grote
overschot de vrijval van de verliesvoorziening GREX van 3,7 miljoen door een
hogere verkoopopbrengst van Steenenburg. Verliesvoorzieningen die de
gemeente in het verleden heeft genomen blijken niet nodig te zijn waardoor de
algemene reserve toeneemt. Maar nog steeds is een algemene reserve van
30 miljoen geen overdreven groot bedrag op een totale uitgavenpost van meer
dan 100 miljoen. Natuurlijk is de stand van de algemene reserve gunstig maar
naar verwachting hebben we die ook hard nodig voor de uitgaven die ons nog
te wachten staan. De extra kosten voor het GOL door vertraging is er daar
een van. Laten we hopen dat Provinciale Staten komende vrijdag het eerder
vastgestelde provinciale inpassingsplan gewijzigd gaat vaststellen. In dit
gewijzigde plan wordt tegemoetgekomen aan de opmerkingen/bezwaren van
de Raad van State en kunnen zij naar verwachting in september een
einduitspraak doen en daarna kan de schop de grond in. We moeten nu
doorpakken, verdere vertraging is onwenselijk, het heeft al lang genoeg
geduurd!

Dan nu enkele opmerkingen over de technische vragen die
Gemeentebelangen heeft gesteld.

Wij vinden het jammer dat het ANPR-project is gestaakt. Na de zomervakantie
komt er meer duidelijkheid over eventuele voortzetting van dit cameraplan.
Gemeentebelangen is een voorstander van de inzet van camera’s op onze
toegangswegen. Het zorgt voor een preventieve werking en vermindert de
criminaliteit in onze gemeente. We roepen het college op om zich binnen de
Driehoek hard te maken om dit te realiseren.

Gemeentebelangen is blij met uw antwoord op onze vraag of voor Heusden
een zogenaamde lokale lastenmeter ingevoerd kan worden. Met een lokale
lasten meter is het voor onze inwoners in één oogopslag duidelijk wat de
lokale lasten zijn van Heusden. U geeft aan dat u bereid bent om dit te
onderzoeken. Wilt u toezeggen dit ook daadwerkelijk te gaan doen en een
tijdstermijn aangeven?

Dan de vraag over de middelen voor het steunpakket leefstijlinterventies. Het
rijk stelt ons hier € 38.000 beschikbaar voor. Dit geld mag ingezet worden voor
het bevorderen van een gezonde leefstijl van onze inwoners zodat zij minder
vatbaar zijn voor virusinfecties. Dit bedrag mag alleen worden ingezet voor
preventieve acties in 2021 en 2022, dat is een harde voorwaarde. Op dit
moment zijn er nog geen concrete plannen. We willen u dringend verzoeken
dit zo snel mogelijk op te pakken, het zou jammer zijn als dit geld verloren
gaat. Graag een toezegging binnen welke termijn we een concreet plan
mogen verwachten.

Ten slotte onze vraag over het woningbouwproject de Schoolstraat in Drunen.
We wachten al vele jaren op een concreet plan. Gemeentebelangen vindt dat
er nu toch echt iets gedaan moeten worden. Graag willen we weten wat de
actuele status is van dit project.

Als laatste nog een tweetal algemene opmerkingen.

Veel gemeentes zetten via samenwerkingen met mbo’s, hbo’s en
universiteiten studenten in om theoretische onderzoeken te doen of in de
praktijk bij te dragen aan een betere toekomst. Gemeentebelangen vindt het
belangrijk dat ook onze gemeente hier meer op in gaat zetten. Denk hierbij
aan handhavers, beveiligers en boa’s in opleiding die we gericht op straat in
kunnen zetten voor het verbeteren van de veiligheid van onze inwoners. Met
de inzet van studenten slaan we niet twee, maar drie vliegen in één klap: we
hebben geen hoge kosten voor extra capaciteit, we helpen de studenten hun
opleidingen succesvol af te ronden en ook wij als gemeente doen nieuwe
kennis en inzichten op. Gemeentebelangen verwacht dan ook het komende
jaar voorstellen te zien van het college waar en hoe we studenten binnen onze
gemeente een kans kunnen geven om ervaring op te doen. Graag een
toezegging hierop.

In onze gemeente worden diverse percelen landbouwgrond omgevormd tot
natuur. Voor deze planvorming wordt door de gemeente vaak externe
adviesbureaus ingeschakeld, terwijl lokale natuur- en milieuverenigingen
veelal beschikken over specialistische kennis van de natuur in Heusden. We
willen het college verzoeken om meer gebruik te maken van de deskundigheid
en kennis van lokale organisaties, dit kan heel waardevol zijn en kost veel
minder.

Tot zover in eerste termijn.

Nieuwe zaken & columns