Search
Close this search box.

Politieke jaarverslagen.

Kies uit een van de onderstaande jaarverslagen.

Elk jaar wordt in onze jaarvergadering het politieke jaarverslag van onze fractie over het afgelopen jaar vastgesteld. Om een ouder politiek jaarverslag terug te lezen kunt u helemaal onderaan deze pagina een ander jaar selecteren.

Raadsvergadering 14 februari 2023

Voorstellen nieuwe jeugdburgemeesters: Als nestor, het langstzittend in de gemeenteraad, bedankt Caspar namens de gemeenteraad Nienke en Daan voor hun inzet. Hij heeft hen diverse keren in actie gezien en dat zag er goed uit. “Jullie zijn goede vertegenwoordigers van de gemeente en vooral van en voor de jeugd geweest”. De nieuwe jeugdburgemeesters Dounia en Kick worden door Caspar van harte welkom geheten. Samen met de jeugdambassadeurs wordt door Dounia en Kick besproken wat de jeugd belangrijk vindt en dit laten ze vervolgens horen aan de gemeente. De plannen zijn vol passie en overtuiging gepresenteerd en dat belooft dus wat! Caspar wenst de nieuwe jeugdburgemeesters en de jeugdambassadeurs veel succes toe en geeft aan dat ze vooral ook moeten gaan genieten en veel plezier beleven aan de activiteiten die ze gaan doen.

Groenbeleidsplan: Hüseyin ziet, namens de fractie Gemeentebelangen, veel goede voornemens in het raadsvoorstel. Er wordt een inhaalslag gemaakt voor vervangen van versleten groen en de inwoners worden meer betrokken bij de nieuwe inrichting. Ook is een structureel bedrag opgenomen voor het thema hittestress en het verbeteren van de verhouding tussen groen en stenen in de kernen.

Naast de extreme wateroverlast, moet de gemeente zich ook wapenen tegen de toenemende verdroging en de hete zomers. Onze gemeente heeft wel een ambitie als groene gemeente, maar binnen de bebouwde kom is deze gemeente maar “gemiddeld groen”. Hier is nog een inhaalslag nodig voor verdere vergroening. Als voorbeeld hiervan worden Braken Oost en Braken West genoemd. Met het oog op de toekomst en om het gemakkelijk te maken voor de inwoners, wordt aan de wethouder gevraagd een begrippenlijst toe te voegen aan het voorstel, waardoor er minder interpretatie verschillen kunnen ontstaan.

Belangrijk is de plannen en acties goed in tijd vast te leggen en te kijken of deze ook daadwerkelijk tot uitvoering zijn gekomen. Daarom is een periodieke update van de uitvoeringsplannen, in relatie tot het Groenbeleidsplan, noodzakelijk. Daarbij kan dan telkens de vraag gesteld worden of het Groenbeleidsplan in de loop van de tijd nog op koers zit.

Motie vreemd aan de orde van de dag: Door de fracties Gemeentebelangen, DMP Heusden, de VVD, Heusden een, GroenLinks-PvdA, het CDA en D66 is er, naar aanleiding van de aardbevingen in Turkije en Syrië, een motie ingediend met betrekking tot “Steun aan Turkije en Syrië”. Caspar geeft namens Gemeentebelangen aan dat iedereen ontzettend begaan is met de situatie in Turkije en Syrië. De afweging kan/mag/moet nu gemaakt worden of de gemeente hiervoor een bedrag mag schenken. Gemeentebelangen heeft gemeend het initiatief hiervoor te moeten nemen. In het Brabants Dagblad zijn de pro’s en contra’s hiervan duidelijk verwoord. Ondanks dat een financiële schenking aan een natuurramp in het buitenland niet tot de kerntaak van een gemeente behoort is het wel een recht van de gemeente om dit, in openbaarheid, te kunnen doen. Het is een individuele afweging van elk raadslid om dit al-dan-niet te ondersteunen. Omdat er een grote band is met de Turkse en Syrische gemeenschap in onze gemeente en ons land, wil Gemeentebelangen deze extra steunmaatregel toch inzetten. De indieners van de motie hebben gekozen voor Giro 555, omdat deze hulpverlenende onafhankelijke instantie de beste kijk heeft op de hulp ter plaatse. Daarom dienen deze partijen een motie in om € 1, = per inwoner aan noodhulp over te maken en daarmee een boodschap van solidariteit uit te dragen. De motie wordt (niet unaniem) aangenomen. 

https://heusden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/5fb14696-5743-4a3f-b14a-581dfdbc20f9?documentId=17250dfd-0e76-47a6-a24d-a6f762006f6c&agendaItemId=bca39fac-9b3c-45ee-9eaf-d851c846ddff

Raadsvergadering 28 maart 2023

Omgevingsvisie Heusden: Hüseyin spreekt, namens de fractie Gemeentebelangen, steun uit voor de voorliggende Omgevingsvisie, die inmiddels een lange voorgeschiedenis kent. De ingangsdatum van de Omgevingswet is nu weer uitgesteld, deze keer tot 1 januari 2024. Goede participatie is van belang voor het welzijn van de inwoners en de ontwikkeling van de gemeente. Er is een overzichtelijke publicatie van de plannen te zien op de website en goede gesprekken hebben bijgedragen aan een goede participatie. Ook de raad heeft gedurende het proces meermaals inbreng gegeven. Extra aandacht wordt gevraagd voor een geschikte locatie voor windmolens. Het is belangrijk deze zoektocht samen met de inwoners te doen. Om de klimaatdoelstelling te halen moet er vaart worden gemaakt met duurzame energie. Ook wordt extra aandacht gevraagd voor zon-op-dak bij bedrijven en particulieren. Dit zal niet voldoende zijn voor de totale (REKS) opdracht, maar vele “kleine beetjes” helpen waardoor er minder windmolens noodzakelijk zijn.

Het behoud van een groene leefomgeving heeft bewezen een positieve invloed te hebben op de gezondheid en is ook aantrekkelijk om in te wonen, werken en recreëren. Daarom wordt gevraagd de centrumgebieden te vergroenen in onze gemeente, waardoor op korte termijn al wordt bijgedragen aan een meer aantrekkelijk centrum wat vervolgens ook ten goede komt aan de daar gevestigde ondernemers.

Gezien de bevolkingsgroei en grote woningbehoefte wordt het nog belangrijker om te bouwen. Vooral voor jonge starters is het moeilijk aan een woning te komen. Daarom wil Gemeentebelangen benadrukken, bij de ontwikkeling van woningbouw ook te zoeken naar alternatieve woonlocaties. De vraag is waar deze moeten/kunnen komen, maar men kan dit niet langer vooruit blijven schuiven. Op korte termijn moet er een duidelijke uitwerking van de woonvisie komen.

Stenen voor stenen is een reëel begaanbaar pad. Bouwen in de hoogte zou daarbij ook een oplossing kunnen zijn voor de beperkte ruimte. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met de omgeving en het behoud van de identiteit van de kernen. De ambities en beleidsdoelen voor de fysieke omgeving zijn gemeentegrens overstijgend, die in samenspraak met de regio moeten worden aangepakt. Wat op regionaal niveau speelt is ook belangrijk voor onze gemeente. In onze Omgevingsvisie wordt door de regiogemeenten ook hun visie gegeven op onze omgevingsvisie. Dat is prima maar het behoud van de identiteit van de kernen van onze gemeente blijft wat ons betreft voorop staan.

Raadsvergadering 9 mei 2023

Zienswijzeverzoek tariefheffing Maasveren: Annemarie schetst, namens de fractie Gemeentebelangen, het voorliggende probleem: dat men nu, na meer dan 120 jaar, toch een vergoeding moet gaan vragen voor de overtochten met de veerpont, omdat het eigen vermogen niet toereikend is om voor de komende vijftien jaar de overtochten gratis aan te blijven bieden. Met de voorgestelde tariefheffing wil men het maandelijkse exploitatietekort een halt toeroepen. De oorzaak hiervan is, dat het in de afgelopen vijftien jaar vooraf berekende rendement van de beleggingen niet behaald is. Dit heeft vorig jaar geleid tot aanpassing van de beleggingsportefeuille.

Annemarie stelt vervolgens een aantal kritische vragen: Waarom wordt pas na vijftien jaar bekeken om het beleggingsprofiel te herzien? Waarom is er niet eerder ingegrepen, na het einde van de financiële crisis (2011-2012), en waarom is er gewacht tot 2022? Als er eerder was gehandeld was er minder ingeteerd op het eigen vermogen. Een eerdere wijziging van het beleggingsprofiel geeft geen harde garantie op een positiefresultaat, maar had wel kunnen leiden tot een betere positie van het eigen vermogen, waardoor tariefheffing nog niet aan de orde zou zijn.

De raad kan nu alleen nog een zienswijze afgeven. Aan de wethouder wordt daarom met klem gevraagd tijdens de vergaderingen met het bestuur van de Bergsche Maasveren te informeren naar de opbrengsten van de beleggingen voor een tijdige bijsturing. Uitkomst van de beraadslagingen is dat ook Gemeentebelangen kan instemmen met de zienswijze om de tariefheffing in te voeren om het jaarlijks tekort te dekken. Ook wordt gevraagd of de wethouder aan het bestuur van de Bergsche Maasveren wil verzoeken de tariefheffing over twee of drie jaar te evalueren, om te kijken of de tariefheffing nog passend is.

Raadsvergadering 27 juni 2023

Inzameling oud papier vanaf 2024 en afbouwen vergoedingen verenigingen: Hüseyin geeft, namens de fractie Gemeentebelangen, aan het jammer te vinden dat een goed functionerend systeem van oud papier ophalen teniet wordt gedaan. De Afvalstoffendienst heeft zelfstandig besloten, dat oud papier niet meer door vrijwilligers opgehaald wordt vanwege de Arbowetgeving. Dit is een forse financiële aderlating voor heel veel verenigingen.

Door de gemeente Heusden is vervolgens gekeken naar de noodzaak voor een derde container of andere mogelijkheden om het oud papier op te gaan halen.

Het college komt nu met het voorstel om het PMD in doorzichtige plastic zakken in te gaan zamelen en het oud papier in de PMD-container op te halen. Bijkomend voordeel daarvan is dat door het ophalen van PMD in plastic zakken er zeer hoogst waarschijnlijk minder afkeuringen van het PMD afval plaats zullen gaan vinden. De cijfers van de afgekeurde PMD-inzamelingen zijn erg hoog, omdat een percentage inwoners het afval niet goed scheidt. Dit brengt voor de gemeente Heusden een extra financiële last met zich mee.

T.a.v. het ophalen van oud papier heeft de wethouder meerdere keren aangegeven open te staan voor initiatieven van vrijwilligers en stichtingen en deze, indien mogelijk, positief te zullen ondersteunen. Hierbij wordt wel zeer benadrukt dat vrijwilligers onder de nieuwe wetgeving niet verzekerd zijn en dat de veiligheid van vrijwilligers gewaarborgd moet zijn bij een alternatieve vorm van oud papier ophalen.

Duidelijkheid en communicatie zijn essentieel bij het implementeren van de veranderingen in het ophalen van oud papier en PMD afval. Er moet voldoende tijd en middelen worden besteed aan het informeren van de inwoners. Kan de communicatie ruim van tevoren plaatsvinden? Gevraagd wordt begrip te tonen voor de overgangsregeling die mensen nodig hebben om hieraan te wennen, door een periode van begeleiding zonder te straffen maar door de mensen aan te spreken.

Kan de wethouder toezeggen een evaluatie te houden, om de effectiviteit van de nieuwe inzamelingsmethode te kunnen beoordelen en kan hij aangeven welke termijn hij hiervoor in gedachte heeft? De wethouder zegt toe om in het 3de kwartaal van 2024 een evaluatie te houden.

Gemeentebelangen moet, met “tegenzin”, instemmen met de voorgestelde manier van ophalen van oud papier en PMD-afval en kan akkoord gaan met de voorgestelde afbouwregeling voor verenigingen voor het ophalen van oud papier.

Gemeentebelangen heeft “voor” een amendement van D66 en Heusden Één over de “Werkwijze van de afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch” gestemd.

https://heusden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/4dca0f13-79ac-4389-b57b-df41797cd601?documentId=0ab5e5d9-01bc-45fd-9772-f9aded6ff71f&agendaItemId=479eb7a3-6389-4b0a-aa75-a92aae46f6de

Bestemmingsplan de Gorssen II Elshout: Hüseyin geeft, namens de fractie Gemeentebelangen, aan verheugd te zijn over de ontwikkeling van het creëren van betaalbare starterswoningen voor jongeren die in de eigen kern willen blijven wonen. Een ander belangrijk aspect bij dit bestemmingsplan is de doorstroming van senioren op de woningmarkt. De woningen van de senioren die naar dit plan verhuizen komen beschikbaar op de woningmarkt voor een jongere doelgroep en dit helpt de druk op de huizenmarkt te verlichten. Er is bij dit bestemmingsplan wel ruimte geweest voor verbetering van de participatie van omwonenden. Gemeentebelangen is zich bewust van de zorgen die omwonenden van het plangebied hebben geuit over met name de verkeersveiligheid tijdens en ná de bouw. Omdat deze zorgen serieus genomen moeten worden heeft Gemeentebelangen samen met de VVD en DMP Heusden een motie ingediend die ook is aangenomen.

https://heusden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/4dca0f13-79ac-4389-b57b-df41797cd601?documentId=bd3d6a06-0b32-425d-8a6a-400c537569c8&agendaItemId=73236097-a22a-4bde-a829-064632790448

Toekomstbestendig bibliotheekwerk Heusden: Elise geeft, namens de fractie Gemeentebelangen, aan veel belang te hechten aan een goed georganiseerd bibliotheekwerk. Het is bedenkelijk dat de gezamenlijke notitie zo lang op zich heeft laten wachten. Er is blijkbaar een coproductie noodzakelijk geweest tussen bibliotheek en gemeente om tot dit resultaat te komen. Het is nog niet helder wat de keuzemogelijkheden zijn voor de gemeente en de consequenties hiervan. De relatie tussen de gemeente en de bibliotheek zijn niet altijd even soepel verlopen. Verschil van inzichten over beleid, huisvesting en zichtbaarheid liggen daaraan ten grondslag. Bij de uitvoering wordt nu hard gewerkt en worden er goede dingen gedaan, maar dat is niet altijd zichtbaar voor onze inwoners. De zichtbaarheid van de bibliotheek kan zeker verbeterd worden, waardoor er minder discussie ontstaat over de werkzaamheden van de bibliotheek in Heusden. Gemeentebelangen benadrukt nogmaals erg veel waarde te hechten aan een goede bibliotheekfunctie en kijkt uit naar het beleidsplan voor 2025 en daarna. Gemeentebelangen is mede-indiener van een amendement over dit onderwerp en gaat ervan uit dat het bibliotheekbestuur voortvarend aan de slag gaat met het beleidsplan en de invulling daarvan.

https://heusden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/4dca0f13-79ac-4389-b57b-df41797cd601?documentId=583c0ec7-48f7-483a-b624-930e656131a8&agendaItemId=3705f164-0f15-441c-9410-eb07bfbb6cea

Uitvoeringsplan beweeg- en ontmoetlocaties 2023-2025: Caspar geeft, namens de fractie Gemeentebelangen, aan dat dit uitvoeringsplan een uitwerking is van de door de gemeenteraad vastgestelde visie, waarmee voor 2023 – 2025 een krediet wordt gevraagd voor de eerste fase. Op basis van vier pijlers in dit akkoord, vindt er de komende jaren een forse transitie plaats bij (speel)locaties voor inwoners van alle leeftijden. Dit is een grote uitdaging. Binnen de fractie waren er bedenkingen of deze doelstelling realistisch is, waarbij het gevoelig lag dat het aantal speellocaties fors zou dalen. Op de nominatie staan 23 locaties om vergroend te worden. Gemeentebelangen kan ermee instemmen dat een aantal locaties wordt samengevoegd tot één volwaardige speellocatie. De zorg is dat jonge kinderen wel gebruiken moeten kunnen blijven maken van speel- en ontmoetingslocaties die dicht in de buurt van hun woonlocatie liggen. Oudere jongeren, volwassenen en senioren kunnen afstanden makkelijker overbruggen. De wethouder heeft op dit onderdeel aangegeven dat de te transformeren beweeg- en ontmoetingslocaties samen met de buurt, via een participatietraject, vormgegeven gaan worden (buurt-/kerngericht werken).

De gemeente heeft een forse verantwoordelijkheid voor het betrekken van inwoners bij kerngericht werken. De gemeente moet hierbij de kaders bewaken. Het is een verrijking als de gemeente dit samen met initiatiefnemers kan realiseren. Gemeentebelangen wil in deze eerste fase van de beleidsverandering de vinger aan de pols houden en de uitkomst van de inspraakprocedure en de daarbij gegeven feedback teruggekoppeld krijgen. De “grootste gemene deler” van het participatietraject in de desbetreffende buurt/kern moet zichtbaar zijn in de motivatie van de locatiekeuze en de omvang van de speellocatie. Gemeentebelangen is daarom mede-indiener van een motie hieromtrent.

Deze motie is geen wantrouwen richting de wethouder, maar een aanwezige zorg binnen de fractie door de verandering van het beleid op dit onderwerp. Deze eerste periode zal model staan voor de volgende periodes die na 2025 volgen en waarmee forse bedragen gemoeid zijn. Men kan instemmen met de omvorming van grastrapveldjes naar kunststoftrapveldjes. Door de toezeggingen van de wethouder kan Gemeentebelangen akkoord gaan met dit voorstel.

https://heusden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/4dca0f13-79ac-4389-b57b-df41797cd601?documentId=cdfc7d47-4ae3-47e6-a013-cfc1a1f7ae67&agendaItemId=4dbb9281-7eed-4284-8b72-2f378a36bd34

Doorontwikkeling jeugd- en gezinsteam: Elise staat, namens de fractie Gemeentebelangen, positief tegen over de doorontwikkeling van het jeugd- en gezinsteam. Goede mensen aantrekken en vasthouden is hierbij van groot belang. Er dienen voldoende financiële middelen beschikbaar te zijn. Gemeentebelangen staat volledig achter de visie van de wethouder en heeft er vertrouwen in dat de financiële middelen, die budgetneutraal zijn, op het juiste moment worden ingezet met de juiste proportionaliteit. De terugverdientijd is al aangetoond over de afgelopen periode. Uit het eerste trimester van dit jaar blijkt dat, in vergelijking met voorgaande jaren, er minder doorverwijzingen zijn gedaan in segment 4. Gemeentebelangen gaat ervan uit dat deze positieve trend zich doorzet. Daarnaast heeft de Regio Hart van Brabant thema-avond over dit onderwerp een zeer positief beeld gegeven van de werkwijze van de gemeente Heusden. Daarom kan Gemeentebelangen het voorliggende raadsvoorstel van harte ondersteunen.

Voorjaarsnota 4 juli 2023: beschouwingen hiervan zijn te vinden op de website van Gemeentebelangen.

https://heusden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/2fc2102e-afb7-4986-b4e1-d5827b430494?documentId=43b0a816-6379-4974-bae6-4013df815340&agendaItemId=92ca8831-b392-45f6-b6ef-0345a2e4c3fc
https://heusden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/2fc2102e-afb7-4986-b4e1-d5827b430494?documentId=f7be3cc6-152e-459f-8bcf-7a79b64ebd9c&agendaItemId=36ac5aca-3bc6-47ec-9927-d8f28872fb5e 

Raadsvergadering 3 oktober 2023

Haalbaarheidsonderzoek energie-hub en vervolgstappen: Hüseyin staat, namens de fractie Gemeentebelangen, positief tegen over de voorgestelde plannen en kan daarmee akkoord gaan. Het participatieproces moet inwoners in staat stellen input te geven. Nieuwe initiatieven voor het plaatsen van een energie-hub mogen niet in behandeling genomen worden voordat de raad een besluit heeft genomen over de onderliggende criteria. Gemeentebelangen herinnert de wethouder aan een toezegging om de raad regelmatig op de hoogte te stellen van de voortgang van dit onderwerp en de raad te betrekken bij vervolgstappen. Hüseyin vraagt de wethouder aan te geven wanneer de raad geïnformeerd kan worden over het lopende onderzoek naar energiegemeenschappen als instrument voor de borging van lokaal eigendom. Hüseyin vraagt naast zon en wind ook aandacht voor innovatieve ontwikkelingen zoals waterstof en thermo-energie.

Keuze scenario huisvesting gemeente: Annemarie wijst, namens de fractie Gemeentebelangen, op twee aangenomen moties van 12 juli 2022, waarin het college opdracht heeft gekregen voor onderzoek naar aanpassingen van het gemeentehuis in Vlijmen. Mede in verband met plannen om het gemeentehuis in Drunen gedeeltelijk om te bouwen naar een woonfunctie. Op 10 juli 2022 is de raad geïnformeerd over scenario’s, waarin te veel gestuurd werd op de sloop van het gemeentehuis in Vlijmen. Binnen 3 maanden lag er voor een nieuwbouw met maatschappelijke functies een voorstel voor de (huidige) locatie in Vlijmen. Het proces gaat voor Gemeentebelangen te snel om financieel verantwoorde keuzes te kunnen maken. Er zijn te veel onzekere factoren, zoals stijgende rente, stijgende kosten en een nieuwe regering. Het toekomstbeeld voor de overheidsfinanciën is somber. Voor mitigerende maatregelen van het GOL is mogelijk al te weinig budget. Gelet op alle opgaven en de budgettaire onzekerheid legt een nieuw gemeentehuis te veel druk op de taken van de gemeente. De kosten voor jeugdzorg zullen waarschijnlijk ook nog toenemen, er moet nog onderhoud aan de gemeentelijke infrastructuur plaatsvinden, de reserves voor het Sociaal Domein staan onder druk en dan zijn er ook nog de kosten voor het integraal huisvestingsplan met nieuwbouw van basisscholen en multifunctionele accommodaties. Een nieuw te bouwen gemeentehuis mag wat Gemeentebelangen betreft niet ten koste gaan van andere investeringsopgaven. Dit is voor Gemeentebelangen een voorwaarde om een nieuw gemeentehuis te steunen. Ook is het de vraag of de huidige locatie de meest passende is voor nieuwbouw. Hiervoor is in het onderzoek te weinig gekeken naar andere locaties, die in een nieuw onderzoek wel meegenomen moeten worden. Gemeentebelangen ondersteunt het amendement van DMP Heusden en vraagt de wethouder de investeringsplannen voor de komende jaren en jaarlijkse exploitatielasten van de gemeentehuisscenario’s in kaart te brengen.

https://heusden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/a60ffb77-ceae-4c0a-9473-36acb68855c1?documentId=66ea548a-eddb-4057-aff2-f8b49441fbbc&agendaItemId=5e2f4866-a60a-4289-8985-2abb0e714160

https://heusden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/a60ffb77-ceae-4c0a-9473-36acb68855c1?documentId=9eff3a87-9582-4e93-855d-882acfaba2e7&agendaItemId=3355dfb8-eaad-4b45-bcf6-067fce368d07

Begrotingsvergadering 9 november 2023: beschouwing hiervan is te vinden op de website van Gemeentebelangen.

https://heusden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/08def5c8-bc78-480f-9922-b6d03962c10c?documentId=65d475bf-7a26-4e60-a356-16be3d539b53&agendaItemId=377dffa6-d2e2-489d-8e1e-33a6c8e0f747

https://heusden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/08def5c8-bc78-480f-9922-b6d03962c10c?documentId=ed54fd78-d211-4b0a-885c-f4ddd682f2a4&agendaItemId=76d106c8-df1f-44dd-8994-9a248b284b98

https://heusden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/08def5c8-bc78-480f-9922-b6d03962c10c?documentId=e9fe6f83-23ed-483d-866c-d733b7907e86&agendaItemId=4cad7897-554b-4312-9db8-a73de6dc51b5

https://heusden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/08def5c8-bc78-480f-9922-b6d03962c10c?documentId=5cfb03fb-232a-41ce-a11f-8f1cf375554f&agendaItemId=63ccc8cd-7042-408a-9da2-11aba92c4cd7

Raadsvergadering 14 november 2023

Meer jaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2024-2028: Hüseyin vraagt, namens de fractie Gemeentebelangen, het college de noodzaak in te zien van het tijdig informeren van de raad over de financiële gevolgen in de wet- en regelgeving voor extra onderhoudsmaatregelen. De fractie Gemeentebelangen is positief over de integrale aanpak van het onderhoud en de duurzaamheidsmaatregelen. Voor de concretisering van het onderhoudsplan voegt de normering conform niveau 3 veel toe. Refererend aan een toezegging in de informatievergadering over dit onderwerp wordt door Hüseyin gevraagd informatie te geven over wettelijke normen in relatie tot de rolstoeltoegankelijkheid van openbare gebouwen. Deze toezegging is later schriftelijk beantwoord.

Verder een amendement van Gemeentebelangen m.b.t. een wijziging in de APV m.b.t. een artikel over carbid schieten:

https://heusden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/56d305e3-6173-4b0a-880d-d4c9c8efd665?documentId=d170f14c-b7ea-460e-a0e9-ddf534d1d328&agendaItemId=934a56b9-b9fc-4535-9440-eb576fa0016b

Raadsvergadering 19 december 2023

Toekomst dansen op schalen en samenwerking regio Noordoost-Brabant (RNOB): Annemarie stelt, namens de fractie Gemeentebelangen, dat de efficiënte aanpak van grote maatschappelijke uitdagingen, met name op het gebied van economie, mobiliteit en wonen in het samenwerkingsverband met de regio Noordoost-Brabant, op een paar punten na (zoals de campus op Landgoed Steenenburg en woningbouwafspraken), niet tot de gewenste resultaten hebben geleid. Tot de regio Noordoost-Brabant wordt een grotere afstand ervaren dan tot de regio Hart van Brabant. De fractie van Gemeentebelangen wil wel blijven samenwerken met de regio Noordoost-Brabant en wijst daarbij op lopende projecten zoals o.a. de Zuiderwaterlinie. Periodiek bilateraal contact met de regio Noordoost-Brabant is en blijft noodzakelijk. Op deze wijze kan vroegtijdig kennisgenomen worden van nieuwe ontwikkelingen en plannen. Op welke wijze de samenwerking met de regio Noordoost-Brabant vorm moet worden gegeven is nog onderwerp van gesprek wat medio 2024 verder zal worden besproken.

Namens de fractie Gemeentebelangen Heusden

 • Annemarie Bok
 • Caspar van den Brandt
 • Dries van Delft
 • Thomas van Os
 • Elise van Ruremonde
 • Hüseyin Simsek

De gemeentelijke politiek in het jaar 2022

De coronapandemie die in maart 2020 wereldwijd uitbrak is aan het begin van 2022 langzaam aan het uitdoven. De lockdown is voorbij en iedereen begint het “normale” leven weer op te pakken. Gelukkig zijn er ook weer fysieke vergaderingen want de digitale vergaderingen brachten toch wel flinke beperkingen met zich mee. Politiek bedrijven vanachter een computer is haast niet mogelijk. Elkaar in de ogen kunnen kijken en fysiek naar de interruptiemicrofoon lopen als je daar aanleiding toe ziet en niet digitaal in de wachtrij staan is noodzakelijk om een levendig debat en aansluitend een goede besluitvorming te krijgen. Ook het onderling overleggen binnen de eigen fractie en met andere fracties is (te) beperkt mogelijk bij het digitaal vergaderen. Digitale vergaderingen kunnen in voorkomende gevallen, bijvoorbeeld bij presentaties, een prima hulpmiddel zijn om toe te passen maar voor het echte politieke werk is het niet geschikt!

Raadsvergadering 22 en 23 februari:

Deze vergadering is vanwege de coronabeperkingen nog zonder publiek maar wel fysiek in de raadszaal van het gemeentehuis in Vlijmen. Voor Gemeentebelangen een bijzondere vergadering omdat het de allerlaatste echte raadsvergadering is van onze nestor Kees Musters. En ook voor de jeugd was het een bijzondere vergadering. De 2 nieuwgekozen jeugdburgemeesters stellen zich voor aan de raad.

Deze laatste raadsvergadering voor de verkiezingen van maart 2023 had een groot aantal agendapunten waardoor de vergadering uiteindelijk 2 avonden in beslag nam. Enkele belangrijke onderwerpen in deze vergadering waren:

 • Afvalbeleidsplan 2022-2026
 • Krediet voor realisatie van flexwoningen De Hoge Heide Vlijmen
 • Voorlopig ontwerp en uitvoeringskrediet voor inhuizing bibliotheek in De Voorste Venne
 • Moties Vreemd aan de Orde van de Dag

Afvalbeleidsplan 2022-2026

Een evaluatie van het afvalbeleid van de afgelopen vier jaren was één van de punten die is opgenomen in het afvalbeleidsplan. Het omgekeerd inzamelen dat in 2017 is ingevoerd is een groot succes geworden. De hoeveelheid restafval is afgenomen en de landelijke doelstellingen zijn ruim gehaald. Natuurlijk zijn er nog problemen (zwerfafval, bijplaatsingen bij containers) maar over het algemeen genomen kunnen we met tevredenheid terugkijken. Met dank en waardering voor onze inwoners die hun afval goed scheiden.

Krediet voor realisatie van flexwoningen De Hoge Heide Vlijmen

De raad sprak uitgebreid over het plan om flexwoningen bij het sportpark in Vliedberg te realiseren. Deze woningen zijn bestemd voor spoedzoekers. Dit zijn mensen die dringend op een woning wachten, maar buiten de urgentieregeling vallen. De woningcorporatie heeft behoefte aan dit type woningen om spoedzoekers voor de duur van twee jaar te kunnen huisvesten. Het raadsvoorstel wordt door de raad aangenomen maar geeft aan het college de opdracht om met de buurt en de sportverenigingen in gesprek te gaan om meer draagkracht te krijgen voor dit plan.

Voorlopig ontwerp en uitvoeringskrediet voor inhuizing bibliotheek in De Voorste Venne

De raad stemde unaniem in met het voorontwerp en voorbereidingskrediet (€ 150.000) voor inhuizing van de bibliotheek in Drunen naar de Voorste Venne. Een lang gekoesterde wens van de raad ging in vervulling. Enkele fracties spraken hun zorgen uit over het gestegen kostenplaatje van 1 miljoen naar 1,5 miljoen euro.

Moties Vreemd aan de Orde van de Dag

Als afsluiting van de raadsvergadering kwamen er nog twee moties vreemd aan de orde op tafel. De eerste daarvan ging over de driehoek Voordijk – Engelenseweg – inprikker Vijfhoevenlaan. Dit perceel was bij de eerste GOL-plannen opgenomen in de aangrenzende EVZ, de Ecologische Verbindings Zone. Later, bij de nota van Zienswijze, werd dat perceel weer uit de GOL-plannen verwijderd en nog later werd het perceel zelfs verkocht. Bewoners in de directe omgeving zijn daar verbolgen over en eisen dat het oorspronkelijke plan alsnog gerealiseerd wordt. In een motie van D66 en HT werd daartoe dan ook opgeroepen. Feit is dat de betreffende driehoek nog altijd een agrarische bestemming heeft en nog altijd deel uitmaakt van de Groenstructuur. Alleen de eigendomssituatie is veranderd. Nadat de motie tijdens de vergadering ingrijpend was aangepast en het college eigenlijk alleen nog werd opgeroepen om het perceel terug te kopen (tegen redelijke prijs) werd de motie aangenomen. De tweede motie vreemd aan de orde (ingediend door HT) betrof een initiatief van een ondernemer om een kantoorpand in Drunen om te bouwen tot sociale huurwoningen. De initiatiefnemer is al geruime tijd in overleg met Woonveste en met de gemeente, maar kan zijn initiatief niet van de grond krijgen. Het college beroept zich vooral op de Woonvisie, waarin zou staan dat de toewijzing van sociale huurwoningen zou moeten plaats vinden door Woonveste. De motie roept het college op alsnog medewerking aan dit initiatief te verlenen. De motie werd na een lange discussie unaniem door de raad overgenomen.

Verkiezingen:

Op 16 maart zijn, uitgesmeerd over drie dagen (vanwege de na-ijlende coronaperikelen), de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Deze keer waren er in de gemeente Heusden 29 in plaats van 27 raadszetels te verdelen omdat de gemeente Heusden de grens van 45.000 inwoners was gepasseerd. Tijdens deze drie dagen bracht 48,32% van de Heusdense kiezers hun stem uit. “We bedanken de mensen die wél hebben gestemd” maar constateren jammer genoeg wel dat de opkomst van de gemeentelijke verkiezingen zich in een neerwaartse spiraal bevindt ….! Daar is werk aan de winkel …! De verkiezingstijd is voor de partij en alle kandidaten op de kieslijst altijd een drukke en spannende tijd. Ook dit jaar is er door Gemeentebelangen weer een mooie en goede campagne georganiseerd en veel enthousiaste leden hebben daarbij van harte ondersteund. Dat alles heeft geresulteerd in een mooie overwinning; Gemeentebelangen heeft 3411 stemmen gehaald en is van 5 naar 6 raadszetels gegaan.

Raadsvergadering 29 maart 2022:

Op 29 maart is in de raadsvergadering afscheid genomen van de scheidende gemeenteraad. Voor ons was daarbij het afscheid van “onze Kees” het hoogtepunt. Na 30 jaar gemeenteraadslid te zijn geweest nam nestor Kees Musters op mooie wijze afscheid van de gemeenteraad van Heusden. Hij werd door vriend en “vijand” overladen met complimenten en heeft, geheel terecht, een Koninklijke Onderscheiding mogen ontvangen.

Raadsvergadering 30 maart 2022:

Op 30 maart is de installatievergadering voor de nieuwe gemeenteraad gehouden. Voor Gemeentebelangen zijn daar Caspar van den Brandt, Annemarie Bok-Geelen, Huseyin Simsek, Dries van Delft, Thomas van Os en Elise van Ruremonde benoemd.

Raadsvergadering van 10 mei 2022:

Enkele onderwerpen uit deze vergadering:

 • Tijdelijk ontslag raadslid Frans van der Lee
 • Benoeming fractieondersteuners mei 2022
 • Verordening gedragscode bestuurlijke integriteit gemeente Heusden 2022
 • Motie Vreemd aan de orde van de dag handelend over “Partiële herziening bestemmingsplan bedrijventerrein Heesbeen”

Tijdelijk ontslag raadslid Frans van der Lee

Vanwege ziekte heeft Frans van der Lee (Heusden Transparant) een verzoek ingediend voor tijdelijk ontslag van de gemeenteraad en wordt Jan Kleian beëdigd tot raadslid als tijdelijke vervanger van Frans.

Benoeming fractieondersteuners mei 2022

In deze raadsvergadering worden de fractieondersteuners benoemd. Voor Gemeentebelangen worden vier fractieondersteuners benoemd. We heten Ben Fitters, Ralf van Baardwijk, Jeroen van den Bosch en Henk Melissen van harte welkom.

Verordening gedragscode bestuurlijke integriteit gemeente Heusden 2022

Gedragscodes zijn voor gemeenten, provincies en waterschappen verplicht op grond van respectievelijk Gemeente-, Provincie- en Waterschapswet. Het zijn de raad, de provinciale staten en het algemeen bestuur van het waterschap die zowel voor de eigen leden als voor de bestuurders een gedragscode vaststellen. Bestuurlijke integriteit is namelijk van essentieel belang bij het functioneren van het lokaal bestuur. Alle bestuurders moeten doordrongen zijn van de noodzaak tot adequate en zorgvuldige uitoefening van zijn/haar functie. Deze (bestuurlijke) integriteit zorgt voor een weerbaar bestuur dat dienend is voor het algemeen belang. De “Gedragscode integriteit raadsleden, wethouders en burgemeester” dateerde nog van 7 november 2013. De nu vastgestelde “Verordening gedragscode bestuurlijke integriteit gemeente Heusden 2022” is op een aantal punten aangescherpt en verduidelijkt.

Motie Vreemd aan de orde van de dag handelend over “Partiële herziening bestemmingsplan bedrijventerrein Heesbeen”

De fractie GL/PvdA verzoekt om een motie vreemd aan de orde van de dag aan de raadsagenda toe te voegen. De motie heeft betrekking op het agendapunt ‘Partiële herziening bestemmingsplan bedrijventerrein Heesbeen. Dit agendapunt is behandeld in de informatievergadering en is voor deze vergadering een A-stuk geworden. PvdA/Gl, D’66 en Heusden1 dienen samen een motie in. Het ontwerpbestemmingsplan bedrijventerrein Heesbeen maakt de bouw van twee bedrijfsgebouwen mogelijk. De inhoud van de motie is gericht om in het plangebied een onderzoek te doen naar de mogelijkheid van de bouw van 45 woningen. Staande de discussie is de motie aangepast en de zinsnede van 45 woningen gewijzigd in de mogelijkheid van woningbouw. Wethouder Blankers heeft in de informatievergadering al toegezegd om eventuele woningbouw te onderzoeken en omarmt de motie niet. Na stemming is de motie verworpen.

Raadsvergadering van 31 mei 2022:

Enkele onderwerpen uit deze vergadering:

 • Afscheid wethouders Kees van Bokhoven en Mart van der Poel
 • Proces coalitievorming
 • Benoeming en beëdiging wethouders

Afscheid wethouders Kees van Bokhoven en Mart van der Poel

Een bijzondere en feestelijke raadsvergadering door de voordracht en beëdiging van de wethouders. Ook wordt er afscheid genomen van de wethouders van Bokhoven en van der Poel.

Proces coalitievorming

Aan het begin van de vergadering geeft Martijn van Esch een korte samenvatting van hoe het proces van coalitievorming is verlopen. Ná elke gemeenteraadverkiezing is het proces van coalitievorming actueel. Na diverse “stevige” en soms “geëmotioneerde” gesprekken heeft de coalitievorming geleid tot een 3-partijen overeenkomst waarbij DMP, Gemeentebelangen en VVD elkaar gevonden hebben in een mooi en ambitieus coalitieprogramma en waarbij de vorige coalitiegenoot Heusden Eén buiten de boot viel.

Benoeming en beëdiging wethouders

Als gevolg van deze nieuwe coalitie samenstelling gaat Gemeentebelangen, net als DMP, 2 wethouders leveren en de VVD 1 wethouder. De volgende vijf wethouders worden benoemd: Martijn van Esch en Johan Meesters (beiden van DMP), Peter van Steen en Jeroen van den Bosch (beiden van Gemeentebelangen) en Thom Blankers (VVD). Na de benoemingen en het afscheid nemen is het tijd voor een borrel met een hapje.

Overlijden Frans van der Lee:

De raadsvergadering begint met het droevige bericht dat raadslid Frans van der Lee van Heusden Transparant is overleden. Louise van der Heijden van HT houdt een mooie toespraak en Willemijn voegt hier nog een woordje aan toe. Daarna is er 1 minuut stilte om Frans te herdenken. De raadszetel van Frans gaat naar Jan Kleian, hij wordt officieel benoemd.

Aanvullend krediet nieuwbouw SC Elshout

Deze raadsvergadering bevat veel A-stukken, zogenaamde hamerstukken. Een hamerstuk is het raadsvoorstel voor het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 590.000, = voor de realisatie van een nieuw kleedgebouw voor SC Elshout. De bouw is nog niet gestart en vanwege de stijgende bouwkosten is extra krediet noodzakelijk. Ruim een jaar geleden is al een krediet beschikbaar gesteld van € 1.865.000.

Voorbereidingskrediet voor het baggeren van wielen in Elshout

Een ander A stuk is het voorbereidingskrediet voor het baggeren van de wielen in Elshout. Vanwege de aanwezigheid van blauwalg in het noordelijke wiel in Elshout is baggeren noodzakelijk. Het plan is om de voorbereiding te starten voor het baggeren in drie wielen. Hiervoor is een voorbereidingskrediet nodig van € 73.000, =

Jaarplan en begroting 2023 van RNOB

Het jaarplan en begroting van de RegioNoordOostBrabant was een B-stuk. De discussie ging (weer) over de toegevoegde waarde voor onze gemeente voor deelname aan deze regionale samenwerking. De raad wordt vaak achteraf geïnformeerd over besluiten die regionaal zijn genomen. We weten vaak niet waar we toestemming voor hebben gegeven. Het is een discussie die we nog vaker gaan voeren met elkaar. Hier speelt op de achtergrond mee dat onze bijdrage aan Hart van Brabant per 1 januari 2024 verhoogd zal worden en het convenant met de RNOB loopt op die datum af. Nu betalen we een lumpsum bijdrage aan HvB maar in de loop der jaren is onze afname van diensten bij HvB toegenomen en wil men daar een hogere bijdrage voor ontvangen. Het thema dansen op verschillende schalen zal zeker nog terugkomen in de raad. Wordt vervolgd!

Tweede wijziging Nota Bodembeheer.

Het doel van het raadsvoorstel tweede wijziging Nota Bodembeheer is om deze niet vast te stellen maar om in te trekken. Op basis van nieuwe inzichten is deze tweede wijziging niet meer nodig. De huidige regelgeving biedt namelijk voldoende handvatten om het grondverzet binnen het project GOL mogelijk te maken. GL/PvdA diende samen met DMP, D’66, CDA, HV een motie in om geen grond toe te voegen van een lagere klasse in die gebieden met een ecologische hoofdstructuur, verbindingszone of natuurgebied. Onze wethouder Jeroen ontraadde de motie en gaf aan dat er geen zwaar verontreinigde grond wordt gebruikt in de projecten. De kosten voor het aanvoeren van schone grond zijn hoog en die moet de gemeente zelf dragen, dit valt niet onder de kosten voor het GOL. Ook de vervoersbewegingen die voortkomen uit het afvoeren en aanbrengen van grond zijn meer milieubelastend dan de bestaande mogelijkheid om de grond te hergebruiken. Ook bleek er veel onduidelijkheid te zijn over wat er bedoeld wordt met vervuilde grond en de mate van verontreiniging die heel verschillend kan zijn afhankelijk van het type grond. De motie werd uiteindelijk door de indieners ingetrokken.

Benoeming voorzitter Rekenkamer Heusden

Als afsluiting van de vergadering werd er afscheid genomen van Kees van Santvliet, de huidige voorzitter van de Rekenkamer. Frits van Vugt werd benoemd tot nieuwe voorzitter.

Raadsvergadering van 12 juli 2022:

Enkele onderwerpen uit deze vergadering:

 • Bespreking coalitieprogramma 2022-2026 “Heusden Nu en Straks”
 • Jaarstukken
 • Eerste bestuursrapportage 2022
 • Voorjaarsnota

Bespreking coalitieprogramma 2022-2026

“Heusden Nu en Straks” Aan het begin van de vergadering werd het coalitieprogramma 2022-2026 “Heusden Nu en Straks” besproken.

Jaarstukken, Eerste bestuursrapportage 2022 en Voorjaarsnota

Voor de raad in de nieuwe samenstelling werd voor de eerste keer de jaarstukken en de eerste bestuursrapportage en de voorjaarsnota behandeld. Normaal gesproken werd dit tot in de puntjes verzorgd door onze Kees maar nu was het de taak voor de nieuwe fractie. Gemeentebelangen was koploper bij het vooraf indienen van de technische vragen. De eerste bestuursrapportage van 2022 laat een positief begrotingssaldo zien van ruim € 3.703.000, -. Voor het betoog van Gemeentebelangen van de voorjaarsnota verwijzen wij u graag naar de website van Gemeentebelangen.

Raadsvergadering van 27 september 2022:

Enkele onderwerpen uit deze vergadering:

 • Visie op beweeg- en ontmoetingsruimte
 • Instellen vertrouwenscommissie Sociaal Domein Heusden
 • Uitvoeringskrediet verduurzaming sportzaal De Vennen in Drunen

Beweeg & ontmoetingsruimten

Het visiedocument past goed bij de uitwerking van het coalitieakkoord waarin deze voorgestelde koers is opgenomen. Bij sporten en bewegen staat namelijk beschreven dat we meer ruimte willen voor bewegen en ontmoeten, door speelplekken bij herinrichting te veranderen in beweeglocaties voor alle leeftijden. De motivatie om tot deze visie te komen is helder. Wel heeft Gemeentebelangen tijdens deze vergadering en het bespreken van dit onderwerp extra aandacht gevraagd voor voldoende speelmogelijkheden voor jonge kinderen van 0 tot 6 jaar, aangezien dit in het raadsvoorstel niet expliciet aan de orde komt. Ook is het voor Gemeentebelangen belangrijk dat er zeker voor de jonge kinderen altijd een locatie dicht bij huis is, waar zij kunnen spelen. Daarnaast is ook aan het college gevraagd om als onderdeel van het uitwerkingsplan ook een financiële paragraaf toe te voegen, waar ook de (meer)jaarlijkse (onderhoud) kosten worden opgenomen. Er wordt nu gesproken over een indicatief bedrag van ruim 1.3 miljoen en de uitbreiding met 1 te rechtvaardigt namelijk een degelijke onderbouwing. Het uitwerkingsplan zal nog via een “go/no go” moment formeel door de gemeenteraad bekrachtigd moeten worden. Gemeentebelangen heeft 27 september wel ingestemd met het voorlopige voorstel.

Instellen Vertrouwenscommissie Sociaal Domein

Sinds 2015 is er in Heusden een Vertrouwenspersoon Sociaal Domein. Onder andere op basis van gesprekken met de gemeenteraad is er een andere vorm voorgesteld van deze functie. De belangrijkste verandering is dat we van een Vertrouwenspersoon naar een Vertrouwenscommissie gaan, bestaande uit 3 leden. Dit in verband met de continuïteit, zichtbaarheid en keuzemogelijkheden voor inwoners. Jaarlijks maken duizenden inwoners gebruik van voorzieningen in het sociaal domein. Een klein deel hiervan is ontevreden over het proces of loopt vast. Hiervoor biedt de Vertrouwenspersoon Sociaal Domein Heusden ondersteuning en bemiddeling. De belangrijkste verschillen tussen de Vertrouwenspersoon Sociaal Domein en de Vertrouwenscommissie zijn:

 • Van één vertrouwenspersoon naar een vertrouwenscommissie bestaande uit 3 personen. Dit in verband met de continuïteit, zichtbaarheid en keuzemogelijkheden van de inwoners.
 • De in te stellen vertrouwenscommissie staat vooral ten dienste van de raad en rapporteert direct aan de gemeenteraad.
 • Er komt een beschrijving van wat er in het jaarverslag moet staan. Nu kennen we een vrije vorm. De gemeenteraad verwacht meer diepgang, trendanalyses en algemene conclusies.
 • Meer eigen verantwoordelijkheid in communicatie en vergroting van de naamsbekendheid door de vertrouwenscommissie. Het initiatief tot kennisverbetering komt ook bij de vertrouwenscommissie te liggen.

Uitvoeringskrediet verduurzaming sportzaal De Vennen in Drunen

In het kader van de eerder door de raad gekozen 11 te verduurzamen gemeentelijke gebouwen is zwembad Die Heygrave sinds kort gasvrij gemaakt. Het volgende gebouw dat verduurzaamd moet worden is sportzaal De Vennen. Om de werkzaamheden hiervoor te kunnen starten is er een uitvoeringskrediet toegewezen.

Raadsvergadering van 1 november 2022:

Enkele onderwerpen uit deze vergadering:

 • Definitief besluit regionale Nota bodembeheer
 • Onderzoek financiële instrumenten lokaal eigendom duurzaamheidsprojecten

Definitief besluit regionale Nota bodembeheer

Eens per 10 jaar wordt de Nota Bodembeheer herzien. Op dat moment wordt gekeken of de afspraken in de regio over grondgebruik moeten worden aangepast. Normaal gesproken is dit stuk een hamerstuk maar omdat in juli gesproken was over bodembeheer in het kader van GOL kreeg deze nota meer aandacht dan normaal.

Onderzoek financiële instrumenten lokaal eigendom duurzaamheidsprojecten

In 2020 is door de raad een motie aangenomen om uit te zoeken hoe financiële instrumenten kunnen werken voor lokaal eigendom bij duurzaamheidsprojecten. Onderzoek hiernaar heeft opgeleverd dat er verschillende mogelijkheden zijn om lokaal eigendom te faciliteren maar dat de voorkeur is om de “Energiegemeenschap” verder uit te werken. De Energiegemeenschap is kortgezegd een initiatief waarbij inwoners, lokale ondernemingen en de gemeente het eigendom van bijvoorbeeld een energie-hub (een plaats waar energie kan worden opgewekt en opgeslagen) hebben. Deze Energiegemeenschap wordt verder uitgewerkt.

Raadsvergadering van 10 november 2022:

In deze vergadering maar één onderwerp:

 • Begroting 2023

De eerste gemeentelijke begroting voor deze raadsperiode werd op 10 november 2022 behandeld. De begrotingscijfers schetsen een positief beeld en biedt ruimte om uitdagingen waar we voor staan waar te kunnen maken. In de begroting van 2023 zien we terug dat de pittige ambities uit het coalitieprogramma grotendeels verwerkt zijn. Voor het uitvoeren van deze stevige ambities is uitbreiding van het ambtelijk apparaat noodzakelijk. Gemeentebelangen kan hier mee instemmen. Ondanks de positieve meerjarenplanning moeten we niet uit het oog verliezen dat er ook zorgen zijn. Denk hierbij aan de oorlog in Oekraïne, de klimaat- en energiecrisis en de oplopende inflatie. Ook de uitspraak van de Raad van State vergroot het stikstofprobleem en belemmert de druk om het woningbestand fors uit te breiden. Al deze factoren zorgen voor onzekerheid. Op initiatief van Gemeentebelangen dienden we samen met de VVD en DMP een amendement in om de afdeling juridische zaken uit te breiden met 1 fte juridisch medewerker. Deze medewerking kan worden ingezet als extra ondersteuning voor het afwikkelen van de handhavingsmeldingen. De BOA-capaciteit wordt uitgebreid en een goede rechtsopvolging van signaleringen is belangrijk. Het amendement werd op één stem na volledig aangenomen. Een andere motie op ons initiatief was de motie ontmoetingsruimten voor alle leeftijdsgroepen. Met deze motie willen we buurthuizen nog meer gaan inzetten als ontmoetingsruimten voor alle leeftijdsgroepen. Deze motie werd zelfs door een meerderheid van de fracties mee ingediend en daarmee ook aangenomen. Voor het betoog van de begrotingsvergadering verwijzen we naar onze website.

Raadsvergadering van 20 december 2022:

Enkele onderwerpen uit deze vergadering:

 • Verordeningen maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2023
 • Aanvullend krediet inhuizing Bibliotheek Drunen in De Voorste Venne
 • Tweede Bestuursrapportage 2022
 • Burgerakkoord Vliedberg G1000
 • Deelname aan Publiek Ontwikkelbedrijf REKS BV
 • Nota Kostenverhaal Heusden 2022
 • Motie vreemd aan de orde HT-GB-DMP Bijdrage Meer Bewegen voor Ouderen
 • Motie vreemd aan de orde Heusden één Verantwoord carbidschieten
 • Motie vreemd aan de orde GL-PvdA Alternatieven voor vuurwerk

Verordeningen maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2023

Op 28 september 2021 is het voorstel Heuse jeugdhulp door de raad behandeld. Een belangrijk onderwerp omdat het hier (vaak) kwetsbare jongeren betreft die nodig geholpen moeten worden en er ook heel erg veel geld mee gemoeid is! Dit voorstel ging over het opstarten van een Jeugd & Gezinsteam waarin we de jeugdhulp anders willen organiseren om gezinnen in onze gemeente sneller en dichterbij te helpen. De raad is akkoord gegaan met dit voorstel en het college heeft toegezegd om de raad periodiek te informeren over de voortgang en ontwikkelingen. In 2022 zijn de volgende ontwikkelingen over dit onderwerp te melden: Op 30 juni is er een thema-avond geweest over het Jeugd & Gezinsteam en daarin is het volgende gedeeld: Het streven was om op 1 januari 2022 te starten met het Jeugd & Gezinsteam. Dit bleek onder andere door de strakke tijdsplanning niet haalbaar. Ook was de basis niet stevig genoeg om op 1 januari 2022 te kunnen starten. 1 maart 2022 is de nieuwe teamleider gestart en vanaf dat moment is er geleidelijk over gegaan naar de nieuwe werkwijze en is het Jeugd & Gezinsteam van start gegaan. Het team is samengesteld vanuit medewerkers van Farent, Sterk Huis, de GGD en medewerkers van de gemeente Heusden. In juni bestond de formatie uit ongeveer 16fte, circa 26 mensen. Aanvankelijk is er een moeizame start geweest. Dit kwam door de verschillende culturen van de deelnemende organisaties, nog veel operationele vraagstukken en problemen in de aansturing. Ook is de druk op de arbeidsmarkt voor deskundige medewerkers op dit gebied in Heusden een belangrijke factor geweest. In de loop van 2022 is er meer controle gekomen: er is in toenemende mate een gedeeld beeld vanuit het team op de opgave. Casuïstiek wordt steeds sneller en beter opgepakt (de wachtlijst is gestabiliseerd) en afspraken met netwerk-partners zoals onderwijs en huisartsen krijgen steeds beter vorm. Voor het Jeugd & Gezinsteam zijn voor de komende jaren de volgende doelstellingen gesteld:

 • Jongeren en gezinnen met een ondersteuningsverklaringen in beeld hebben;
 • De ondersteuningsvraag beoordelen en oppakken in de context waarin deze speelt;
 • De instroom naar specialistische jeugdhulp terugdringen door er eerder bij te zijn en dichtbij en laagdrempelig ondersteuning te bieden vanuit het Jeugd & Gezinsteam;
 • Waar nodig snel de benodigde specialistische jeugdhulp inzetten waarbij we korte lijnen houden.

Aanvullend krediet inhuizing Bibliotheek Drunen in De Voorste Venne

Vanwege noodzakelijke constructieve aanpassingen in combinatie met bouwkostenstijgingen, met name voor de installaties, blijkt een aanvullend uitvoeringskrediet van € 200.000 noodzakelijk voor de inhuizing van de bibliotheek in Drunen in het gebouw van De Voorste Venne. (bovenop het reeds in de begroting gevoteerde bedrag van € 1.542.350,=) De gemeenteraad is unaniem in haar standpunt over de wenselijkheid/noodzakelijkheid van verhuizing van de bibliotheek in Drunen naar het gebouw van De Voorste Venne maar heeft nu wel stevig gediscussieerd over het forse aanvullende krediet en dan met name over de noodzakelijkheid van aanpassingen om het geluid en het binnenklimaat uit te voeren zodat deze ruimte geschikt kan zijn als kantooromgeving voor alle medewerkers van de betrokken culturele partijen (ca. 15 tot 20 personen). Het voorstel wordt uiteindelijk aangenomen met alleen de stem van Heusden Verbindt tegen.

Tweede Bestuursrapportage 2022

De tweede bestuursrapportage was een A-stuk. De bijstellingen in de tweede bestuursrapportage hebben per saldo een positief effect op het resultaat van jaarcijfers van 2022 van ongeveer € 2.840.000, -. Ook voor de komende twee jaren is er sprake van een positief saldo en vanaf 2025 wordt een negatief saldo verwacht van ongeveer € 600.000. =

Burgerakkoord G1000

Van april tot en met juli 2022 is in de wijk Vliedberg in Vlijmen onder begeleiding van Stichting G1000.nu een burgerberaad gehouden. Het beraad richtte zicht op de kernvraag: Hoe geven we de Vliedberg een duurzame toekomst? Er zijn op zeven thema’s punten vastgelegd waar de wijk mee aan de slag wil. Om aan de uitvoering van dit akkoord handen en voeten te geven is inmiddels wijkcoöperatie De Vliedberg opgericht. De gemeente Heusden is partner van het burgerberaad Vliedberg, hiervoor is ook een partnerovereenkomst gesloten met de stichting G1000.nu. In groepen is gesproken over de volgende 7 thema’s:

 • Groen
 • Afval
 • Jeugd
 • Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat
 • Leefbaarheid
 • Duurzaamheid
 • Samen

Ieder thema bestaat uit verschillende uitgewerkte voorstellen, hierop is tijdens de bijeenkomst van het Burgerberaad van 16 juli 2022 gestemd. Er zijn 33 beslispunten uit de voorstellen gekomen en 30 hiervan kregen een meerderheid van de stemmen. De wijk is nu aan zet en heeft de regie op de uitvoering van het burgerakkoord. De gemeente Heusden is als partner bereid om te helpen waar het nodig is en waar het kan. Met de oprichting van een wijkcoöperatie is er een duidelijk orgaan waarmee samengewerkt kan worden. Binnen de coöperatie zijn de werkgroepen nog actief. De werkgroepen zullen inhoudelijk met de onderwerpen aan de slag gaan en waar nodig samenwerking met de gemeente zoeken.

Deelname aan Publiek Ontwikkelbedrijf REKS BV

Een belangrijk moment voor de gemeente Heusden was de instemming van de voltallige gemeenteraad met de deelname van onze gemeente aan het Publiek Ontwikkelbedrijf REKS. Dit Ontwikkelbedrijf dat gevormd wordt door deelname van alle gemeenten uit de regio Hart van Brabant (met uitzondering van de gemeente Waalwijk) en de provincie (in de vorm van het EnergieFondsBrabant), gaat voor 5 energie-hubs in de regio Hart van Brabant de voorbereidende werkzaamheden uitvoeren en mogelijk ook de exploitatie van meerdere energiehubs. De gemeenteraad van Heusden heeft ingestemd met een medeaandeelhouderschap in dit ontwikkelbedrijf. Werkzaamheden betreffen o.a. het zorgen voor de juiste vergunningen om uiteindelijk een energie-hub te kunnen bouwen. Dit kan gezamenlijk veel efficiënter dan wanneer ieder gemeente dat voor zichzelf organiseert. De gemeente Heusden gaat ongeveer €1.2 miljoen investeren in dit Ontwikkelbedrijf. Van de totale investering van €17 miljoen zal meteen al €4 miljoen worden bestemd voor klimaatdoelen. Van belang is dat we in onze regio een REKS hebben waar juist de klimaatdoelen als extra zijn opgenomen in vergelijking met de RES-en in de rest van Nederland. De revenuen van het Ontwikkelbedrijf zullen dus voor een belangrijk deel worden gebruikt voor klimaatdoelen, zoals vergroening van gebouwen en de bebouwde omgeving.

Nota Kostenverhaal Heusden 2022

Het raadsvoorstel Nota Kostenverhaal Heusden is aan het begin van de raadsvergadering door Noah Brok van DMP een B-stuk van gemaakt. Deze nota regelt de bijdrage in gemeentelijke kosten voor particuliere bouwinitiatieven. Met deze nota wordt het mogelijk om bepaalde investeringen die de gemeente moet maken bij private bouwprojecten te kunnen verhalen. Bovendien wordt er een fonds bovenwijkse voorzieningen ingesteld en een reserve bouw sociale huurwoningen. Het fonds bovenwijks regelt een vaste bijdrage van € 2600,- per te bouwen woning en de reserve voor sociale huurwoningen een vaste bijdrage van € 10,- per m2 uitgeefbare grond.

Moties Vreemd aan de Orde van de Dag

In deze vergadering tot slot drie moties vreemd aan de orde. De eerste over “bijdrage Meer Bewegen voor Ouderen” (Heusden Transparant, Gemeentebelangen, DMP). De tweede over “alternatief voor vuurwerk” (GL/PvdA) en de laatste over (het jaarlijks terugkerende) “verantwoord carbid schieten” (Heusden Eén). De eerste motie is met unanimiteit aangenomen waardoor de door Bijeen aangekondigde forse stijging in bijdrage voor deelname aan Bewegen voor Ouderen voor heel 2023 beperkt blijft tot een stijging van €1, = per les (van €2, = naar €3, =). De tweede motie (alternatief voor vuurwerk) heeft het (bij lange na) niet gehaald (6 voor en 22 tegen) en de derde motie (carbid schieten) is ingetrokken. Wel geeft de burgemeester aan dat in de loop van 2023 een discussie over de onderwerpen “Vuurwerk” en “carbid” zal worden gevoerd omdat naar haar mening de publieke opinie aan het kantelen is over deze twee onderwerpen.

Afsluiting:

Terugkijkend op 2022 kunnen we stellen dat het een dynamisch politiek jaar is geweest. De verkiezingen met de daaraan gekoppelde “stoelendans” zijn daar zeker debet aan geweest. Het proces van coalitievorming blijft fascinerend en spannend. Ook de raadsvergaderingen na een verkiezingsperiode zijn anders als daarvoor. Met de komst van nieuwe raadsleden ontstaat er toch weer een andere ruring en dynamiek waar iedereen weer aan moet wennen.
Conclusie: Gemeentebelangen Heusden heeft een goed en mooi politiek jaar achter de rug en is in de gemeenteraad met 6 raadszetels een gewaardeerde fractie waar terdege rekening mee wordt gehouden.

Fractie Gemeentebelangen Heusden,
Annemarie, Caspar, Dries, Elise, Huseyin, Thomas

De gemeentelijke politiek in het jaar 2020

De eerste raadsvergadering van 2020 vindt plaats op dinsdag 18 februari. Er zijn relatief weinig punten ter bespreking; de drie gebruikelijke informatievergaderingen waren wegens gebrek aan agenda al samengevoegd tot één vergadering. Voor de raadsagenda resteerden nog maar weinig punten, maar toch werd het nog een lange zit. Op de eerste plaats vanwege het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP), dat tegenwoordig om de twee jaren wordt geactualiseerd. Nieuwbouw van scholen in Vlijmen en Oudheusden zit er aan te komen, op iets langere termijn volgt nieuwbouw of renovatie dan wel upgrading van bestaande gebouwen in Drunen, Elshout en Nieuwkuijk. De kapitaallasten zullen in de komende jaren aanzienlijk gaan stijgen. De discussie gaat ook over het ENG (Energie Neutraal) dan wel BENG (Beperkt Energie Neutraal) bouwen. Eigenlijk is de keuze voor ENG bouwen al gemaakt, mede gelet op de enkele jaren terug vastgestelde beleidsnota Heel Heusden Duurzaam. Toch neemt de raad een amendement aan waarin die keuze wordt uitgesteld, dit om de schoolbesturen mogelijk te bewegen om een bijdrage te betalen aan de extra kosten van BENG bouwen.

Tweede punt van discussie is de aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening, de APV. Actueel is de vuurwerkdiscussie; onlangs heeft het kabinet besloten een algemeen verbod in te stellen op knalvuurwerk en op vuurpijlen. De discussie in de raad gaat over de vraag of we dan lokaal het carbid schieten ongemoeid moeten laten. Er zijn in de afgelopen jaren al veel klachten rondom dat carbid schieten binnengekomen, maar die klachten concentreren zich vooral in de kern Drunen (nabij het Breeveldpark). Een motie van Heusden Een en CDA om te komen tot een verbod van carbid schieten in de bebouwde kom haalt echter geen meerderheid en dus kan er komende jaarwisseling weer vrijuit geschoten worden (wel na 18:00 uur maar dat was al zo).

Een extra punt op de agenda was een motie vreemd aan de orde over de kap van een rij platanen aan de Duinweg. Na overleg met de buurt en diverse andere betrokkenen zoals Buurt bestuurt en de Natuur- en Milieuvereniging ligt er een plan om vooralsnog ongeveer de helft van de bomen te kappen, dit in verband met veel ingekomen klachten over de bomen en de hoge kosten van het eens in de 4 à 5 jaren kandelaberen van de bomen. Echter de bewoners van de Van Goghstraat hebben een bezwaar tegen het collegebesluit ingediend. De bezwarencommissie heeft die bezwaren inmiddels van tafel geveegd en nu moet het college beslissen. De ingediende motie vraagt het college om eerst de raad over deze kwestie te raadplegen alvorens een definitief besluit te nemen. De motie wordt echter met grote meerderheid verworpen.

Een ander agendapunt, bestemmingsplan Vendreef 2, vraagt minder discussie. De procedure om de verplaatsing van een grondbewerkingsbedrijf naar een leegstaande boerderij aan de Vendreef te regelen heeft wat vertraging opgelopen vanwege de stikstofproblematiek, maar ondanks de tegenstemmen van D66 en GroenLinks kan het plan nu toch doorgaan.

En dan, begin maart, slaat het Coronavirus wereldwijd toe, een pandemie die zijn weerga in de moderne geschiedenis niet kent.  Het maatschappelijk leven komt in bijna alle landen stil te liggen, geen bijeenkomsten, geen feesten, de horeca gaat dicht, de scholen gaan dicht, geen sportevenementen, mensen moeten zoveel mogelijk thuis werken. Ook de economie wordt getroffen, de beurskoersen crashen in een week tijd met 30 tot 40%, winkels blijven leeg, bedrijven komen in financiële problemen en vele faillissementen dreigen. En ook de lokale politiek komt zo goed als stil te liggen. De geplande raadsvergadering van 24 maart gaat niet door. Maar mensen zijn inventief en zoeken toch oplossingen. Het verschijnsel “digitaal vergaderen” kenden we in de lokale politiek nog niet, maar op 31 maart hebben we in Heusden voor de eerste keer een digitale raadsvergadering. Voor de definitieve besluitvorming, de stemming, moet de raad één dag later toch nog even fysiek bij elkaar komen, maar dat is een formaliteit. Door wetswijziging zal die formaliteit bij een volgende digitale vergadering zelfs ook niet meer nodig zijn en kan er ook digitaal gestemd worden. Aan de orde in deze eerste digitale vergadering was o.a. het beschikbaar stellen van een krediet van 26 miljoen voor de uitvoering van de GOL-maatregelen. Dat lijkt voorbarig, immers de Raad van State heeft nog altijd geen uitspraak gedaan over de vele ingediende bezwaren tegen die GOL-maatregelen. Sterker nog, de eerste regiezitting van de Raad van State is i.v.m. de coronacrisis uitgesteld en wanneer de procedure afgerond kan worden is volstrekt onzeker, maar het zal zeker najaar worden. Toch wil het college het benodigde krediet beschikbaar krijgen; veel voorbereidende werkzaamheden zoals metingen, grondsonderingen, inventariseren van leidingen e.d. vinden nu al plaats en moeten dus ook betaald worden. Diverse partijen zijn om uiteenlopende redenen tegen de GOL-plannen (CDA, D66, GroenLinks), maar de overgrote meerderheid van de raad stemt in. Een mijlpaal na zoveel jaren van voorbereiding en ook uniek: nog nooit werd in de gemeenteraad zo’n groot krediet behandeld.

Ook een voorbereidingskrediet van 250 duizend euro ter voorbereiding van de zgn. mitigerende maatregelen wordt beschikbaar gesteld.

Diverse andere voorstellen op de raadsagenda vroegen niet of nauwelijks discussie. Hoewel, de voortzetting van de samenwerking met Agrifood Capital is al jaren een punt van discussie, men twijfelt aan het nut van deze samenwerking, maar uiteindelijk besluit de raad de samenwerking toch weer voor 4 jaren te verlengen. Verder wordt de Economische Agenda 2020-2023 goedgekeurd.

Op 12 mei weer een digitale raadsvergadering, nu met besluitvorming. De raadsagenda telde deze keer nog niet eens zoveel agendapunten ter bespreking, maar de onderwerpen die er op stonden vroegen wel veel vergadertijd. Zo veel dat rond 23:00 uur de agenda nog maar voor de helft was afgewerkt. Er werd uitvoerig gesproken over het bestemmingsplan Steenenburg, over de Heusdense Kadernota Windenergie en over de Regionale energie- en klimaatstrategie (REKS). Aan de rest van de agenda kwam de raad op dinsdag niet meer toe en dus werd er woensdagavond vrolijk digitaal verder vergaderd.

Het bestemmingsplan Steenenburg werd na lange discussie definitief vastgesteld inclusief de beantwoording van de diverse ingediende bezwaren. Aan die bezwaren werd zoveel mogelijk tegemoet gekomen, maar voor 100% lukte dat niet. De discussie spitste zich met name toe op de zienswijze die Gasbedrijf Van Loon had ingediend. Dat bedrijf voelde zich bedreigd in zijn uitbreidingsplannen. Tot op de laatste dag werden nog schriftelijke vragen gesteld en ook beantwoord om de situatie helemaal helder te krijgen. Probleem is dat het externe adviesbureau, dat de gemeente heeft ingeschakeld, ervan uitgaat dat uitbreiding van het Gasbedrijf wel mogelijk is en dat er zelfs andere objecten in de omgeving een grotere bedreiging zijn. Maar de deskundigen van Gasbedrijf Van Loon zijn het daar dan weer niet mee eens. Hoe dan ook, de gemeente kwam wel tegemoet aan de bezwaren van Van Loon, de toekomstige gebouwen in de noordoost hoek krijgen een speciale bestemming waardoor kwetsbare personen (personen die niet zelf redzaam zijn) niet in dat gebouw behandeld mogen worden. Maar die tegemoetkoming ging voor het Gasbedrijf nog niet ver genoeg. De wethouder gaf aan nog in gesprek te zijn met het bedrijf en verwachtte er wel uit te komen. Het bestemmingsplan werd vervolgens goedgekeurd; alleen Heusden Transparant stemde tegen. Een motie om ook goedkopere woningen in het woningbouwprogramma in Steenenburg op te nemen werd uiteindelijk ingetrokken en kwam niet in stemming.

Daarna kwam de Heusdense Kadernota Windenergie ter sprake. Nadat vorig jaar al de Nota Zonne-visie was vastgesteld nu dus de Windenergie. De vraag daarbij is hoeveel van die grote windturbines moeten er in Heusden komen en vooral, waar komen ze dan te staan. Want eigenlijk zit niemand te wachten op een grote windturbine naast de deur. In de Kadernota staat in ieder geval dat die windturbines op een afstand van 750 meter van de woonkernen moeten blijven en verder zijn er nog vele beperkingen, niet alleen ruimtelijke beperkingen. Zo worden er bijvoorbeeld ook eisen gesteld aan de participatie, zowel sociaal als financieel. Als je alle beperkingen bij elkaar legt, dan lijkt het erg moeilijk om tot initiatieven te komen, maar creatieve geesten vinden daar altijd wel oplossingen voor.

Het raadsvoorstel werd met grote meerderheid aangenomen; alleen Heusden Transparant stemde tegen. Verder werd een motie aangenomen waarin het college werd opgeroepen om onderzoek te doen naar mogelijkheden om initiatiefnemers financieel te ondersteunen. Je kunt dan denken aan bijvoorbeeld een gemeentelijke garantstelling voor leningen.

Bij het onderwerp Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) werd ook uitvoerig stil gestaan. Er kwamen een tweetal moties op de raadstafel. De eerste ging over de verdeling van de revenuen van grootschalige opwekking energie. Volgens het Nationaal Klimaatakkoord moet minstens 50% ten goede komen aan de lokale bevolking. Degenen die de lasten ondervinden van windturbines moeten ook kunnen deelnemen in de lusten, zo is de gedachte. In de motie wordt dat nog eens extra onderstreept. Een tweede motie ging met name in op de keuze voor locaties van grote zonnevelden. Daarvoor wordt een zgn. zonneladder gebruikt. Die zonneladder geeft globaal aan dat eerst gekeken moet worden naar zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven in de bebouwde kom, vervolgens komen braakliggende terreinen binnen de kernen aan bod, als derde komen terreinen tegen de kernranden aan de beurt en als laatste pas open velden in het buitengebied. Probleem was volgens de motie dat de Heusdense ladder veel soepeler zou zijn dan de regionale ladder. Wij hebben daar zo onze vraagtekens bij, maar de motie werd niettemin toch aangenomen. De Heusdense ladder blijft gebruikt, maar het college moet ook kijken naar de regionale ladder. Uiteindelijk werd het raadsvoorstel goedgekeurd; alleen Heusden Transparant stemde tegen.

En toen was het ruim 23:00 uur en werd de vergadering geschorst. Woensdag om 19:30 uur werd de vergadering hervat met bespreking van o.a. de Mobiliteitsvisie en het voorstel om watervelden bij de hockeyverenigingen aan te leggen. Allereerst was daar de Mobiliteitsvisie, een eerste stap op weg naar een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (het GVVP). De komende maanden moet dat verder uitgewerkt worden naar een Uitvoeringsprogramma; nu ging het alleen nog maar over de eerste stap op weg naar een GVVP, de Mobiliteitsvisie, waarin zeer algemene uitgangspunten geformuleerd zijn. Drie partijen kwamen met een volstrekt overbodige motie over veiligheid fietsers en over waterberging alsof die onderdelen vergeten zouden worden. De wethouder gaf terecht aan dat met die aspecten al lang rekening wordt gehouden, ook al in het huidige beleid. De moties werden dan ook vrij snel weer ingetrokken. Over het raadsvoorstel hoefde ook niet gestemd te worden want voor de verandering was iedereen akkoord en werd het voorstel met een hamerslag van de voorzitter vastgesteld.

Datzelfde gold ook voor het volgende onderwerp op de agenda: de Startnotitie Omgevingsvisie Heusden. Geen moties, geen stemming, de raad ging unaniem akkoord. Voor zowel het GVVP als de Omgevingsvisie geldt dat inwoners bij de verdere invulling van het beleid uitvoerig betrokken zullen worden. Vanwege de Coronaperikelen kan dat niet in fysieke bijeenkomsten; het participatieproces zal nu voornamelijk digitaal vorm gegeven moeten worden.

Ook het onderwerp over de maatschappelijk voorzieningen in de Grassen werd met een hamerslag vastgesteld en toen kwam de discussie over de hockeyvelden in onze gemeente. De twee hockeyverenigingen zijn toe aan een nieuw hoofdveld op hun accommodaties en hebben gekozen voor een waterveld, tegenwoordig een vrij veel voorkomende voorziening. Bijna alle hockeyverenigingen van enige betekenis beschikken wel over zo’n veld in plaats van de met zand ingestrooide kunstgrasvelden. Toch kwamen de partijen GroenLinks, de PvdA en D66 met een amendement om toch maar te kiezen voor zand ingestrooide velden want die zijn aanzienlijk goedkoper (scheelt een half miljoen) en de financiën van de gemeente Heusden zijn toch al niet florissant, zeker als je ook nog rekening houdt met de effecten van de Corona-crisis. De partijen schermden met een NRC-artikel over de slechte solvabiliteit van de gemeente. Nou is die inderdaad slecht, maar een investering zoals deze hoeft helemaal geen invloed te hebben op die solvabiliteit. Solvabiliteit heeft betrekking op de verhouding eigen vermogen/totaal vermogen en bij een investering hoeven beiden niet te veranderen (afhankelijk van de wijze van financiering). Maar dat terzijde. Het amendement kreeg geen enkele steun, niet van het college en ook niet van andere fracties en werd dan ook weer ingetrokken. Vervolgens werd het raadsvoorstel aangenomen. Een motie om een integraal sport plan (een ISP) op te stellen werd wel aangenomen, zij het door een sterk verdeelde raad (15 stemmen vóór, 11 stemmen tegen); het college zal aan het einde van dit jaar met zo’n plan moeten komen, zo luidt de opdracht. En daarmee was de tweede digitale raadsvergadering in de gemeente Heusden afgerond. Een vergadering met belangrijke besluiten die je liever in een normale fysieke vergadering zou nemen, maar goed, we zitten nou eenmaal met die vermaledijde corona en dan moet het maar op de digitale manier.

Voordat de gemeenteraad met zomerreces gaat zijn er nog twee raadsvergaderingen, niet digitaal dit keer maar weer gewoon fysiek aanwezig in de raadszaal. Wel in een speciale opstelling want de anderhalve meter moet in acht genomen worden en ook nog zonder publiek. Niettemin toch weer goed om als raad elkaar weer te ontmoeten. Woensdag 1 juli kwam de raad bijeen voor de jaarlijkse sessie over de jaarrekening en over de voorjaarsnota en daarna was er nog een reguliere raadsvergadering. Maar er was ook nog een Statenvergadering die voor Heusden erg belangrijk was.

In de raadsvergadering van 1 juli kwamen o.a. de Jaarrekening 2019 en de Voorjaarsnota 2020 aan bod, maar die riepen dit keer niet zoveel discussie op. De Jaarrekening 2019 vertoonde een royaal overschot van ruim 3 miljoen en wat de Voorjaarsnota betreft, die was beleidsarm opgesteld. Er zijn zoveel nog grote onzekerheden (compensatie sociaal domein inclusief Jeugdzorg, compensatie coronakosten, eigen beleidsruimte, meicirculaire), dat er nog geen echte keuzes gemaakt kunnen worden. Een motie van Gemeentebelangen om de hele materie nog eens te bespreken in september in de hoop dat er dan veel meer zekerheid zal zijn werd dan ook met algemene stemmen aangenomen. Ook een motie van drie oppositiepartijen over de woonlasten werd unaniem aangenomen. In die motie wordt gevraagd een nader onderzoek te doen naar het verschil in woonlasten tussen een één persoonshuishouden en meerpersoonshuishoudens. Dat verschil is in de loop der jaren namelijk steeds kleiner geworden en de vraag is of lasten niet eerlijker verdeeld moeten/kunnen worden. Op 7 juli dan de laatste  reguliere raadsvergadering vóór de zomervakantie. Op de agenda o.a. het initiatiefvoorstel van DMP Heusden over de bouw van starterswoningen en seniorenwoningen, een onderwerp dat bij alle fracties wel zeer aan het hart ligt. Maar zoals in de voorbereidende informatievergadering al door ons gesteld: de timing van DMP was wel erg slecht want je kunt het onderwerp niet los zien van het totale woonbeleid en van het totale woningbouwprogramma. Die onderwerpen komen uitgebreid aan bod in de nieuwe Woonvisie en die komt nou net aan de orde in de eerstvolgende raadsvergadering na de zomervakantie. Gemeentebelangen en ook Heusden Eén drongen er op aan om het initiatiefvoorstel te behandelen in september als ook die Woonvisie behandeld wordt, maar DMP was niet te vermurwen. Gemeentebelangen deed dan ook bij de vaststelling van de agenda (zoals vooraf al aangekondigd) het ordevoorstel om het initiatiefvoorstel op dit moment nog niet te behandelen en dat ordevoorstel werd met overgrote meerderheid (alleen DMP en VVD stemden tegen) aangenomen. Wordt vervolgd dus, al was de teleurstelling voor DMP wel groot.

Ander belangrijk agendapunt was het Rekenkamerrapport over het sociaal domein. De gemeenteraad wil meer grip en meer mogelijkheden tot sturing hebben op dit belangrijke beleidsterrein. Om enig idee te geven, de totale lasten in de jaarrekening 2019 bedroegen bijna 114 miljoen; daarvan komt 41,3 miljoen voor rekening van het sociaal domein. In het rekenkamerrapport worden diverse indicatoren benoemd aan de hand waarvan de raad het gevoerde beleid kan toetsen. Die toetsing zou dan bijvoorbeeld eens per halfjaar kunnen plaats vinden. De ervaringen die de raad hiermee opdoet kunnen dan ook weer leiden tot bijstelling van het halfjaarlijkse rapport. Ter begeleiding van dit proces stelde de rekenkamer voor om een raadswerkgroep in te stellen. Uiteindelijk na veel discussie en na drie amendementen besloot de raad tot de instelling van een klankbordgroep.

En dan ook aandacht voor een vergadering van provinciale staten op 3 juli, een belangrijke vergadering voor onze gemeente, omdat daar de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat aan de orde kwam. De bestemmingsplannen (eigenlijk de Provinciale Inpassings Plannen) daarvoor zijn in 2018 al vastgesteld, maar nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de stikstofproblematiek maakten een bijstelling van de plannen noodzakelijk. Immers de Raad van State moet zich nog buigen over een aantal beroepsschriften en daarbij zal stikstof ook een rol spelen. Vorig jaar heeft de Raad van State de wijze waarop met deze stikstofproblematiek tot dan toe werd omgegaan (de zgn. PAS) van tafel geveegd en daarom moesten ook de GOL-plannen op dit gebied worden bijgesteld. Inmiddels heeft de provincie een boerderij aan de Kanaalweg in Drunen opgekocht; dat levert al de nodige stikstofruimte op. Daarnaast worden nog andere maatregelen genomen en op deze wijze hoopt de provincie tegemoet te komen aan de bezwaren van de Raad van State. Dat blijft echter altijd een kwestie van afwachten. De voorgestelde wijziging van de bestemmingsplannen werd in Provinciale Staten met overgrote meerderheid goedgekeurd, dit ondanks diverse ingekomen brieven (o.a. van Stichting van Gol naar Beter en van de Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen) waarin gevraagd werd niet in te stemmen met de gewijzigde plannen. Een kleine minderheid (GroenLinks, PVV en PvdD) met 11 stemmen was tegen; de overige partijen waren vóór (44 stemmen). De gewijzigde plannen worden nu toegevoegd aan het dossier dat al bij de Raad van State ligt; die zal naar verwachting in september of oktober dit jaar uitspraak doen en dan maar hopen dat we snel aan de uitvoering van de plannen kunnen beginnen. Tijd voor het zomerreces.

Op dinsdag 22 september komt de raad dan weer bijeen. Op de agenda de lang verwachte nieuwe Woonvisie want de oude dateert alweer van 2014, de tijd van de economische crisis waarin de woningmarkt in Nederland volledig instortte en er nauwelijks gebouwd werd. In Heusden werden in die jaren nog redelijk wat woningen gerealiseerd (in de jaren 2014 t/m 2019 werden in Heusden meer dan 1.000 woningen gebouwd), maar de tijden zijn veranderd. Anno 2020 zien we een groot tekort aan woningen en daarmee ook sterk oplopende woningprijzen en de Coronacrisis heeft die trend nog niet doorbroken. Er blijkt een groot tekort aan woningen in bijna alle segmenten van de woningmarkt, met name starters- en seniorenwoningen. En de woningen die wel beschikbaar zijn of komen zijn onbetaalbaar.

In een informatievergadering enkele weken eerder werd de nieuwe woonvisie ook al besproken en toen al bleek dat er veel vragen en wensen onder de raadsfracties waren, zoveel dat sommige fracties zelfs om uitstel van behandeling vroegen. Maar dat vond een grote meerderheid van de raad toch niet gewenst, er werd al zo lang op gewacht want het opstellen van de nieuwe visie was al keer op keer uitgesteld. Behandeling in de raad van 22 september moest haalbaar zijn en fracties kunnen hun wensen nog altijd via moties en/of amendementen (wijzigingsvoorstellen) tot uitdrukking brengen. Nou, daar werd dus uitbundig gebruik van gemaakt. Maar liefst 5 amendementen en 6 moties werden ingediend. Die werden allemaal behandeld, een enkel amendement werd zelfs weer omgezet in een motie, kortom dat vroeg allemaal erg veel tijd, sommige voorstellen werden aangenomen, anderen werden afgewezen en uiteindelijk werd de nieuwe visie (op onderdelen aangepast) dan toch vastgesteld.

Het oude beleid wordt met de nieuwe Woonvisie natuurlijk niet helemaal overboord gegooid, maar er vinden wel bijstellingen plaats. De provincie stelt elk jaar vast hoeveel er in elke gemeente gebouwd mag worden en men verwacht op korte termijn dat de gemeenten toestemming zullen krijgen om meer woningen te mogen bouwen. Heusden wil die verruiming met name inzetten op inbreidingslocaties, niet alleen op gemeentelijke gronden zoals in de afgelopen jaren het geval was, maar ook particuliere initiatieven krijgen nu kansen om te bouwen. Die verruiming wilde het college vooral benutten voor het bouwen van starterswoningen, seniorenwoningen en sociale huurwoningen. Eén van de amendementen bracht daar verandering in: niet alleen sociale woningbouw, maar nu mag maximaal 50% van die extra ruimte benut worden voor “commerciële bouw”.  De praktijk zal in de komende jaren uitwijzen of dat ook werkt. Verder blijft de gemeente zoeken naar locaties voor sociale woningbouw, met name in Drunen en in Oudheusden. Maar als je de plattegronden van deze kernen goed bekijkt, dan zie je dat de mogelijkheden gewoon erg beperkt zijn. Mogelijke uitbreidingslocaties zijn respectievelijk de Zwaluwmoersedreef in Drunen en de Oosters in Oudheusden.

Het initiatiefvoorstel van DMP Heusden stond ook op de agenda; DMP kwam tot de conclusie dat de meeste doelstellingen uit dat initiatiefvoorstel al gerealiseerd worden in de nieuwe Woonvisie en dat het initiatiefvoorstel niet meer nodig was. Het werd dan ook van de agenda afgevoerd.

Wel werd nog uitvoerig gesproken over de voorbereiding van de gemeentelijke begroting 2021. Normaal gebeurt dat in de Voorjaarsnota die vóór de zomervakantie op de agenda stond. Maar toen was er nog zoveel onzekerheid over de gevolgen van de Coronacrisis en over de ontwikkelingen in het Sociaal Domein, dat een behandeling op dat moment eigenlijk weinig zinvol was. En nu, drie maanden na het behandelen van de Voorjaarsnota, is er niet veel veranderd. Er ligt een geactualiseerde impactanalyse van de Coronacrisis, er ligt een analyse van besparingsmogelijkheden op bestaand beleid, maar de belangrijkste informatie ontbreekt nog. De kostenontwikkeling in het Sociaal Domein (jeugdhulp en hulp bij het huishouden) is onbeheersbaar geworden en de compensatie vanuit het Rijk is nog volstrekt onduidelijk. Hopelijk is dat in november, als de begroting 2021 behandeld gaat worden, wel duidelijk.

Ander belangrijk agendapunt was de verduurzaming van zwembad Die Heijgrave. Dat voorstel was al eerder in de raad aan de orde geweest, maar bij de verdere uitwerking is gebleken dat het beschikbare krediet niet voldoende is om alle duurzaamheidsdoelstellingen ook te verwezenlijken; er moet een 3,5 ton extra krediet beschikbaar komen. Het voorstel wordt zonder veel discussie door de raad goedgekeurd. Ook een tweetal bestemmingsplannen (Elshout 3e herziening Elshoutseweg 3 en Roestenburg Nieuwkuijk) passeerden probleemloos de raad.

De raadsvergadering van 3 november kan de boeken in als een van de kortste raadsvergaderingen ooit. Er stonden eigenlijk alleen hamerstukken op de agenda en die werden dan ook in een ijltempo in deze wederom digitale vergadering afgehamerd. Het afscheid van Desiree Rijnders werd vanwege de coronaproblematiek uitgesteld, maar haar opvolger Fons van Aart werd wel geïnstalleerd.

Op 12 november vindt de jaarlijkse begrotingsvergadering plaats, altijd weer een belangrijke gebeurtenis. Toch weer een fysieke vergadering met inachtneming van alle RIVM voorschriften. De begroting 2021 en de meerjarenbegroting is sluitend met een klein overschotje in 2021. De zeer beperkte ruimte die er nog in de begroting zat is benut om enkele uitgaven op het gebied van zorg en veiligheid te financieren. Het project met de procesbegeleider zorg en veiligheid wordt voortgezet en er komt extra budget voor personele inzet op het gebied van integrale veiligheid. Vele andere ambities die in de Voorjaarsnota nog werden gepresenteerd hebben in de begroting dus geen vertaling gevonden vanwege het gebrek aan financiële ruimte. De fractie Gemeentebelangen komt met een amendement om de wettelijke VTH-taak controle milieuvergunningen bij bedrijven toch in de begroting op te nemen, kosten 50.000 euro. Het amendement wordt na lange discussie in de raad uiteindelijk aangenomen. Dat gebeurt niet met een motie van onze fractie over het aanpakken van illegaal grondgebruik. We hebben eerder dit jaar daar al schriftelijke vragen over gesteld, maar het antwoord daarop is zoals gebruikelijk de laatste jaren: er is geen handhavingscapaciteit beschikbaar, de raad heeft in het omgevingsbeleidsplan geen prioriteit toegekend aan het bestrijden van illegaal grondgebruik. Via een motie probeert de fractie daar alsnog verandering in te krijgen, maar de motie wordt door een grote meerderheid in de raad afgestemd. En dus blijft alles bij het oude; wij zullen zeker nog op deze zaak terug komen.

Overigens de begroting wordt unaniem door de raad vastgesteld.

Tot slot, de laatste raadsvergadering van 2020 op dinsdag 15 december, wederom een fysieke vergadering ondanks het feit dat Nederland deze dag in een volledige lockdown is gegaan. De coronapandemie breidt zich weer flink uit, het aantal besmettingen loopt snel op en ziekenhuizen raken weer overbelast. Reden voor het kabinet om te besluiten tot een volledige lockdown, vooralsnog tot 19 januari volgend jaar.

Maar de raadsvergadering gaat toch gewoon door en er ligt een redelijke zware agenda voor. Eén van de eerste bespreekpunten is de tijdelijke verhuizing van de basisscholen in Oudheusden, dit in verband met de aanstaande nieuwbouw. De Dromenvanger blijft een gedeelte van het huidige gebouw als tijdelijke huisvesting gebruiken en daarmee spaart de gemeente ca. 6 ton uit omdat er geen tijdelijke huisvesting ingehuurd behoeft te worden. Het college had het schoolbestuur al min of meer toegezegd dat een gedeelte van dat uitgespaarde geld naar de scholen terug zou vloeien. De raad vond dat een beetje voorbarig, wilde eigenlijk eerst de aanbesteding van de nieuwbouw afwachten en het raadsbesluit werd dan ook aangepast.

De Tweede Bestuursrapportage riep weinig discussie op. Ondanks het feit, dat er toch wel de nodige financiële zorgen zijn. Was de meerjarenbegroting een maandje terug nog sluitend, nu blijkt dat door nieuwe ontwikkelingen in het sociaal domein en als gevolg van de coronapandemie de begroting op alle fronten een negatief saldo krijgt. We hebben niet direct een oplossing voor het probleem, maar Gemeentebelangen ventileert wel haar zorgen.

De verduurzaming van Die Heygrave staat ook weer op de agenda. Vorig jaar september werd al een krediet van 2,6 miljoen beschikbaar gesteld. In september van dit jaar bleek al dat dat bedrag niet toereikend zou zijn. Als we het zwembad gasloos willen maken om de CO2-uitstoot terug te brengen, dan moest er ruim 370 duizend euro bij. Met veel morren ging de raad daar toen mee akkoord. Maar nu is gebleken dat het beschikbare krediet toch nog foutief berekend is. De indirecte kosten (o.a. externe advieskosten en ambtelijke uren) zijn over het hoofd gezien. Weer een extra krediet van ruim 7 ton. De totale kosten van het project lopen daarmee al op tot 3,6 miljoen. Toch gaat de raad in overgrote meerderheid akkoord. Stoppen met het project is niet verantwoord, er is al veel geld in gaan zitten en dat zou dan weggegooid geld zijn, bovendien leidt de nieuwe investering ook tot een besparing op de onderhoudskosten omdat bestaande installaties niet vervangen hoeven te worden (550 duizend euro over 10 jaren) en zonder het project zijn er toch energiebesparingsmaatregelen nodig, die ook veel geld kosten. Maar de belangrijkste reden om toch met het project door te gaan is de beperking van de CO2-uitstoot. Gemeentebelangen dringt wel aan op een zeer strakke budgetbewaking en informatie aan de raad als er nieuws op dat gebied is.

En dan is er eindelijk het nieuwe beleid met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten. Het beleid is na een lang voorbereidingstraject tot stand gekomen, waarbij de coronaproblematiek nog extra vertraging heeft opgeleverd. In de laatste fase heeft onze fractie nog voorstellen gedaan ter aanpassing van het voorgestelde beleid: het aantal panden dat gebruikt wordt voor huisvesting arbeidsmigranten mag maximaal 5% zijn van het aantal woningen in een straat. Gemeentebelangen stelde voor om de zgn. geconcentreerde huisvesting (panden met max. 15 personen in de dorpslinten) dubbel mee te tellen bij het hanteren van de 5%-norm. Een ander voorstel van onze fractie was om hoogbouw bij de toepassing van die norm buiten beschouwing te laten. Beide voorstellen werden ook in de definitieve versie van het beleid opgenomen.

De Voorste Venne staat ook weer eens op de raadsagenda. Het begin dit jaar aangetreden bestuur heeft een nieuwe beleidsvisie opgesteld die meer aansluit bij de gemeentelijke visie. Maar dan moet de stichting wel met een schone lei kunnen beginnen. Daar komt nog bij dat de exploitatie dit jaar zwaar onder druk van de corona-epidemie heeft gestaan. Er moet weer veel geld naar toe: oude schulden worden weggestreept, 80.000 euro extra subsidie om de gevolgen van corona op te vangen, jaarlijks een extra aflopend bedrag aan subsidie om frictiekosten te betalen en om weerstandsvermogen op te bouwen en een verhoging van de jaarlijkse exploitatiesubsidie. Het kost een paar centen, maar dan heb je ook wat.

Ook de nieuwe beleidsvisie van de bibliotheek staat op de agenda. In die nieuwe visie heeft het bestuur helaas niet helemaal voldaan aan de wensen c.q. verwachtingen van het gemeentebestuur. De nieuwe visie voldoet op de meeste punten wel aan de gemeentelijke uitgangspunten, maar de gemeente wil toch graag zien hoe de bibliotheek wil komen tot een fijnmazig netwerk van het bibliotheekwerk in onze gemeente. Maar het grote discussiepunt is de huisvesting van de bibliotheek in Drunen. Het huidige gebouw is gedateerd en de gemeenteraad ziet graag een verhuizing naar het gebouw van de Voorste Venne. Het bibliotheekbestuur heeft echter een voorkeur uitgesproken voor huisvesting in het gemeentehuis Drunen. De bibliotheek krijgt drie maanden de tijd om in overleg met de Voorste Venne te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Eindelijk dan ook op de agenda de Lokale Educatieve Agenda, een stuk dat met gemengde gevoelens door de gemeenteraad benaderd wordt. Met name de fractie van DMP is niet tevreden. In een motie wordt gevraagd om eind volgend jaar met een verbeterde versie te komen; de motie wordt zelfs ondersteund door de wethouder en met algemene stemmen aangenomen.

Verder de onderwerpen die aan het einde van het jaar altijd weer terugkomen, zoals de nieuwe legesverordening, de vaststelling van de grondprijzen in 2021 en vaststelling van de uitgangspunten voor de grondexploitatie volgend jaar.

Als laatste agendapunt, wellicht als (geen) klap op de vuurpijl: het carbid schieten. Het kabinet heeft een algemeen vuurwerkverbod rondom de jaarwisseling afgekondigd. Men wil daarmee voorkomen dat door vuurwerk de ziekenhuiszorg, toch al overbelast door de coronaproblematiek, extra belast wordt. Maar onder dat vuurwerkverbod valt niet het carbid schieten. Bijna in alle gemeenten worden nu maatregelen genomen om ook het carbid schieten te verbieden. In Heusden is er in februari nog een raadsdebat over dat carbid schieten geweest en toen heeft de raad (in meerderheid) besloten dat carbid schieten met oudjaar (na 18:00 uur) moet kunnen. Nu ligt er een voorstel om het dit jaar helemaal te verbieden; de raad gaat bijna unaniem akkoord, maar wel onder de strikte voorwaarde dat het een eenmalig verbod betreft. De maatregel moet begin volgend jaar weer teruggedraaid worden.

En zo komt er een einde aan een wel heel bijzonder politiek jaar. De Coronapandemie, die begin maart dit jaar echt losbrak en die aan het einde van dit jaar nog steeds aanhoudt, bepaalt voor een groot deel het maatschappelijk en dus ook het politieke leven. We hebben dit jaar kennis gemaakt met het digitale vergaderen. Niet ideaal, fysiek vergaderen moet de norm blijven, maar soms kun je niet anders. Fractievergadering zijn digitaal, informatievergaderingen en thema-avonden zijn digitaal, de diverse regionale bijeenkomsten worden vaak via webinars georganiseerd, maar het blijft behelpen. Gelukkig komen er zo tegen het einde van het jaar vaccins beschikbaar, maar voordat de situatie genormaliseerd is zal nog wel een flink aantal maanden duren.

Maart 2021,

Namens de fractie Gemeentebelangen,

Kees Musters

Fractie Gemeentebelangen Politiek jaarverslag 2019
De gemeentelijke politiek in het jaar 2019

De eerste raadsvergadering van 2019 op 19 februari telde maar weinig agendapunten. Een van die weinige punten was de Kadernota Reclame, maar dat agendapunt werd op verzoek van de raad vande agenda afgevoerd. Bij de bespreking in de informatievergadering was al gebleken dat de fracties het geen voldragen raadsvoorstel vonden; het feit dat het nu van de agenda werd afgevoerd was dus niet helemaal een verrassing. Bleef eigenlijk als enige bespreekpunt over het beleidsplan “Samen armoede en schulden aanpakken”. En zoals dat zo vaak gaat als er weinig agenda is, de raadsleden gingen er even voor zitten. Er werd uitvoerig gesproken over de Klijnsmagelden en wat de gemeente moet doen als er geld over blijft, wel of niet in een apart potje stoppen. Uiteindelijk werd een motie op dit punt ingetrokken omdat de wethouder toezegde alles in het werk te stellen om deze gelden voor het juiste doel, bestrijding armoede bij kinderen, te besteden. Twee andere moties werden wel aangenomen, een motie die betrekking heeft op de Kredietbank (rentepercentage dat de kredietbank vraagt voor leningen aan gezinnen met financiële problemen is wel erg hoog) en een motie van de gezamenlijke oppositiepartijen waarbij het college opdracht krijgt om te onderzoeken wat de effecten zijn van weigeringsgronden bij het verlenen van schuldhulpverlening. Er werden ook drie moties door GroenLinks ingediend, maar die werden tijdens de behandeling allemaal weer ingetrokken. Uiteindelijk werd de beleidsnota (bijna) unaniem door de raad vastgesteld. Alleen D66 stemde tegen; die vond de nota niet voldoende kaderstellend.

Andere onderwerpen op de agenda werden allemaal met een hamerslag goedgekeurd: de evaluatie erfpachtregeling, een uitvoeringskrediet van bijna 1 miljoen voor de integrale herinrichting van het Van Greunsvenpark, een nieuwe verordening Adviesraad Sociaal Domein Heusden en zo waren er nog enkele kleinere agendapunten, maar tot discussie leidde dat allemaal niet. De raadsvergadering van 2 april begon met de benoeming van een nieuw raadslid. René Broos moest plaats maken voor Noah Brok (beide DMP Heusden). Noah, ruim een jaar eerder al verkozen maar

toen nog te jong, werd daarmee het jongste raadslid van Nederland (nu dus 18 jaar). Vervolgens kon de raad zijn zienswijze geven over een kaderstelling nieuwbouw scholen in Oudheusden. Het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid en de Ambitiekaart Energie werden na langdurige discussies vastgesteld. Dat gold ook voor de beleidsagenda van de Veiligheidsregio Brabant-noordoost. De Veiligheidsregio gaat de komende jaren aanzienlijk meer geld vragen, de brandweerkazernes zullen worden overgedragen aan de regio. Voor de kazerne Drunen wordt een uitzonderingspositie bepleit; de locatie is in beeld als locatie voor sociale woningbouw en de gemeente wil graag zelf de regie over dit gebied houden.

Dan staat er nog een groot Kavelruilproject op de agenda. In dit project wordt een groot aantal percelen geruild in verband met het GOL-project. Daarmee zijn overigens nog niet alle benodigde gronden in bezit van de gemeente en/of provincie.

Voor renovatie van de DAK-atletiekbaan wordt een krediet van 247 duizend euro beschikbaar gesteld en verder staan er nog enkele kadernotities van gemeenschappelijke regelingen op de agenda.

De raadsagenda van 14 mei telt niet zoveel agendapunten. De geactualiseerde Welstandsnota staat op de agenda; het voorstel is om in navolging van de vorige versie het toezicht op welstand nog verder los te laten. De ervaringen zijn goed te noemen en er zijn nauwelijks excessen geconstateerd. De begroting van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant staat ook op de rol. Gelukkig gaat het tegenwoordig heel wat beter met deze dienst dan enkele jaren geleden. Datzelfde kan niet gezegd worden van de Jeugdzorg in de regio Hart van Brabant. Net zo als in heel Nederland blijken de kosten van de Jeugdzorg volledig uit de hand te lopen. Beschikbare budgetten zijn bij lange na niet voldoende; de regio Hart van Brabant kent een tekort van meer dan 20 miljoen en ook in Heusden zijn er tekorten. Gelukkig zijn die nog wel te overzien en heeft de gemeente Heusden een flink spaarpotje in de vorm van de Reserve Sociaal Domein opgebouwd. Maar dat er extra geld vanuit het Rijk naar de gemeenten moet, dat is wel duidelijk.

Op 25 juni is er de jaarlijkse vergadering over de jaarstukken en over de Voorjaarsnota. De jaarstukken over 2018 konden gunstig worden afgesloten met een overschot van 1,9 miljoen (na de noodzakelijke budgetoverheveling). Op zich is dat uiteraard geen doel; het primaire doel moet zijn dat het beleid waarvoor geld is uitgetrokken ook wordt uitgevoerd. Maar dan nog, liever een overschot dan een groot tekort.
In onze bijdrage aan de raadsdebat hebben we o.a. gesproken over het teruglopend ziekteverzuim onder het personeel (complimenten aan vooral de medewerkers), we hebben wederom aandacht gevraagd voor de samenwerking in Agrifood Capital (zorg voor meer bekendheid onder de doelgroep) en voor het peuterspeelzaalwerk in Elshout (goed nieuws van het college: mogelijk kan de peuterspeelvoorziening in Elshout toch open blijven). Ook hebben we aandacht gevraagd voor de grondexploitatie Schoolstraat-zuid in het centrum van Drunen. De projectontwikkelaar die daar bezig was woningbouw te realiseren heeft afgehaakt en de gemeente heeft nu dus weer de handen vrij om daar o.a. sociale woningbouw te realiseren en wij hebben ook gewezen op een mogelijke noord-zuid-verbinding tussen Joost van den Vondellaan en de Schoolstraat (de huidige verbinding via de Jac. van de Meijdenstraat is nou niet bepaald optimaal te noemen). Tot slot hebben wij uitvoerig stil gestaan bij het fietspad Zeedijk ter hoogte van het Koppelwiel en verder richting Doeveren. De kwaliteit van dit pad is in de afgelopen jaren erg slecht geworden, zo slecht dat de veiligheid van fietsers in gevaar dreigt te komen. Het pad staat op de nominatie om aangepakt te worden, maar dan pas in 2020. Wij hebben er bij het college op aangedrongen om dat nog dit jaar te doen en wij hadden daarvoor ook een motie opgesteld. Maar na de toezegging van de wethouder dat hij dit onderwerp nog eens nadrukkelijk gaat bekijken vonden we het niet nodig om die motie ook in stemming te brengen.

Bij de behandeling van de bestuursrapportage hebben we vraagtekens gezet bij het onderzoek naar de onderhoudstoestand van de vestingwallen. Niet dat wij die wallen niet belangrijk vinden, maar een onderzoek van bijna 1½ ton naar de stabiliteit van de wallen is toch wel erg veel geld, te meer omdat er in het verleden ook al diverse rapporten over het onderhoud van de wallen zijn verschenen. Verder hebben we aandacht gevraagd voor de herinrichting van recreatiepark de Schroef; er gaat daar veel veranderen nu de Prins Hendrikstraat ter hoogte van het park wordt opgebroken en bij het park wordt getrokken. Er blijft wel een fietsverbinding richting Lipsstraat, maar wat er verder staat te gebeuren, daar wordt nu met gebruikers e.d. over overlegd. Belangrijkste punt was natuurlijk de Voorjaarsnota. De mei-circulaire van het rijk over de uitkering Gemeentefonds pakt gunstig uit, met name het extra geld voor de Jeugdzorg was een meevaller (8 ton in 2019 en 6 ton in de twee jaren daarna). De extra vergoeding voor Jeugdzorg in 2022 en verder is nog niet ingevuld, maar wij kunnen ons niet voorstellen dat de vergoeding dan in een klap zou komen te vervallen. Daarnaast bood de schriftelijke beantwoording van de diverse technische vragen al veel meer duidelijkheid over de haalbaarheid en daarmee het realiteitsgehalte van de ingeboekte besparingen. Kortom, het gaat de goede kant op, maar dat betekent niet dat er nu veel ruimte is om veel extra geld uit te geven. Er zit nog veel aan te komen, denk alleen maar aan de uitvoering van de GOL-maatregelen, investeringen in onderwijshuisvesting en de toenemende kosten van wegenonderhoud en zo zijn er nog diverse plannen in de begroting die om uitvoering vragen. En daar zal de gemeente de komende jaren nog de handen aan vol hebben.

In totaal werden er 6 moties ingediend, waarvan er drie werden aangenomen en drie verworpen.Meest opvallend was wellicht de motie van D66/GroenLinks om diverse straten in het centrum van Drunen om te toveren tot zgn. fietsstraten, waarbij de fietser ruim baan krijgt en de auto dus ondergeschikt wordt. Die motie werd echter alleen door de indieners gesteund. Een motie van Heusden Transparant om een tijdelijke onttrekking uit de Algemene Reserve ten gunste van de Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing in de toekomst niet terug te draaien werd alleen gesteund door HT en door het CDA. De overige fracties zijn van mening dat de kosten van afvalinzameling en afvalverwerking betaald moeten worden vanuit de opbrengst afvalstoffenheffing en overige afvaltarieven en dat de Algemene Reserve daar niet voor bedoeld is. Want dan zouden die kosten feitelijk betaald wordenuit de algemene middelen (bijvoorbeeld de opbrengst OZB) en dat doet afbreuk van het aloude principe “de vervuiler betaalt”.

Op 2 juli de laatste raadsvergadering vóór het zomerreces met twee belangrijke agendapunten. Allereerst de vaststelling van de kadernotitie bibliotheekwerk in onze gemeente. De politiek is het er wel over eens: de bibliotheek zal zich moeten ontwikkelen, stil staan en alles bij het oude laten is geen optie. Elke kern een bibliotheekfunctie, stenen ofwel de huisvesting is minder belangrijk, kwaliteit en rendement (jaarlijkse subsidie van 9 ton) moeten voorop staan en de schaalgrootte is niet bepalend. Met andere woorden: samenwerking met andere bibliotheken is niet uitgesloten als dat de kwaliteit en het rendement ten goede komt. Het bibliotheekbestuur is van mening dat de gemeente daar niet over gaat en daar ligt dus nog een discussiepunt.

Verder de SMA ofwel de Strategische Meerjaren Agenda van de regio Hart van Brabant. Onlangs is erweer een Verenigde Vergadering geweest waarin raadsleden uit de hele regio konden stemmen overeen aantal moties. Het Algemeen Bestuur heeft de resultaten van die stemmingen overgenomen en dat heeft geleid tot enkele kleine aanpassingen in het voorliggend concept. De definitieve SMA is daarmee vastgesteld en ook de gemeenteraad in Heusden heeft ermee ingestemd. Tijd voor het zomerreces.

Dinsdag 17 september vond de eerste raadsvergadering na de vakantie plaats. Een beperkte agenda, maar toch voldoende discussiestof voor een interessante vergadering met als belangrijkste agendapunt de vaststelling van de Visie Zonne-energie 2019. De titel van dit raadsvoorstel komt wellicht wat vreemd over: een visie heb je immers niet voor de tijd van één jaar, dat zou beleid voor de lange termijn moeten zijn. Maar het onderwerp leent zich nog niet voor een volledig uitgewerkte visie. Het onderwerp energietransitie is nog volop in beweging, nieuwe ontwikkelingen dienen zich voortdurend aan en met het te voeren beleid moet je daarop kunnen inspelen. Toch moet er wel een visie vastgesteld worden; de provincie heeft namelijk aangegeven dat als gemeenten aan de slag willen met zonnevelden en met windturbines, er wel een visie aan ten grondslag moet liggen. Na een langdurige voorbereiding met o.a. diverse inspraakbijeenkomsten ligt er dan nu een Visie Zonne-energie 2019 die aangeeft aan welke voorwaarden nieuwe initiatieven moeten voldoen. De gemeenteraad  ging gisteravond unaniem akkoord met het voorstel van het college. Een amendement van D66 werd niet aangenomen.

Verder werd het bestemmingsplan Von Suppéstraat vastgesteld. Sinds de uitspraak van de Raad van State in mei dit jaar over de zgn. PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) staat zo’n beetje elk bouwproject ter discussie en ook bij dit plan speelt dat uiteraard een rol. Voordeel van dit plan is echter dat bestaande bebouwing plaats maakt voor nieuwbouw van woningen waardoor de impact van stikstof op de natuur veel kleiner is. Wethouder Van Bokhoven kwam met verrassend nieuws: sinds enkele weken beschikt de gemeente over een nieuwe rekentool en daaruit blijkt dat de stikstofdepositie bij dit woningbouwplan geen extra problemen oplevert. De uitvoering zou wat dat betreft dus geen probleem moeten opleveren. De op het terrein aanwezige gymzaal is nog wel een probleem. In het bestemmingsplan verdwijnt die gymzaal en maakt die plaats voor woningen. Maar die gymzaal is nog steeds in gebruik en Scala (van de basisscholen) heeft het eigendom nog steeds niet overgedragen. Intussen staat het schoolgebouw al een hele tijd leeg en leegstaande gebouwen, die vragen om problemen. Verpaupering en vandalisme gaan hand in hand en een spoedige sloop, gevolgd door bebouwing zou hier de beste oplossing zijn. Het is dus nog maar de vraag of het gehele bouwproject in één keer kan worden uitgevoerd.

De genoemde stikstofproblematiek speelt wel bij het bestemmingsplan Vendreef 2 Vlijmen, dat aanvankelijk ook geagendeerd was. Maar volgens die nieuwe rekentool zijn er hier wel compensatiemaatregelen noodzakelijk; reden waarom dit agendapunt van de agenda werd afgevoerd.

Het raadsvoorstel Verduurzaming van Die Heygrave, een project van 2,6 miljoen euro, werd ook unaniem door de raad goedgekeurd. Het college heeft een lijst van gemeentelijke gebouwen opgesteld die voor verduurzaming in aanmerking komen. Die gebouwen (op het lijstje staan 11 gebouwen) kunnen niet allemaal tegelijk worden aangepakt; de intentie is om elk jaar één gebouw te verduurzamen, te beginnen met Die Heygrave omdat daar het rendement van de investering verreweg het grootst is. Verduurzaming kost veel geld, alleen dit gebouw vergt al 2,6 miljoen en natuurlijk staat daar een jaarlijkse besparing op de energiekosten tegen over. Zoals zo vaak: kosten gaan voor de baat uit maar we moeten ook concluderen dat de kosten niet volledig worden terugverdiend. De verordening afvoer hemelwater en grondwater 2019 werd zonder verdere bespreking vastgesteld.

Naar aanleiding van de informatievergadering is er nog wel een enkele wijziging in het aanvankelijke voorstel opgenomen. Voorstel was eerst namelijk dat bij kleine uitbreidingen van bestaande gebouwen (minder dan 10% uitbreiding) afkoppeling niet aan de orde zou zijn. Maar als iemand een nieuw tuinhuisje in zijn tuin wil zetten, dan is er geen sprake van uitbreiding van een bestaand gebouw; nee, dan komt er een nieuw gebouw bij en dat zou betekenen dat het gehele perceel van de riolering afgekoppeld zou moeten worden. In de informatievergadering is daar uitvoerig over gesproken en in het definitieve besluit kan het college bij kleine nieuwe gebouwtjes ontheffing verlenen van de afkoppelplicht.

Dinsdag 29 oktober is er een raadsvergadering met een beperkte agenda. De beleidsnota Plan tegen eenzaamheid is aan de orde. Het college krijgt een werkbudget van 100.000 euro beschikbaar voor twee jaren om initiatieven voor de aanpak van eenzaamheid onder ouderen, maar vooral ook onder jongeren te faciliteren. De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel. Zo ook met het raadsvoorstel Naar een economische agenda 2020-2023. Hierin wordt beschreven hoe het college naar een nieuwe economische agenda wil toewerken, in overleg met diverse betrokkenen zoals bedrijven, winkelcentra e.d. Vooral over de leegstand in de winkelkern Drunen wordt gesproken.

De 6e Herziening Exploitatieplan Geerpark is eigenlijk een heel technisch stuk dat elk jaar weer wordt opgemaakt om het kostenverhaal op enkele projectontwikkelaars mogelijk te maken. Maar de discussie gaat eigenlijk alleen maar over de verkeersafwikkeling, met name de ontsluiting op de Tuinbouwweg en op de Abt van Engelenlaan. Een motie om met spoed een onderzoek te doen naar een veilige ontsluiting wordt bijna unaniem aangenomen. Alleen Heusden Transparant stemde tegen. Met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor de nieuwbouw van scholen in Oudheusden zijn de belangrijkste agendapunten wel genoemd. Een relatief korte vergadering waarbij de burgemeester ook nog ontheffing voor een jaar kreeg om in Heusden te wonen; de burgemeester kan dus verder op zoek naar nieuwe huisvesting.

Donderdag 7 november: de jaarlijkse begrotingsvergadering. Na vaststelling van de Voorjaarsnotaeerder dit jaar biedt de begroting eigenlijk geen verrassingen. De OZB wordt alleen verhoogd met de prijsinflatie, de afvalstoffenheffingen en de rioolheffing gaan wel behoorlijk stijgen, maar daar is in de vergadering nauwelijks discussie over.In de vergadering kwamen 12 moties aan de orde. Tijdens de bespreking daarvan werd de helft hiervan alweer ingetrokken. Twee moties (allebei CDA) werden met overgrote meerderheid verworpen (alleen het CDA zelf stemde vóór) en vier moties werden uiteindelijk aangenomen, soms met meerderheid van stemmen, maar meestal unaniem. Ook onze fractie heeft een motie ingediend en wel over het aanbrengen van ZOAB op de A59 ter hoogte van de Wolfshoek in Elshout. Enkele maanden eerder had Rijkswaterstaat namelijk besloten om geen nieuwe geluidsschermen bij Elshout te plaatsen zoals jaren terug eigenlijk al was besloten. Maar op grond van nieuwe normen zoals die tegenwoordig gehanteerd worden was dat geen doelmatige oplossing. In onderhandeling met de gemeente is er uiteindelijk gekozen voor een andere oplossing, nl. tweelaags ZOAB-asfalt op de A59, maar dat geldt alleen voor het traject ter hoogte van de Veilingstraat (ten westen van het viaduct Wolfshoek).

In een motie vragen wij het college om een kosten-baten analyse te maken van het doortrekken van die strook ZOAB enkele honderden meters naar het oosten zodat ook de bewoners van de Wolfshoek daarvan kunnen profiteren. Of dat ook inderdaad mogelijk is hangt af van de meerkosten en van het effect dat met deze maatregel bereikt zou kunnen worden. De motie werd met algemene stemmen aangenomen en dus gaan we ervan uit dat het college de motie gaat uitvoeren en dat er op korte termijn een kosten-baten analyse beschikbaar zal komen. Op dat moment kan de gemeenteraad een keuze maken over het al dan niet toepassen van deze maatregel. Alle beschouwingen en moties kunt u nalezen op de website van de gemeente Heusden. En de begroting zelf, die werd met algemene stemmen goedgekeurd. De laatste raadsvergadering van dit jaar staat gepland op 17 december. De decembervergadering kent traditioneel een erg zware agenda, maar dat valt dit jaar erg mee. Er wordt o.a. gesproken over de grondprijzen in 2020 en de uitgangspunten voor de grondexploitatie in komende jaren. Onze fractie staat lang stil bij het voorstel om grondprijzen met 2% te verhogen, niet alleen in 2020 maar ook in de jaren daarna. In de stukken lezen we steeds dat Heusden al aan de bovenkant van de markt zit en ook uit de vergelijking met ons omliggende gemeenten blijkt dat. Wij vragen het college om bij de vaststelling van de grondexploitatie ook eens door te rekenen wat het effect van een prijsverhoging van 1% zou zijn. Na lang trekken en praten krijgen we eindelijk dan toch die toezegging.

De Tweede Bestuursrapportage bevat niet echt veel schokkend nieuws; per saldo is er een positief effect op het begrotingssaldo, dat nu uitkomt op ruim twee ton positief. Toch zijn er wel zorgen en die zitten met name in het Sociaal Domein. De Jeugdzorg kent schrikbarende tekorten en ook de WMO-uitgaven stijgen veel sneller dan eerder verwacht (met name de Hulp bij de Huishouding).

Sinds begin dit jaar is de toegang tot de WMO-zorg niet meer inkomensafhankelijk en is een vaste eigen bijdrage en als gevolg daarvan zien we (ook landelijk) een forse groei van het aantal klanten.

Verder wordt o.a. het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol voor de komende jaren vastgesteld.

Met name het alcoholgebruik onder jongeren blijft een punt van zorg en dus een belangrijk item in deze nota. Diverse andere punten op de agenda worden zonder bespreking afgehamerd.

De raad staat nog wel lang stil bij een motie vreemd aan de orde van DMP, Heusden Transparant, VVD en CDA. De motie haakt in op de actualiteit van de afgelopen maanden: de stikstofproblematiek.

Na de uitspraak van de Raad van State in mei van dit jaar zijn veel bouwprojecten stil komen te liggen, althans de vergunningverlening voor nieuwe projecten. De tot nu toe gehanteerde PASwetgeving is door de Raad van State afgewezen omdat die methodiek niet leidt tot afdoende beperking van de CO2-uitstoot. Het kabinet is nu bezig nieuw beleid te ontwikkelen waarbij de stikstofdepositie wel aanzienlijk wordt teruggebracht, maar de boerensector is daar niet gerust op. Acties aan de lopende (trekker-)band, veel commotie en veel discussie in alle media. Met de motie willen de vier genoemde partijen hun steun uitspreken voor de Heusdense agrariërs. Onze gemeente wordt omringd door Natura-2000 gebieden en onze boeren krijgen daardoor ook te maken met de gevolgen van het nieuwe beleid. De motie wordt echter niet in stemming gebracht; de overige partijen zijn nl. van mening dat de motie onvoldoende rekening houdt met de belangen van de natuur. Alle partijen spreken hun sympathie en hun steun uit voor de boeren, maar niettemin moet er ook aandacht zijn voor ons leefmilieu. Ook Gemeentebelangen pleit voor een meer evenwichtige benadering van de problematiek. Partijen komen overeen samen te gaan werken aan een brandbrief waarin rekening wordt gehouden met deze evenwichtige benadering. Die brief wordt nog vóór Kerst opgesteld en verzonden.

Eén onderwerp stond niet op de agenda en mag toch eigenlijk niet in dit Jaarverslag ontbreken: De Voorste Venne. Het nieuwe gebouw van de Voorste Venne is nu ruim een jaar in gebruik en in de loop van dat jaar is gebleken dat de financiële exploitatie niet echt rooskleurig verloopt. Na de zomervakantie werd de raad al geïnformeerd over een aanzienlijk tekort en dat tekort is in de maanden daarna alleen nog maar groter geworden. Intussen heeft het bestuur van Stichting De Voorste Venne ook zijn toekomstvisie uitgewerkt in een viertal scenario’s. De zienswijze van het bestuur komt echter niet overeen met die van het gemeentebestuur. Het ambitieniveau van het stichtingsbestuur ligt aanzienlijk hoger dan de gemeente wenselijk vindt. Daar komt nog bij dat het stichtingsbestuur dat hogere ambitieniveau alleen kan realiseren met aanzienlijk meer budget, budget dat de gemeente niet zo maar beschikbaar wil stellen. Uiteindelijk is de conclusie dat er over en weer onvoldoende vertrouwen is dat dit goed gaat komen. Het bestuur van de stichting De Voorste Venne treedt eind van het jaar af; er zal een nieuw bestuur gevormd gaan worden dat dat kan gaan werken aan een nieuwe toekomstvisie.

En zo eindigt 2019 toch nog met veel crisistermen: niet alleen een stikstofcrisis, maar ook een bestuurscrisis bij de Voorste Venne.

Maart 2020,
namens de fractie,
Kees Musters

Fractie Gemeentebelangen Politiek jaarverslag 2018
De gemeentelijke politiek in het jaar 2018

Op 9 januari 2018 is er een extra bijeenkomst van de raad; belangrijkste agendapunt is het vaststellen van een voorlopige profielschets voor de nieuwe burgemeester. De gemeenteraad stelt deze voorlopig vast en zal dit document aanbieden aan de nieuwe gemeenteraad die op 21 maart gekozen gaat worden. Zodoende kan de nieuwe gemeenteraad voortvarend van start met de procedure rondom de benoeming van een nieuwe burgemeester.

De eerste reguliere raadsvergadering vindt plaats op 20 februari. Twee opvallende agendapunten daarbij zijn de burgerinitiatieven in Haarsteeg en in Herpt. In Haarsteeg is er een initiatief ontstaan om het pand van café/restaurant De Hut te kopen om zodoende een accommodatie te creëren voor bewonersactiviteiten; de accommodatie krijgt als naam De Steeg mee. In Herpt is een soortgelijk initiatief om de leegstaande kerk in het dorp te kopen en om te toveren tot een buurthuis of dorpshuis.
Dit initiatief is al in een verder gevorderd stadium en de gemeenteraad stelt hiervoor een subsidie van 250.000 euro beschikbaar.
Zwembad Het Run staat wederom op de raadsagenda, dit keer staat de exploitatie in 2018 ter discussie.
Gebleken is nu wel dat een exploitatie zonder gemeentelijke bijdrage er niet in zit. De raad stelt maximaal 150.000 euro beschikbaar als bijdrage voor de exploitatie in 2018. Op basis daarvan volgt dan een openbare aanbesteding. Voor de jaren 2019 en volgende volgt later dit jaar een nieuwe aanbestedingsprocedure.
Ander agendapunt is de regionale samenwerking in de regio Noordoost-Brabant of wel Agrifood. Er zijn nog altijd veel twijfels over de resultaten van deze samenwerking; de raad ziet te weinig concrete resultaten maar besluit toch om de samenwerking vooralsnog met twee jaren te verlengen.
Verder diverse bestemmingsplannen op de agenda waaronder het bestemmingsplan Centrum Vlijmen. Maar deze plannen staan nauwelijks ter discussie.
Verder stelt de raad een nieuw reglement van orde vast voor de raadsvergaderingen en ook een afzonderlijk reglement van orde voor de informatievergaderingen. Deze laatste echte raadsvergadering
in deze raadsperiode werd overigens wegens ziekte van waarnemend burgemeester Augusteijn voorgezeten door Kees Musters in zijn rol als waarnemend raadsvoorzitter.
Tijd voor verkiezingen.

Op 21 maart is het zover, maar eerst natuurlijk nog een verkiezingscampagne. Die verloopt vrij rustig zonder opzienbarende gebeurtenissen. Een vrij tamme campagne waarbij met name DMP Heusden goed aan de weg timmert met een zeer lange kandidatenlijst (30 mensen) waaronder ook veel jongeren. Als de stembussen op 21 maart gesloten worden en de stemmen geteld zijn blijkt dat ook resultaat op te leveren. DMP Heusden wint twee zetels en wordt met zeven zetels de grootste partij. Gemeentebelangen moet een zetel inleveren en komt uit op vijf zetels. De gekozen mensen in de fractie Gemeentebelangen zijn Caspar van den Brandt, Annemarie Bok-Geelen, Hüseyin Simsek, Dries van Delft en Kees Musters. Thé Herman neemt na 12 jaren afscheid van de gemeenteraad. Dat gebeurt op 27 maart als de oude gemeenteraad in een laatste afscheidsvergadering bijeenkomt. Thé wordt daarbij koninklijk onderscheiden en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Twee dagen later komt de raad in de nieuwe samenstelling bijeen; alle leden worden daarbij door waarnemend burgemeester Augusteijn beëdigd.

De eerstvolgende reguliere raadsvergadering vindt plaats op dinsdag 8 mei. De agenda telt weinig spectaculaire punten. Enige punt van discussie is het rekenkamerrapport over de gang van zaken bij zwembad ’t Run in de afgelopen jaren. De rekenkamer heeft alle feiten nog eens op een rijtje gezet en komt tot de conclusie dat van de bezuinigingstaakstelling niks terecht gekomen is. Het enige wat dan nog wel bereikt is: het zwembad is in al die jaren steeds open gebleven en dat was ook een belangrijke doelstelling van de raad. Voor 2018 is de openstelling inmiddels ook gegarandeerd: Optisport
zorgt dit jaar voor de exploitatie van het zwembad. Voor 2019 en volgende jaren zal nog dit jaar een openbare aanbesteding plaats vinden. Duidelijk is inmiddels wel dat die aanbesteding alleen kan lukken met een aanzienlijke gemeentelijke bijdrage.
Verder wordt o.a. nog de profielschets voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. Het voorbereidende werk hiervoor was al gedaan in de vorige raadsperiode; de toen opgestelde profielschets werd door de nieuw gekozen raad nauwelijks veranderd. Ook de Verordening op de Vertrouwenscommissie werd vastgesteld inclusief de benoeming van de leden van die vertrouwenscommissie.
Inmiddels lopen de coalitieonderhandelingen met DMP Heusden als trekker van het proces samen met Gemeentebelangen, VVD en Heusden Eén. Het nieuwe college zal nog deze maand mei geïnstalleerd kunnen worden. En dat laatste gebeurt ook inderdaad: op 22 mei worden in een extra raadsvergadering de nieuwe wethouders benoemd. Namens Gemeentebelangen wordt Peter van Steen, eigenlijk de enige nieuwkomer in het college, als wethouder benoemd met in zijn toch wel zware portefeuille Zorg en Jeugd.
Verder wordt in deze raadsvergadering het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd; in een later stadium vindt de bespreking plaats, eerst in een algemene informatievergadering en later nog in een reguliere raadsvergadering. Op 22 mei neemt de Heusdense politiek ook afscheid van twee wethouders die acht jaren lang die functie vervuld hebben: Margo Mulder van de PvdA en Wim van Engeland van ons eigen Gemeentebelangen.
Ruim een week later op 28 mei komt de Commissaris van de Koning, Wim van de Donk, naar Heusden om de profielschets voor de nieuwe burgemeester in ontvangst te nemen. Hij uit zijn complimenten voor de wijze waarop de profielschets tot stand is gekomen en ook over de kwaliteit daarvan. De advertentie in de Staatscourant komt begin juni en dan kan het selectieproces beginnen.

Op 28 juni de jaarlijkse raadsvergadering rondom de voorjaarsnota. Dit keer een extra agendapunt en wel het nieuwe coalitieprogramma. Er worden vanuit de oppositie enkele moties ingediend en
vervolgens weer ingetrokken. Een motie over de bouw van sociale huurwoningen wordt wel aangenomen.
De jaarstukken inclusief begroting van Baanbrekers worden eveneens behandeld in deze vergadering en natuurlijk de jaarstukken 2017 en de eerste bestuursrapportage 2018 van de gemeente zelf. Tot slot het belangrijkste agendapunt, de voorjaarsnota. Hoewel, het nieuwe coalitieprogramma komt vers van de pers en nieuw beleid is nog niet in de voorjaarsnota opgenomen. Het financieel perspectief voor de  Gemeente Heusden ziet er in ieder geval een stuk positiever uit dan nog maar enkele jaren geleden In een motie vreemd aan de orde geeft de gemeenteraad ook nog aan tegen de gaswinning in Waalwijk-noord te zijn, dit ter ondersteuning van de protestbrief die het college inmiddels ook al richting Den Haag gestuurd heeft.

Op 3 juli weer een reguliere raadsvergadering. De raadsagenda telde niet eens zoveel agendapunten, maar er zaten wel enkele zware punten bij. Omdat de raadsleden en fractieondersteuners tijdens de voorafgaande informatievergadering niet aan de bespreking van enkele belangrijke beleidsplannen toe waren gekomen werd verwacht dat de raadsvergadering wel eens een latertje zou kunnen worden. Raadsleden werd zelfs verzocht om de woensdagavond ook maar alvast te reserveren. Maar dat laatste bleek niet nodig; de raadsvergadering was zelfs redelijk vroeg afgelopen. Het verloop van raadsvergaderingen laat zich heel moeilijk voorspellen, zo bleek maar weer eens. Diverse begrotingen en jaarstukken van gemeenschappelijke regelingen op de agenda, maar dat waren allemaal zgn. A-stukken, dus daar werd niet meer over gesproken. Waar wel over gesproken werd, dat waren drie grote beleidsplannen. Op de eerste plaats het Groenstructuurplan 2018-2022.
Kern van het plan: we gaan het (openbaar) groen voortaan veel meer integraal benaderen. Bij het nieuwe beleid wordt veel meer rekening gehouden met zaken als biodiversiteit, klimaatadaptatie,
waterberging e.d. Openbaar groen uit de hoofdstructuur blijft beschermd, wordt alleen bij hoge uitzondering verkocht, we gaan meer omvormen, d.w.z. van onderhoudsintensief naar extensief onderhoud.
Zo worden heesters vervangen door ruig gras, dat slechts één keer per jaar gemaaid hoeft te worden. Dat bespaart op onderhoud en de uitgespaarde gelden kunnen dan weer ingezet worden om het groen, waarvan de levensduur inmiddels verstreken is, te renoveren. Zie daar enkele belangrijke uitgangspunten van het nieuwe groenbeleid. Alle partijen waren enthousiast en het plan werd met algemene stemmen goedgekeurd.
Het groenstructuurplan is best een ingrijpend plan, maar dat valt in het niet bij het Waterplan 2018-2022. Door klimatologische ontwikkelingen zijn ingrijpende maatregelen nodig om het waterbeheer op orde te houden. Beleid is om steeds meer hemelwater vast te houden en niet meer via de riolering af te voeren. Openbare verhardingen moeten daartoe afgekoppeld worden van de riolering; water moet worden opgevangen in wadi’s, sloten, waterbergingen e.d. De capaciteit van de riolering zal nooit voldoende kunnen zijn om de steeds heftiger hoosbuien op te kunnen vangen. Bovendien wil men alleen echt afvalwater bij de rioolzuivering om de waardevolle grondstoffen die daarin zitten te kunnen hergebruiken. Ook het regenwater dat op woningen en bedrijfspanden valt moet op eigen perceel opgevangen en verwerkt worden. De ambitie is om 60% van alle woningen en verhardingen in 60 jaar tijd af te koppelen. Dat lijkt ver weg, maar het is een ontzettend grote opgave met miljoenen  aan investeringen. De rioolheffing stijgt niet voor niets van 160 euro naar bijna 400 euro per jaar, niet in een keer uiteraard, maar in de loop van tientallen jaren. Het afkoppelen van private woningen wordt enerzijds bevorderd door een stimuleringsregeling (subsidie bij afkoppeling); anderzijds kan die ook afgedwongen worden via een verordening. Het college kan daartoe een gebied aanwijzen en inwoners zijn dan verplicht om tot afkoppeling over te gaan, binnen vier weken, zo stond er in de verordening, maar dat lijkt wel erg kort dag. Via een (mondeling) amendement van Kees Musters maakte de raad daar uiteindelijk drie maanden van. Het geamendeerde voorstel werd vervolgens unaniem door de raad goedgekeurd.
Het derde beleidsplan heeft betrekking op de openbare verlichting; een plan dat wel uitvoerig was besproken in de voorafgaande informatievergadering. Het punt kon dan ook relatief snel afgehandeld
worden. Het motto van de nota is “Slim verlichten. Alleen verlichten waar, wanneer en zoveel als nodig” en dat was voor alle partijen een erg logisch uitgangspunt. Met extra aandacht voor de mogelijke nadelige gevolgen van de Smart City-ontwikkelingen op de volksgezondheid (en dat hebben we het met name over de invloed van straling als gevolg van G5 en openbare WIFI) werd ook deze nota vastgesteld. Het raadsvoorstel om een aanjager voor zorg en veiligheid te benoemen kreeg eveneens de instemming van de raad en dat gold ook voor enkele andere agendapunten. Aan het in de van de vergadering kwam de huisvesting van migranten nog even aan de orde. Het antwoord van het college op schriftelijke vragen van ondergetekende was wat onze fractie betreft niet afdoende. De procedure om een ontheffing voor de huisvesting van migranten te krijgen deugt niet. De inspraakmogelijkheden van belanghebbenden zijn niet geborgd; wat ons betreft moet de procedure daarop aangepast worden. Het college wilde tijdens de raadsvergadering daar niet verder op ingaan, maar komt daar in een later stadium op terug. Op dat punt dus nog even afwachten maar inmiddels was het daarmee wel tijd voor het zomerreces.

Op 18 september komt de gemeenteraad weer in vergadering bijeen. De vergadering begint met de voordracht van een nieuwe burgemeester. In alle stilte heeft een vertrouwenscommissie, bestaande uit o.a. de fractievoorzitters vanuit de gemeenteraad, de afgelopen maanden gewerkt aan de werving van een nieuwe burgemeester. Dinsdag 18 september stond er al een reguliere raadsvergadering gepland, maar de raadsleden mochten een half uurtje eerder opdraven om kennis te nemen van het resultaat van al dat werk en om de voordracht voor een nieuwe burgemeester vast te stellen. De nieuwe burgemeester wordt mevrouw Willemijn van Hees, nu nog burgemeester van Geertruidenberg.
De keuze voor deze kandidaat was unaniem, zowel in de vertrouwenscommissie als in de gemeenteraad.
En dan was er natuurlijk nog de aangekondigde agenda. Met name vier agendapunten werden uitvoerig besproken. Op de eerste plaats het initiatief van Hart van Haarsteeg, dat unaniem door de raad werd ondersteund. Er was veel lof voor dit lokale initiatief vanuit de bevolking en voor het feit dat er zoveel middelen (bijna 500.000 euro) bij de bevolking waren opgehaald om het Haarsteegse initiatief mogelijk te maken. De raad stelde een lening van 450.000 euro beschikbaar, die in 30 jaren zal worden afgelost in termijnen van 15.000 euro per jaar. Maar die termijnen worden elk jaar kwijtgescholden als de stichting voldoet aan een aantal eisen op het gebied van activiteiten in het sociaal domein.
Ander belangrijk bespreekpunt was het plan Steenenburg (Poort van Heusden). Het plan om als gemeente zelf het kasteel te restaureren, althans de buitenschil van het gebouw, viel niet bij iedereen in goede aarde. Er leefden nog vele vragen en er blijven, ook na de antwoorden van het college, nog tal van onzekerheden over. Zal die 1,2 miljoen inderdaad genoeg zijn om het kasteel te renoveren en kunnen we daarna wel een koper vinden die er voldoende geld in steekt. En komt er voldoende subsidie beschikbaar. Allemaal vragen waarop geen enkel college 100% zekerheid kan bieden. De Stad-Land Visie waarbij het gebied van het gemeentelijk eigendom nog werd aangevuld met agrarische gronden ten oosten van de Kasteeldreef en met het gebied ten zuiden van de Bosscheweg tot de Heidijk werd algemeen omarmd. Zonder uitzondering was elke fractie hierover positief inclusief over de aankoop van de agrarische gronden. Uiteindelijk werd het raadsvoorstel goedgekeurd met de stemmen van CDA en Heusden  transparant tegen. De evaluatie van het Omgekeerd Inzamelen stond ook op de agenda. Voorafgaand aan de bespreking werd er nog een petitie met ruim 2300 handtekeningen aangeboden die gericht was tegen verhoging van de afvalstoffenheffing. Het systeem van omgekeerd inzamelen is feitelijk een groot succes, zo’n groot succes dat alle milieudoelstellingen die vooraf geformuleerd waren, royaal worden gehaald. Zelfs de financiële doelstelling wordt gehaald; immers de jaarlijkse structurele kosten zijn met twee ton gedaald. Probleem is alleen dat de jaarlijkse inkomsten vanwege het grote succes van de gescheiden inzameling met vier ton gedaald zijn. Tel daar nog enkele andere tegenvallers bij op zoals het wegvallen van een bijdrage uit het Nationaal Afvalfonds, de erg hoge inzamelingskosten van het PMD en GFT afval (mensen zetten de container soms maar half vol aan de straat en de gemeente wordt afgerekend op het aantal ledigingen) en de veel hogere verwerkingskosten van het PMD-afval, dan wordt het erg lastig om de afvalstoffenheffing ook kostendekkend te houden zonder tariefsverhoging. Ook de invoering van het nieuwe systeem heeft veel meer gekost dan verwacht, maar die extra kosten worden betaald uit de Algemene Reserve, zo heeft het college inmiddels voorgesteld in de inmiddels verschenen begroting 2019. In die begroting wordt ook voorgesteld om een tarief in te voeren voor zowel het GFT als het PMD-afval (1 euro voor de kleine container en 1,70 voor de grote container). Ook het vastrecht wordt iets verhoogd; het tarief voor de inworp van restafval blijft gehandhaafd op 2,30. Op die manier wordt de afvalstoffenheffing kostendekkend gemaakt en zal de negatieve egalisatiereserve over vier jaar weer positief worden, zo is de verwachting.
Tot slot was er nog de uitbreiding van het kippenbedrijf aan de Oosterseweg in Elshout. De eigenaar wil zijn bedrijf uitbreiden met ruim 80.000 kippen. Om de milieubelasting terug te dringen wordt een relatief nieuw huisvestingssysteem toegepast, niet alleen in de nieuwe stallen, maar ook in de oude. Als gevolg hiervan zou de totale emissie van ammoniak en fijnstof aanzienlijk afnemen. Geen verslechtering dus, maar een verbetering t.o.v. de huidige situatie. Alleen GroenLinks stemde tegen; vreemd als je beseft dat de milieubelasting alleen maar afneemt en dus verbetert. Maar dat argument telt kennelijk niet, de partij is gewoon tegen elke uitbreiding van agrarische bedrijven.

De volgende raadsvergadering vindt plaats op 30 oktober. Een van de belangrijke agendapunten op deze raadsvergadering was het plan Steenenburg, althans de overeenkomsten met de Kelders Senior Groep. Deze overeenkomsten hebben betrekking op een drietal zaken. Allereerst wil de gemeente de grond die nodig is voor de bouw van een diagnostisch centrum aan de Kelders Senior Groep verkopen.

De tweede overeenkomst heeft betrekking op een optierecht op de gronden op de toekomstige campus tussen het diagnostisch centrum en de Vimmerik. De bedoeling is dat hier medisch gerelateerde bedrijvigheid komt. Tenslotte is er nog een overeenkomst voor het recht van eerste koop voor de Kelders Senior Groep voor gronden die grenzen aan het Ei van Drunen. Hier kan ook andere bedrijvigheid gevestigd worden. De raad schorste de openbare vergadering om in besloten kring over deze drie overeenkomsten te spreken. Daarna werd de openbare vergadering weer voortgezet en kon de besluitvorming plaats vinden. Alleen D66 en Heusden Transparant stemden uiteindelijk tegen, niet omdat ze tegen de plannen waren, maar zij hebben inhoudelijke bezwaren tegen de te sluiten overeenkomsten. En ja, als er dan iets fout gaat, dan kun je altijd zeggen, zie je wel, daarom hebben wij tegengestemd. Gemeentebelangen heeft, evenals alle andere fracties, wel ingestemd met de voorliggende overeenkomsten. Het toenmalige Land van Ooit werd begin 2008 gekocht voor ruim 15 miljoen euro; eind 2008 begon de economische crisis en mede daardoor heeft het meer dan 10 jaar geduurd tot dat de Kelders Groep met dit plan kwam. Inmiddels is de boekwaarde van het gehele complex opgelopen tot ca. 23 miljoen. De nu voorliggende plannen bieden een passende bestemming voor dit gebied met aandacht voor de landschappelijke waarde van dit park. Tegelijkertijd kan het plan een belangrijke impuls zijn voor de lokale economie en met name voor de werkgelegenheid in onze regio. Natuurlijk is de gemeente nu niet gevrijwaard van alle risico’s, maar aan de andere kant worden die risico’s ook zeker niet groter bij deze plannen. Of anders gezegd: als de gemeenteraad niet akkoord zou gaan met de overeenkomsten en de plannen dus niet zouden doorgaan, dan zouden de risico’s nog veel groter zijn. Na ruim 10 jaren alle reden om met deze plannen verder te gaan.
Een ander belangrijk agendapunt was het onderwerp Beschermd Wonen. Op regeringsniveau is besloten om het Beschermd Wonen, dat enkele jaren terug al in handen werd gelegd van een 43 tal centrumgemeenten, nu door te decentraliseren naar alle gemeenten. De zorg moet nog dichter bij de bevolking komen te liggen en steeds verder getransformeerd worden van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. De gemeente Heusden gaat dit nieuwe beleid in samenwerking met de regio Hart van Brabant uitvoeren en daartoe is een zgn. spoorboekje opgesteld. Er is nog een lange weg te gaan van intensief overleg en beleidsvorming. Het nieuwe beleid zou begin 2021 in moeten gaan, dus er is nog even tijd. Het spoorboekje gaat vooral over het regionaal op te zetten beleid; de raad nam een motie aan waarin het college werd opgeroepen toch ook aandacht te hebben voor de specifieke Heusdense situatie. Het onderwerp zal de komende jaren nog regelmatig op de raadsagenda terug komen.
Het bestemmingsplan Tuinbouwweg 94 Haarsteeg waarbij de bouw van een tuinbouwkas wordt mogelijk gemaakt werd unaniem en zonder beraadslaging door de raad goedgekeurd. En dat geldt ook voor het voorstel Inventarisatie Bouwlocaties Sociale Woningbouw Drunen.
Wellicht iets minder belangrijk, maar toch opvallend was het voorstel tot wijziging van de APV, de Algemene Plaatselijke Politieverordening. Het ging daarbij om de afstand t.o.v. perceelsgrenzen die in acht genomen worden bij het plaatsen van bomen in de openbare ruimte. In het Burgerlijk Wetboek staat dat bomen op minimaal twee meter afstand van de perceelsgrens moeten komen te staan. In het Groenstructuurplan, dat begin juli door de raad werd vastgesteld, staat dat die afstand van twee meter soms wel erg weinig is en dat men in sommige gevallen om een groenstructuur goed in te vullen daarmee niet uit de voeten kan. Men stelde voor om die afstand te verkleinen naar een halve meter. In de julivergadering was Gemeentebelangen de enige fractie die tegen dit voorstel ageerde. Wij vonden toen al dat die afstand van twee meter gehandhaafd moest worden om overlast van bomen te voorkomen. Maar geen enkele partij reageerde daarop en voor ons was het ook niet voldoende reden om dan maar tegen het Groenstructuurplan te stemmen. Maar nu moest die wijziging ook in de APV worden vastgelegd. In de voorafgaande informatievergadering werden al grote vraagtekens bij het voorstel gezet, vooral natuurlijk door Gemeentebelangen en bij de raadsvergadering bleek dat alleen D66 in eerste termijn nog voorstander was, maar bij de stemming over het onderwerp waren alle partijen eensgezind: het voorstel werd unaniem afgewezen. Een unieke situatie: het college doet op basis van eerder door de raad vastgesteld beleid een voorstel en vervolgens wordt dat voorstel door diezelfde raad ook eensgezind weer van tafel geveegd. Het kan verkeren.

Op 8 november is er de jaarlijkse begrotingsvergadering. Het nieuwe coalitieprogramma was eerder dit jaar nog niet in de Voorjaarsnota verwerkt; nu is dat wel in de begroting 2019 en volgende jaren het geval. En gelukkig is er ook de financiële ruimte om de vele plannen te bekostigen. De discussie blijft dan ook redelijk beperkt; eigenlijk is iedereen wel tevreden met de voorliggende begroting. Veel moties worden ingediend, waaronder drie door onze partij. Deze drie moties worden ook alle drie aangenomen; andere moties worden voor een belangrijk deel weer ingetrokken en komen dus niet in stemming. Het is de laatste raadsvergadering van waarnemend burgemeester Roel Augusteijn en Kees Musters mag in zijn rol van vicevoorzitter van de raad met een afscheidstoespraakje stil staan bij dit feit. In een later stadium zal definitief afscheid genomen gaan worden. Op 12 november een extra en bijzondere raadsvergadering, dit keer voor de gelegenheid in de Voorste Venne. Het prachtige nieuwe culturele centrum dat nog maar enkele weken geleden na een jaar van ingrijpende verbouwingen werd opgeleverd en dat allemaal binnen het beschikbare budget, maar dat terzijde. Een bijzondere vergadering want de nieuwe burgemeester, mw. Willemijn van Hees, werd geïnstalleerd, natuurlijk met toespraken van de commissaris van de koning, Wim van de Donk, en van Kees van Bokhoven namens het college en Kees Musters namens de raad. Een drukbezochte en interessante bijeenkomst. Op 21 november wordt in een informele setting ook afscheid genomen van Roel Augusteijn, voor ruim een jaar waarnemend burgemeester. Hij krijgt allerwege veel lof toegezwaaid vanwege zijn grote inzet en zijn grote betrokkenheid.

Op 18 december volgt dan de eerste reguliere raadsvergadering onder voorzitterschap van Willemijn van Hees. Bij haar eerste optreden als raadsvoorzitter meteen een leuk moment: afscheid van de twee jeugdburgemeesters van 2018 en verwelkoming van de twee nieuwe jeugdburgemeesters, maar daarna kwam dan toch echt het serieuze werk. Op de agenda enkele belangrijke agendapunten zoals de Tweede Bestuursrapportage en het bestemmingsplan Buitengebied 4e herziening. Met name bij de behandeling van dat bestemmingsplan werd langdurig stilgestaan. De gehele procedure die er aan vooraf ging verdiende dan ook niet de schoonheidsprijs. Na de nodige discussies over en weer en waarbij de wethouder wederom beterschap beloofde als het om de publicatie van dit soort voor stellen gaat ging de raad unaniem akkoord met het raadsvoorstel. Zoals overigens alle voorstellen unaniem werden aangenomen en dat gebeurt ook niet altijd.
Het integraal Veiligheidsplan werd door de nieuwe burgemeester zelf behandeld en kon ook op algemene instemming rekenen. Nog wel discussie over de vraag of dit plan nou wel zo integraal is als de naam doet vermoeden, maar het is een regionaal plan voor de 6 gemeenten in het basisteam Meierij en de lokale accenten die Heusden zelf daarbij plaatst zoals een extra buitengewoon opsporingsambtenaar worden niet in dat regioplan opgenomen. Inhoudelijk was er nauwelijks commentaar op het regioplan.
Het grondbeleid kwam ook uitvoerig aan de orde, de voorgestelde grondprijzen vormden eigenlijk geen probleem, wel werd er gediscussieerd over de wijze waarop de residuele grondprijs bij nieuwprojecten nou precies tot stand komt en over de beleidsregel nieuwbouwwoningen op eigen grond. Die regel kwam overigens ook al ter sprake bij het bestemmingsplan Buitengebied. De beleidsregel geeft aan dat aan initiatieven van particulieren om een woning op eigen grond te bouwen in principe wordt meegewerkt, maar dan wel maximaal één woning per perceel. In genoemd bestemmingsplan wordt echter meegewerkt aan een plan met twee nieuwbouwwoningen en daar ontstond al twijfel aan een goede toepassing van de beleidsregel. Anderen vroegen zich af of we die beleidsregel überhaupt wel moeten blijven toepassen. De regel komt eigenlijk uit de crisisjaren waarin gemeentelijke bouwplannen maar zeer moeizaam van de grond kwamen. De gemeente wilde toen particuliere plannen zoveel mogelijk beperken om het eigen woningbouwprogramma en de eigen grondexploitatie niet te benadelen. Een motie van Gemeentebelangen waarin werd gesteld dat particuliere woningbouw op eigen grond toch mogelijk moest blijven werd destijds door de gemeenteraad aangenomen. Later werd dat beleid in een beleidsregel geformaliseerd. Maar we leven nu in andere tijden waarbij de woningbouw weer op volle toeren draait en het is de vraag of die beleidsregel in deze vorm wel gehandhaafd moet blijven. Ook bij de Jeugdzorg werd uitvoerig stilgestaan. Wethouder Peter van Steen gaf in een uitvoerig betoog aan dat er nog altijd veel onzekerheden bestaan over de werkelijke kosten van de jeugdzorg in de regio Hart van Brabant en als onderdeel daarvan in onze gemeente Heusden. Natuurlijk wil iedereen, en zeker college en raad, dat er zo snel mogelijk zekerheid komt over de werkelijke kosten en met name ook de vraag hoe die kosten beheersbaar gemaakt kunnen worden. Maar het beleid wordt gemaakt in de bestuurscommissie Jeugdzorg en die besluitvorming vraagt nog de nodige studie en onderzoek. De wethouder zegde toe de raad zo spoedig mogelijk te informeren zodra er meer informatie beschikbaar zal zijn.
Diverse voorstellen werden als een hamerstuk afgehandeld en dus goedgekeurd: voorbereidingskredieten kleedgebouw SC Elshout en renovatie atletiekbaan DAK, de locatiekeuze vervangende nieuwbouw twee basisscholen in Oudheusden, meerjarenonderhoud gemeentelijke gebouwen en een nieuwe legesverordening 2019. Een motie vreemd aan de orde waarin de regio Hart van Brabant wordt verzocht om weer een Verenigde Vergadering te organiseren, werd ook aangenomen en tot slot: Henk Melissen, lid van onze partij, werd benoemd tot fractieondersteuner van de fractie Gemeentebelangen. Henk zal als fractieondersteuner o.a. optreden bij de informatievergadering Ruimte. In het nieuwe jaar kan hij volop aan de slag maar eerst komt het Kerstreces.
Namens de fractie,
Kees Musters

Fractie Gemeentebelangen Politiek jaarverslag 2017

De gemeentelijke politiek in het jaar 2017
De eerste raadsvergadering van 2017 kende een relatief korte agenda. Het belangrijkste agendapunt daarbij was ongetwijfeld de renovatie van vier kunstgrasvelden bij de voetbalverenigingen RKDVC en Haarsteeg. De kunstgrasvelden die daar een aantal jaren terug zijn neergelegd zijn veel eerder versleten dan toen werd voorzien. De toplaag van de velden is momenteel dan ook dringend aan vervanging toe en de raad heeft daarvoor een krediet van een miljoen euro beschikbaar gesteld. Er was wel kritiek voor de wethouder, maar die had meer betrekking op de financiële paragraaf in het raadsvoorstel. En die was inderdaad wel erg ongelukkig, o.a. veroorzaakt door het feit dat bij de vaststelling van de begroting deze investering niet goed verwerkt was.
Een ander agendapunt dat in de raadsvergadering nog werd besproken, zij het relatief kort, was de verordening digitale kennisgeving. Het college stelde voor om de bekendmakingen van vergunningaanvragen e.d. voortaan digitaal te doen via de officiële website van de overheid, publicatie dus op de wijze waarop nu ook al gemeentelijke verordeningen bekend gemaakt worden. De informatie op de wekelijkse infopagina in de Heusdense Courant zou dan op termijn kunnen vervallen. Op termijn, want naar aanleiding van de informatievergadering was het college al gekomen met een memo, waarin werd aangekondigd dat men de publicatie in de Heusdense Courant vooralsnog toch zou handhaven. De bedoeling is nu dat men eerst gaat overleggen met betrokken inwoners zoals ouderenverenigingen om te kijken hoe de informatie het beste gecommuniceerd kan worden. Want al gebruikt meer dan 70% van de inwoners al meer of minder intensief het internet als informatiebron, er blijft toch nog altijd een grote groep van mensen die het liefst een papieren krant in de hand houden. Het voorstel van het college werd nog wat aangescherpt door een amendement van Gemeentebelangen en DMP Heusden. Dat amendement werd raadsbreed gesteund en vervolgens werd het geamendeerde raadsvoorstel ook unaniem aangenomen.
Tot slot van de vergadering werd nog een motie van de PvdA besproken waarin het salaris van de directeur (bijna 7 ton) van de Bank Nederlandse Gemeenten werd gehekeld. Die motie werd na een tekstuele aanpassing door (een meerderheid van) de raad aangenomen. Gemeentebelangen heeft de motie ook ondersteund.
De raadsvergadering van 28 maart kon bijna schriftelijk worden afgewerkt: vele zgn. A-stukken die met een hamerslag werden afgehandeld, slechts enkele B-stukken waar echter ook bijna niets over gezegd werd. Zo was er de kadernota GGD waarbij aandacht werd gevraagd voor het consultatiebureau in Vlijmen. In het kader van noodzakelijke bezuinigingen, o.a. ook op huisvesting, is al geruime
tijd geleden besloten dat dit consultatiebureau zou worden gesloten. Maar tijden veranderen en ontwikkelingen gaan soms snel. De laatste jaren wordt er veel gebouwd in Vlijmen (Geerpark, Grassen) en dat betekent veel jonge gezinnen met kinderen. Het aantal pas geboren kinderen is dan ook veel groter dan enkele jaren terug nog werd verwacht en daarom vindt de gemeenteraad dat de sluiting van het consultatiebureau heroverwogen moet worden. Het college gaat dit standpunt uitdragen bij de GGD.
De meeste vergadertijd ging nog op aan een tweetal zgn. “moties vreemd aan de orde”, d.w.z. moties die geen verband houden met een van de agendapunten. Zo was er een motie die ging over de provinciale stikstofverordening. Aanleiding daarvoor is een voorstel van de gedeputeerde van den 
Hout, waarin staat dat de agrarische bedrijven op relatief korte termijn meer maatregelen moeten nemen om de stikstofdepositie te doen afnemen. Het convenant dat een aantal jaren terug hierover met de agrarische sector is overeengekomen heeft tot nu toe nog onvoldoende concrete resultaten opgeleverd en Van den Hout wil met zijn voorstel een versnelling van het proces op gang brengen.
Dat betekent dat boeren op relatief korte termijn fors moeten investeren in milieumaatregelen en dat zal voor veel bedrijven de doodsteek kunnen zijn. In een motie wordt Provinciale Staten opgeroepen vast te houden aan het convenant en het “versnellingsvoorstel” van Van den Hout af te wijzen. In een tweede motie werd de handelwijze van raadslid Frans van der Lee gehekeld: Van der Lee heeft onlangs in een interview in het Brabants Dagblad wethouder van der Poel als leugenaar weggezet. Van der Poel zou gelogen hebben in zijn reactie op vragen die Van der Lee gesteld had over de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). Iemand een leugenaar noemen is op zich al een zware beschuldiging, maar in de politiek geldt dat nog sterker. Van der Lee had in de krant zelfs gesteld van Van der Poel maar beter kon aftreden. Het kwam hem op zware kritiek van alle raadsfracties te staan en Van der Lee kon zijn beschuldiging ook niet waar maken. Sterker nog, hij nam de beschuldiging min of meer terug, al zei hij dat niet met zoveel woorden. Overigens werd de motie uiteindelijk niet ingediend en werd er dus ook niet over gestemd. Het feit, dat deze discussie had plaats gevonden vond men al meer dan voldoende. De raadsvergadering van dinsdag 16 mei mag best een historische vergadering genoemd worden.
Niet vanwege de lengte van de agenda en ook niet vanwege de lengte van de vergadering, maar vooral vanwege de onderwerpen die op de agenda stonden. Drie grote projecten waar al jarenlang over gesproken wordt stonden op de agenda: de renovatie van de Voorste Venne, de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat en de sporthal Dillenburcht. Bij sporthal Dillenburcht ging het om een aanvullend krediet van ruim drie ton en dat was niet de eerste keer; al eerder moest de raad een extra bedrag beschikbaar stellen. Toen ging het om een bedrag van 450 duizend euro. De raad was er uiteraard niet over te spreken: wederom moet er extra geld bij vanwege zaken die deels te voorzien waren geweest en die deels te wijten zijn aan fouten van de gemeente. Sprekende voorbeelden daarvan: een elektronisch scorebord of de inrichting van de opslagruimte, die niet in de begroting waren opgenomen en wat te denken van de extra kosten vanwege de fundering van de buitentribune vanwege de sloot die daar pal voor ligt. De raad was “not amused”, en een en ander was voor DMP zelfs reden om tegen het voorstel te stemmen. Ook CDA, Heusden Transparant en D66 stemden daarop tegen. Uiteindelijk werd het raadsvoorstel toch aangenomen met 13 stemmen vóór en 12 stemmen tegen. Met de hakken over de sloot dus.
Bij het raadsvoorstel inzake de renovatie Voorste Venne was de raad enerzijds tevreden dat er nou eindelijk een reëel renovatieplan ligt en dat alle betrokken partijen tot overeenstemming gekomen zijn; aan de andere kant waren diverse fracties ook hier huiverig voor budgetoverschrijdingen. Het voorstel inzake de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) betrof een eerste reactie van het college op het voorontwerpbestemmingsplan GOL of eigenlijk de provinciale inpassingsplannen GOL-west en GOL-oost. Ook hier spelen financiële overwegingen een rol, maar dan weer andersom (men wil meer geld beschikbaar hebben). Andere overwegingen zoals verkeersveiligheid en -doorstroming en inspraak inwoners en belangenverenigingen wegen hier zwaarder. Het GOL-voorstel werd met een royale meerderheid aangenomen inclusief een amendement dat mede door Gemeentebelangen werd ingediend.
Er waren nog meer onderwerpen op de agenda maar die werden zonder discussie en met een hamerslag goedgekeurd. Daarbij ging het o.a. om de herinrichting horeca- en dagopvangruimte Die Heygrave, het bestemmingsplan Margrietweg19 in Drunen en het bestemmingsplan Bedrijfslocatie Bosscheweg.
Op 27 juni is er de jaarlijkse extra vergadering over het Jaarverslag en Jaarrekening van de gemeente, de eerste Bestuursrapportage en natuurlijk de Voorjaarsnota. Maar dit keer ook een ander belangrijk 
agendapunt: de toekomst van Baanbrekers. De jaarstukken, begroting en dit keer ook een Kadernota van Baanbrekers zijn al eerder besproken tijdens een extra informatievergadering Samenleving ruim een week eerder. Toch ook tijdens deze raadsvergadering weer veel aandacht voor deze instelling, maar de belangen zijn ook navenant. Als er niet wordt ingegrepen zullen de tekorten verder oplopen. In het AB en het DB is besloten dat men de begroting 2016 als kaderstellend wil beschouwen en dat de tekorten niet verder mogen oplopen. Dat zal alleen mogelijk zijn als er ingrijpende maatregelen worden genomen. In de Kadernota worden daartoe een aantal keuzemogelijkheden voorgelegd. Via een herpositioneringsonderzoek moet duidelijk worden welke voor- en nadelen die keuzes allemaal hebben; daarna zullen de drie gemeenteraden tot besluitvorming kunnen en moeten komen. Op dit moment kunnen de drie gemeenteraden hun zienswijzen op de stukken indienen. De Heusdense financiële positie is in 2016 verder hersteld; de balanspositie is weer aanzienlijk versterkt en voor het eerst sinds jaren is er weer eens een overschot op de jaarrekening. Dankzij het herstel van de economie en vooral de woningbouw gaat het weer heel goed met de verkoop van bouwkavels; dat is gunstig voor de bouwgrondexploitatie (overigens moet er voor de Poort van Heusden toch weer bijna 1,5 miljoen aan de verliesvoorziening worden toegevoegd), maar ook de legesinkomsten vliegen omhoog. Ook in de Voorjaarsnota blijkt diezelfde ontwikkeling: er ontstaat weer ruimte in de begroting, zij het dat die ruimte hard nodig is voor de financiering van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en voor de noodzakelijke uitbreiding van de formatie. Verder is er extra geld nodig voor de exploitatie van de Voorste Venne en voor Baanbrekers, maar vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat we de tekorten bij Baanbrekers kunnen dekken vanuit de inmiddels gevormde Reserve Sociaal Domein. Tijdens de vergadering ontstaat er nogal wat discussie over het bedrag dat is uitgetrokken voor het feest Zeven Eeuwen Heusden. Uiteindelijk besluit de raad om het bedrag van 1,5 ton gedeeltelijk te dekken uit het budget voor de Dromen.Doen.Heusden-dag zodat er toch nog 50.000 euro bespaard wordt.
De laatste vergadering vóór het zomerreces staat gepland op dinsdag 11 juli. Op de avond tevoren komt het nieuws dat burgemeester Hamming Heusden na vijf jaren weer gaat verlaten. Hij is voorgedragen als eerste kandidaat voor het burgemeesterschap van Zaandam (ruim 140.000 inwoners, dus een flinke promotie). Rond 1 oktober zal zijn benoeming daar ingaan.
De raadsvergadering van 11 juli heeft een erg zware agenda; het wordt dan ook een latertje. De voorbereidingskredieten ten behoeve van sociale woningbouw op het Oranjeveld en aan de Suppéstraat vormen een belangrijk discussiepunt. Met name is er veel ophef ontstaan over de bebouwing van het Oranjeveld. Vanuit de buurt is er veel weerstand en ook de politiek is verdeeld. Gemeentebelangen is één van de belangrijke tegenstanders van bebouwing van het Oranjeveld en daarom dient onze fractie, samen met D66, een amendement in om bebouwing van het Oranjeveld tegen te houden. De stemming over dit amendement staakt (13 vóór, 13 tegen), zodat het agendapunt in een volgende raadsvergadering opnieuw in stemming zal komen. Dat geldt dan automatisch ook voor de bebouwing aan de Suppéstraat. De sociale woningbouw is ook een belangrijk item bij een ander plan, het bestemmingsplan Victoria in Haarsteeg waar in de komende jaren 160 woningen gebouwd gaan worden. Sociale woningbouw is weliswaar niet uitgesloten, maar overleg tussen projectontwikkelaar en Woonveste heeft niet geleid tot overeenstemming. Vanuit de raad wordt een amendement ingediend om toch 15% sociale woningbouw in het plan op te nemen. Het amendement krijgt echter geen meerderheid; ook de fractie Gemeentebelangen stemt tegen. Het bestemmingsplan Victoria krijgt vervolgens wel een unanieme raad achter zich.
Ook het Ontwikkelplan Steenenburg (Poort van Heusden) kan op een unanieme goedkeuring van de raad rekenen, ook al ligt er ook hier een amendement van het CDA. Maar dat amendement wordt door de overgrote meerderheid van de raad naar de prullenmand verwezen. Het college kan verder met de onderhandelingen.
Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs ligt ook ter besluitvorming voor en dat wordt ook wel tijd. Er is heel lang overleg gevoerd met Scala om tot overeenstemming te komen en dat overleg heeft o.a. geleid tot nieuwplannen voor de Dromenvanger/Leilinde in Oudheusden en de Bussel in Vlijmen.
 Verder ligt er een meerjarenplan voor groot onderhoud e.d. van diverse andere scholen. De gemeenteraad is tevreden met de overeenstemming die uiteindelijk met Scala bereikt is en keurt het voorstel dan ook unaniem goed.
De evaluatie van het subsidiebeleid staat ook op de agenda: er ligt een bijstelling van het beleid voor waarbij het subsidiebedrag voor de middelgrote kernen wordt opgetrokken van 10.000 naar 15.000 euro. In Elshout profiteert D’n Elshof van deze beleidswijziging; deze stichting krijgt 5.000 euro subsidie per jaar; aanvankelijk was het subsidiebedrag voor 2018 geheel geschrapt. Een amendement van het CDA om het subsidie voor D’n Elshof nog extra te verhogen met 2.500 euro in 2018 haalt het niet.
Dan is er nog het voorstel om een extra krediet van drie ton te voteren voor de kunstgrasvelden van RKDVC en VV Haarsteeg. Daar was al een miljoen euro voor uitgetrokken, maar de nieuwe infill voor
de velden maakt het een stuk duurder dan verwacht. Mede door het late tijdstip van behandeling wordt er niet meer over gesproken en keurt de raad de extra gelden goed en daarmee kan de raad met zomerreces.
Geen sociale woningbouw op Oranjeveld! Dat is de belangrijkste conclusie na de eerste raadsvergadering na het zomerreces op dinsdag 19 september. Vóór de zomervakantie kwam de kwestie al aan bod maar toen kon er nog geen beslissing worden genomen: de stemming leverde 13 vóór en 13 tegen op. Staking van de stemmen en dat betekent doorschuiven naar de volgende raadsvergadering om opnieuw te stemmen. Twee maanden later blijkt dat er wel een beslissing uitkomt. Het amendement dat Gemeentebelangen samen met D66 had ingediend en waarbij woningbouw op het Oranjeveld uit het raadsbesluit werd geschrapt werd nu met 14 stemmen vóór en 12 tegen aangenomen.
Het gevolg daarvan is dat er op dit moment dus geen woningbouw op het Oranjeveld zal komen. De woningbouw aan de van Suppéstraat in Drunen werd wel akkoord bevonden; het college kreeg de opdracht om hier een mooi plan voor te bereiden waarbij ook de locatie van de gymnastiekzaal betrokken zal worden. Tweede onderwerp van belang was nieuwe LED-verlichting op de sportvelden van RKDVC en LTC De Hoge Heide. Hoewel er wel kritiek was op de wijze waarop dit raadsvoorstel tot stand gekomen is en op het feit dat de gemeente (nu nog) geen beleid op dit gebied kent werd het voorstel unaniem door de raad goedgekeurd, vooral vanwege de milieudoelstelling.
Aan het einde van de vergadering werd uitvoerig stil gestaan bij het afscheid van Jan Hamming als burgemeester van Heusden. In de laatste raadsvergadering onder zijn voorzitterschap mocht ondergetekende als waarnemend raadsvoorzitter Jan toespreken en enkele cadeautjes overhandigen zoals een mooie schaal van kunstenares Felicitas Engels en een mooi, karakteristiek cartoon van Jan, gemaakt door de hier bekende Bob Leenders. Maar het belangrijkste cadeau was natuurlijk de erepenning van de gemeente Heusden. Ondanks de relatief korte periode dat Jan als burgemeester hier gefunctioneerd heeft (ruim 5½ jaar) was de commissie Erepenning Heusden van mening dat Jan die erepenning zeer toekwam wegens zijn verdiensten voor de gemeente Heusden en voor de Heusdense inwoners. De commissie bracht een positief advies uit, het college besloot vervolgens om de erepenning toe te kennen en ondergetekende mocht de erepenning tijdens de raadsvergadering uitreiken.

Een relatief korte raadsagenda op dinsdag 31 oktober, maar wel een nieuwe voorzitter. De eerste raadsvergadering onder voorzitterschap van waarnemend burgemeester Roel Augusteijn. Een ervaren rot in het vak en dus ging hem dat goed af. Als eerste bespreekpunt het rapport van de rekenkamer over het volkshuisvestingsbeleid in onze gemeente. Kritiek van de rekenkamer is vooral dat het beleid onvoldoende controleerbaar en onvoldoende zichtbaar is. Er ligt een Woonvisie van enkele jaren terug, maar die Woonvisie is vooral geformuleerd in zeer algemene bewoordingen en doelstellingen. En of die doelstellingen in voldoende mate gehaald worden, dat wordt onvoldoende duidelijk. Natuurlijk, alle activiteiten van het college in dit verband en alle behaalde resultaten worden keurig gerapporteerd aan de raad maar die informatie is versnipperd over tal van documenten en onvoldoende gekoppeld aan de Woonvisie. Het college heeft de aanbevelingen van de Rekenkamer volledig overgenomen en de raad deed dat ook. De raad nam een motie aan om rekenkamerrapporten voortaan iets anders te behandelen: de rapporten worden voortaan rechtstreeks door de rekenkamer aangeboden aan de raad. Deze motie werd ingediend door 6 partijen inclusief onze fractie. Daarnaast was er nog een motie van Gemeentebelangen over de wijze van rapporteren aan de raad. Beide moties werden unaniem door de raad aangenomen.
Ander agendapunt was de Grondexploitatie Parklaan Vlijmen waarbij de vraag opkwam hoe de gunningsprocedure bij dit soort projecten verloopt. Het gaat dan met name over de keuze van projectontwikkelaar en de prijsvorming. De wethouder kwam daar niet helemaal uit, maar zegde toe op deze kwestie terug te komen.
De harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk riep nauwelijks nog discussie op en dat geldt ook voor de bijstelling van het armoedebeleid voor zover dat betrekking heeft op HeusdenPas en kindpakket. De raad keurde deze raadsvoorstellen allebei unaniem goed.
Een lange agenda voor de laatste raadsvergadering van het jaar 2017 met 23 agendapunten. Maar de lange lijst van agendapunten werd toch nog redelijk snel afgewerkt. Ondanks het feit dat het agendapunt over Landgoed Steenenburg (ofwel Poort van Heusden) in een besloten vergadering werd
 afgewerkt, dit op verzoek van met name DMP Heusden. Wat Gemeentebelangen betreft was dat niet nodig geweest, maar goed. Na de vertrouwelijke beraadslaging werd het voorstel van het college om een samenwerking aan te gaan met de Kelders Groep dan toch unaniem goedgekeurd.
Een ander belangrijk discussiepunt was het voorstel van het college om de winkeltijden op zon- en feestdagen aanzienlijk te verruimen. Momenteel zijn die openingstijden van 12:00 uur tot 18:00 uur, maar het college stelde voor om daar 6:00 uur tot 22:00 uur van te maken. Het voorstel was voornamelijk gebaseerd op het verzoek van een achttal grotere winkelbedrijven, met name grotere supermarkten. De vraag is echter of de consument hier op zit te wachten. Uit een enquête bij het inwonerspanel blijkt dat er maar weinig mensen zijn die zitten te wachten op zulke ruime openingstijden en de kleinere ondernemers zitten er al helemaal niet op te wachten. Dries van Delft verwoordde op gehele eigen wijze het standpunt van Gemeentebelangen in de informatievergadering en kreeg daarmee veel publiciteit, met name in het Brabants Dagblad. In de raadsvergadering was Kees Musters de woordvoerder. Gemeentebelangen diende samen met een drietal andere partijen (DMP Heusden, VVD en D66) een wijzigingsvoorstel in waarbij de openingstijden verruimd worden van 10:00 uur tot 18:00 uur. Aanvankelijk deed het CDA ook mee met dit voorstel, maar die fractie trok zich tijdens de vergadering weer terug en stemde zelfs tegen die wijziging omdat men de winkels op christelijke feestdagen (met name Eerst Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag) liever helemaal niet open wil hebben. Het  wijzigingsvoorstel haalde uiteindelijk wel een grote meerderheid en het gewijzigde raadsvoorstel werd vervolgens aangenomen.
Ander belangrijk agendapunt was de Duurzaamheidsagenda “Heel Heusden Duurzaam”, maar er werd nauwelijks over gediscussieerd. Het voorstel werd unaniem aangenomen. De deelname aan de ICT Coöperatie Beware UA riep enige discussie op. De coöperatie heeft ten doel om de monopoliepositie van de grote softwarebedrijven te doorbreken, maar sommige fracties stellen daar de nodige vraagtekens bij. Er zijn natuurlijk ook risico’s aan verbonden, maar toch kon een grote meerderheid van de raad zich achter het voorstel scharen.
De uitgangspunten voor de grondexploitatie 2018 werden zonder lange discussies vastgesteld evenals de grondprijzen 2018. Wel ontstond er nog enige discussie over de vraag of het pand van café De Harmonie in Haarsteeg wel verbouwd mag worden tot drie seniorenappartementen. Het college wil daar niet in meegaan omdat het beleid is dat er bij particuliere woningbouw op eigen terrein maximaal één nieuwe woning mag worden toegevoegd. Gemeentebelangen heeft gevraagd om hier toch nog eens goed naar te kijken omdat het hier gaat om de verbouwing van een bestaand pand en het de moeite waard is om een dergelijk, toch wel beeldbepalend element in de kern Haarsteeg te behouden.
Twee bestemmingsplannen op de agenda, maar één daarvan, de Bebouwing noordwand Anton Pieckplein, werd aan het begin van de vergadering van de agenda afgevoerd, dit op verzoek van de initiatiefnemers zelf. Het punt komt in de volgende raadsvergadering weer aan de orde. Bestemmingsplan De Gorsen met uitbreiding van de woningbouw in Elshout werd wel goedgekeurd.
Daarmee was de laatste raadsvergadering van 2017 wel zo’n beetje afgelopen en het Kerstreces begonnen.
Namens de fractie,
Kees Musters