Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

08-10-2021: Begroting 2022

Deel deze column:

Gemeenteraad laat sluitende begroting na

Het is oktober, in gemeenteland  de tijd van gemeentelijke begrotingen. In de afgelopen maanden en jaren waren er veel klachten over de gemeentelijke financiรซn. Veel gemeenten kwamen in de problemen en kampten met grote tekorten, met name als gevolg van de oplopende kosten in het sociaal domein (kosten jeugdzorg en hulp bij de huishouding). Herhaaldelijk werden her en der beroepen op het kabinet gedaan om extra geldmiddelen ter beschikking te stellen. En dat heeft inderdaad ook geleid tot extra budget voor de komende jaren. Voor Heusden betekent dat bijvoorbeeld dat er voor het komende jaar waarschijnlijk 2,7 miljoen extra beschikbaar zullen krijgen voor de jeugdzorg. Daarnaast speelt nog een andere zaak: de herverdeling van het gemeentefonds. Het gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron voor elke gemeente en Den Haag is bezig om de verdeling van die pot opnieuw te bezien. Op dit moment lijkt het er op dat de gemeente Heusden ook vanuit die hoek nog eens kan rekenen op 2,3 miljoen extra aan inkomsten, te beginnen in 2023 en waarschijnlijk ook met een ingroeiregeling, maar toch. Een aanlokkelijk perspectief voor de komende raadsperiode want dit zijn extra inkomsten bij een nu toch al sluitende begroting.

Want ook zonder die twee extra budgetten in de komende jaren is de nu voorliggende begroting van Heusden al sluitend. Bij de Voorjaarsnota eerder dit jaar waren de vooruitzichten nog niet erg positief, maar na de meicirculaire veranderde dat beeld ten gunste. Er zijn na die Voorjaarsnota en meicirculaire nog wel enkele mee- en tegenvallers (o.a. 300.000 extra budget nodig voor de bijzondere bijstand en 242.000 extra voor salariskosten), maar uiteindelijk komt de begroting 2022 uit op een positief saldo van 520.000 euro en ook voor de jaren daarna staan er zwarte cijfers, nogmaals, zonder die twee extra budgetten die ik hierboven al noemde.

Een gunstig financieel perspectief dus, te meer omdat in de begrotingen voor de komende jaren geen extra bezuinigingen nodig waren, de lokale lasten praktisch gelijk blijven, de reservepositie op peil blijft en zelfs nog wat groeit en de gemeente toch de nodige investeringen kan blijven doen.
De lokale lasten voor een gemiddeld (meerpersoons) huishouden kwamen in 2021 uit op 719 euro, in 2022 komt dat uit op 720 euro. De meeste tarieven worden met het inflatiecijfer van 1,6% verhoogd; dat geldt ook voor de totale OZB-opbrengst. Omdat de waarde van de woningen echter sterk toeneemt worden de tarieven voor de OZB verlaagd. Ook de tarieven van de afvalstoffenheffing worden aanzienlijk verlaagd (met zoโ€™n 10%); door de coronapandemie zijn mensen veel meer thuis en worden containers vaker aan de straat gezet en zijn er meer inworpen in de ondergrondse containers. Het enige tarief dat behoorlijk stijgt is de rioolheffing, dat de komende jaren ook nog wel verder zal stijgen in verband met de vele maatregelen in het kader van de klimaatadaptatie (afkoppeling hemelwater, vergroting rioolstelsel, aanleg waterbergingen e.d.).
De reservepositie van Heusden zal volgens nu voorliggende begroting verder verbeteren: het eigen vermogen neemt toe van 37 miljoen nu tot bijna 43 miljoen eind 2025. Er vindt weliswaar binnen de reserves een aanzienlijke verschuiving plaats (door uitvoering van de GOL-maatregelen gaat een aanzienlijk deel van de algemene reserve naar reserve kapitaallasten), maar het blijft een gunstige ontwikkeling.

Maar staat er dan ook nog niets te gebeuren in 2022? Welnu, er is nog meer dan voldoende ambitie voor de komende jaren. Op de eerste plaats natuurlijk de uitvoering van de GOL-maatregelen; alleen al voor enkele mitigerende maatregelen is 2,3 miljoen opgenomen. Voor de aanleg van een fietspad langs de Tuinbouwweg is 1,6 miljoen uitgetrokken. Voor bermenonderhoud wordt vier jaar lang 250.000 euro begroot. De jaarlijkse investering van 500 duizend euro voor verduurzaming wordt voortgezet; voor onderhoud wegen wordt een stelpost van 500 duizend per jaar weggezet. En natuurlijk gaan de reguliere programmaโ€™s gewoon door zoals de grondexploitaties (m.n. Geerpark en Steenenburg), onderhoud openbare ruimte, sport en cultuur. Kortom een begroting waar een nieuwe gemeenteraad vanaf maart volgend jaar mee aan de slag kan.

Drunen, vrijdag 8 oktober 2021

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters           

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

๐—›๐—ผ๐—ฒ ๐—ด๐—ฎ๐—ฎ๐˜ ๐—›๐—ฒ๐˜‚๐˜€๐—ฑ๐—ฒ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ธ๐—ผ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ ๐—ท๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฑ๐˜‚๐˜‚๐—ฟ๐˜‡๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei themaโ€™s

Lees meer